Diensten zondag 14 juni:
09:30 uur: ds. E. van Wijk. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: ds. N.M. van Ommeren, Nieuwendijk. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 145: 1, n.m. Psalm 145: 2
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor “De Herberg”.

Wensradio woensdag 17 juni:
19:00 uur: aanvragen via lied@hervormd-sprang.nl

Bij de diensten:
Zondagmorgen staat in het teken van de Maaltijd van de Heere (1 Korinthe 11:20); noodzakelijke voeding voor het Lichaam van Christus. Het is nu niet mogelijk om in levende lijve elkaar te ontmoeten, en de tekenen te zien en te ontvangen. De tekenen van Brood en Wijn zullen in beeld gebracht worden. Dat gebeurt op zo’n wijze dat wij allen (Ds. Van Wijk dus ook) de gelegenheid hebben om die tekenen tot ons te nemen, met onze ogen en harten. We hopen op een zegenrijke zondag en op het werk van de Heilige Geest, juist ook nu, om onze grenzen te doorbreken.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders; Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Mattheüs 20:1-16 centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze wereld ondersteboven keert. Het voorbeeld van de arbeiders vertelt iets over hoe beloningen eruitzien in Gods nieuwe wereld en voor wie die beloningen zijn. Het gaat er hierbij om dat God mensen beloont op basis van zijn goedheid: iedereen krijgt dezelfde beloning (20:14). Je moet niet denken dat je recht hebt op een grotere beloning omdat je er eerder bij was. God wil graag net zoveel geven aan de laatsten als aan de eersten. Zing lekker mee en luister naar de gelijkenis die Jezus vertelt! Deze week gaan we met de extra opdracht een beloning maken. Maak een medaille of een vaantje voor iemand die dit volgens jou verdient! Stuur de foto naar KND@hervormd-sprang.nl. Wij zijn benieuwd wie jij wilt belonen en waarom!
Hartelijke groeten, De KND-leiding

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag is de 3e collecte (de zogenaamde Avondmaalscollecte) bestemd voor de Herberg. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma, rust en ruimte, advies m.b.t. nazorg, informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. Om dit werk mogelijk te maken kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Collecten en Giften die via de bank en digitaal zijn binnengekomen in de maand Mei:
Via de bank voor de Diaconie €1086,00 en digitaal voor de Diaconie € 531,20. Giften Noodhulp sprinkhanenplaag Kenia €175 ; Gift voedselbank €30 ; Gift Open Doors €60 ; Giften Pinksterzendingscollecte €80 . Dit is als volgt verdeeld over de collectes van mei. Collecte 3 mei Project 10-27 Noodhulp sprinkhanenplaag Kenia €270 en Giften €175 , totaal €445 . Collecte 10 mei Stichting Hulp oost Europa €270 . Collecte 24 mei voor Open Doors € 270,00 en Giften € 60,00 totaal € 330,00. Collecte 31 mei Pinksterzendingscollecte t.b.v. Fam. Mager, Rwanda €270 en Giften €80 , totaal €350. Deze maand 2x een collecte voor de Diaconie €537,20 . Voor al deze gaven hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving €10 voor het onderhoudsfonds en €10 voor de kerktelefoon. Daarnaast ontvangen voor het CVK; € 40 en € 20 voor de kerktelefoon. Hartelijk dank.
Verjaardagfonds: Het verjaardagfonds heeft over de maanden maart, april en mei het mooie bedrag van € 675,50 opgebracht (via bank en envelop). Hartelijk dank

Actie voor het Jeugdcentrum:
Het magazine “Gewoon Waalwijk” is al meerdere keren door gemeenteleden bezorgd in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Vele bezorgers hebben zich nu al weer aangemeld voor de bezorging van de nieuwe uitgave vanaf 26 juni. Maar we zijn nog op zoek naar meer bezorgers. Heeft u de beschikking over een auto en wilt u ongeveer 500 magazines bezorgen
op eigen gelegenheid stuur dan een berichtje naar o.roubos@home.nl of 06.23031199. De opbrengst (1.700,- euro) komt geheel ten goede van het Jeugdcentrum.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 18 juni 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Een hartelijke groet aan heel de gemeente, in het bijzonder aan onze zieken, rouwdragenden en overige bedroefden. Uw pastoraal werker Arjan Noorland