Diensten zondag 30 juni:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. E. van Wijk, dankzegging heilig Avond maal, uitzwaaidienst Zambiagroep
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 66:8, n.m. Psalm 66:6
– Kinderoppas: Tessa Schilders, Willeke Smit, Nienke Spuijbroek, Lotte Raamstijn
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte “voorziening WMO”.

Bij de diensten:
We leven met een deel van de jongeren van onze gemeente en hun begeleiding mee naar hun reis. Het mag een reis zijn in dienst van de Heere. Het Avondmaal is voeding, voor ons allen, en dus zeker ook voor hen. We willen die voeding gezamenlijk ontvangen, om ook gevoed te worden in ons “samen-één-zijn”. Die geestelijke waarheid, is steeds aangevochten als het om de praktijk gaat, en daarom is die voeding ook zo hard nodig. Deze gedachten zullen onder meer D.V. zondag naar voren komen. In de avonddienst willen we de “Zambia-gangers” Gods zegen toezingen.
Afscheid Zambiagroep:
D.V. 30 juni, voorafgaande aan de avonddienst bent u allen vanaf 16.00 uur welkom in het Jeugdcentrum. Op informele wijze willen we dan elkaar ontmoeten als gemeente om afscheid te nemen van de jongeren die naar Zambia gaan. Dit alles onder het genot van koffie/thee en fris en een broodje. Wees allen welkom!
Stuurgroep en leiding Zambia.

Vanuit de diaconie:
Toelichting Avondmaalscollecte:
Voorziening WMO: Sinds 2007 is de wet op de maatschappelijke ondersteuning van kracht, WMO. Het doel van de wet is: meedoen! Iedere burger moet zelfstandig kunnen leven en actief kunnen meedoen in de samenleving – jong, oud en met welke beperking dan ook. In de eerste plaats is dat de eigen verantwoordelijkheid van mensen en voor een deel het resultaat van de solidariteit tussen mensen. Wie desondanks onvoldoende tot meedoen in staat is, kan een beroep doen op deze wet. Als diaconie willen we een voorziening treffen voor het geval er een (financiële) hulpvraag is. Uiteraard is het geen zaak van geld alleen. Uw bijdrage is een vorm van betrokkenheid voor mensen voor wie de WMO ontoereikend is en de weg naar de diaconie als laatste redmiddel zien.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 1 juli is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften: Zr. S. Dank-Paans ontving via de H.V.D. € 5 voor de kerk. Hartelijk dank!

VBK:
De voorbereiding voor de VBK-week is in volle gang. Het thema is : “SchatRijk”. We gaan schatten ontdekken!! Wij hebben er zin in en hopelijk de kinderen en medewerkers ook! De laatste week van de zomervakantie zullen de tenten weer neergezet worden op het Molenplein. We gaan met elkaar : zingen, musea bezoeken, poppenkast kijken, knutselen, muziek maken, Bijbelverhalen luisteren, springen op de tumblingbaan etc. De datum van de VBK is 14, 15 en 16 augustus. Eigenlijk is er heel de week van alles te beleven in de tent, zoals : filmavond op zaterdagavond; sing-in op zondagmiddag ; medewerkers avond op maandag ; bingo op dinsdagavond ; mannenavond op woensdag ; seniorenmiddag op donderdag en vrouwenavond op donderdag. Kijk voor het gehele programma op de website: https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ . Ook zijn we natuurlijk weer op zoek naar medewerkerkers, je kan je opgeven of voor meer informatie mailen naar: VBK@hervormd-sprang.nll of via het opgave formulier op de site: https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ , ook hangen er lijsten achter in de kerk waarop je je naam kan schrijven. We hebben veel mensen nodig voor bv een groepje leiden, slapen in de tent, tent opbouwen, pannenkoeken bakken etc. dus iedereen kan mee doen. We hopen op u/jouw hulp!
De VBK

Belijdeniscatechese:
Hierbij nog een herinnering aan oproep met betrekking tot de belijdeniscatechese. U/jullie wordt gevraagd om uiterlijk 8 juli (eerder mag) aan te melden voor de catechese. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

Nieuwsbron:
Op vrijdag 12 juli a.s. zal de 2e Nieuwsbron van dit jaar verschijnen, kopij hiervoor kan aangeleverd worden t/m uiterlijk 2 juli a.s. bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl . Kopij afgeven kan natuurlijk ook bij Koos de Jong, Vermeerstraat 15. Indien mogelijk graag kopij aanleveren in docx of xlsx.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 4 juli 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 1 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP: gedurende de zomer vakantie verschijnt de Voetius van 4 juli en van 25 juli telkens voor 3 weken! Vanaf donderdag 15 augustus verschijnt de Voetius weer wekelijks.

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk