Diensten zondag 9 juli: digitaal kerkdienst volgen
09:30 uur: Dr. K. v.d. Knijff, Beiroet
18.30 uur: Ds. J. Tadema, Nijkerk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 18: 15, nm. Psalm 19: 1.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Andre Faro, Menno Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e Stichting Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Koffiedrinken na de dienst:
Zondagmorgen gaat Kees van der Knijff uit Libanon voor. Kees en Esther van der Knijff ondersteunen wij via de GZB als zendingsechtpaar. Jong en oud zijn uitgenodigd om na de morgendienst koffie te komen drinken en Kees en Esther met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon te ontmoeten en om hun verhalen te horen. We hopen dat jullie erbij zijn! Op onze website kunt u een vlog vinden van Hannah, Nathan en Timon.
Hartelijke groet, de zendingscommissie

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Op deze zondag staat Deuteronomium 6:1-12 centraal: De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft ze belangrijke regels mee. Groetjes leiding KND.

Van de kerkenraad:
1. Inmiddels weten alle jongelui die de afgelopen weken examens hebben gedaan en hun familie waar ze aan toe zijn. Als jullie geslaagd zijn: van harte gefeliciteerd! Als je gezakt bent: heel jammer, voor jezelf, voor je omgeving. Sterkte om deze tegenslag te verwerken.

2. Op maandag 3 juli zal ds. Bouter waarschijnlijk weer begonnen zijn na zijn vakantie. Wij wensen ds. Bouter een goede zomerperiode toe bij ons in Sprang.

3. Maandagavond kwam de kerkenraad de laatste keer voor het zomerreces bij elkaar. In de Nieuwsbron die 7 juli uitkomt hopen we e.e.a. te vertellen over wat er besproken is. 4. Zondagmorgen 9 juli vindt het uitzwaaimoment plaats van de groep die naar Oeganda hoopt te gaan. We zien uit naar mooie momenten. Ook vindt dan de ontmoeting plaats met ‘ons’ zendingsechtpaar familie van der Knijff. We hopen op een mooie ontmoeting en wensen ds. Kees zegen toe bij de voorbereiding van de dienst waarin hij voorgaat. Al met al staat er weer het nodige te gebeuren. Iedereen het goede gewenst.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Schuilplaats. Dit is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van stichting Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief voor mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Verantwoording mei 2023:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 2.242,05 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 7 mei Project 10-27 Wereldwijd Soedan: € 535; Zondag 14 mei Diaconie: € 386,05; Donderdag 18 mei Diaconie: € 386; Zondag 21 mei PDC de Herberg: € 415; Zondag 28 mei GZB Pinkstercollecte zendingsechtpaar: € 500; St Voedselbank Waalwijk: € 20. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

Sprang bouwt aan verandering:
Vertrek:
De Oeganda-groep gaat bouwen aan verandering. De laatste kleren, gereedschap, waterfilter en kinderwerkspullen worden ingepakt. De persoonlijke tas mag maar 18kg wegen. En hier moeten ze het 3 weken mee doen. Niemand mag een telefoon meenemen. Er is daar trouwens geen bereik maar ook geen elektriciteit, stromend water of wc. Ze gaan back to basic.
De vertrek datum is zaterdag 15 juli al en we hopen dat iedereen ze komt uitzwaaien op het kerkplein in Sprang. De bus vertrekt ’s morgens om 05:45 uur. Vrijdagochtend 4 augustus verwachten we ze weer in Sprang terug.
Uitzendmoment:
Het wordt een lange reis met heel veel indrukken, er moet hard gewerkt worden, een mooi avontuur waarbij het doel is om de muren van een nieuwe kleuterschool te bouwen. Het tweede stenen gebouw in het dorp Omoo. Na de ochtenddienst op zondag 9 juli gaat de groep in de kerk laten zien wat ze hiervoor hebben moeten doen en wat ze gaan doen. Aansluitend zullen wij als gemeente de groep de zegen toezingen. In het Jeugdcentrum kunnen we elkaar ontmoeten. Hier zullen Kees en Esther van der Knijff ook een presentatie geven over hun werk in Libanon.
Volgen:
Via www.volgen.ws/UG123 kunt u de groep volgen en een berichtje sturen. Ze hebben niet direct toegang tot internet en moeten hiervoor naar een andere stad. De berichtgeving zal dus maar een paar keer per week zijn.
Bedankt:
Dit project is tot stand gekomen door vele acties, donaties en sponsoren. Wij willen u en jou hiervoor heel hartelijk bedanken.

Wandelkring:
Op dinsdag 11 juli organiseert de kringcommissie weer een wandelkring. De start is om 19.45 uur bij het Jeugdcentrum. Tijdens de wandeling een Bijbeltekst of kleine opdracht. De wandeling duurt ongeveer een uur en naderhand is er koffie en thee in het Jeugdcentrum. Iedereen van harte welkom!

Seniorenmiddag:
Op donderdagmiddag 24 augustus om 14u is er een spellenmiddag in de tent voor de senioren. Als u mee wilt doen, dan graag even opgeven bij Petra, 0416-276493. Het is nog vroeg, maar alvast van harte welkom. De seniorencommissie.

Voetius:
Voor de editie van 13 juli 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 juli 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: deze is voor 3 weken!

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder degene onder ons die te maken hebben met pijn en zorg in het hart. Wat kunnen we verlangen naar vreugde in ons leven. Wat kunnen we hunkeren naar geluk. Maar wat is er te vergelijken met vrede in ons hart? God komt naar ons toe en wil die vrede schenken, uitdelen. Hij roept ons die te ontvangen. En waar kunnen we die beter ontvangen dan in Zijn huis. Kom, Hij belooft niet alleen maar zal het ook doen! (1 Thess. 5:24) Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.