Diensten zondag 3 juli: digitaal kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. E. van Wijk, dankzegging viering Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 139: 10 en 14, nm. Psalm 140: 7 en 13.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Loïs Ros, André Faro
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor de NPV afdeling Sprang-Capelle

Bij de diensten:
Voor aanstaande zondag zijn we uitgenodigd voor een feestmaal. Hoe wonderlijk als we bij degene mogen horen die van de velden en wegen zijn geplukt en tot onze verrassing mogen genieten van Gods feest. De opdracht daarna is dat, met eerbied gezegd, de feestgangers op hun beurt zelf gastheer worden. We bidden, voor jong en oud, om een gezegende dienst.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen, deze zondag is de vierde van een blok met vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de christelijke gemeentes. Handelingen 8:26-40 staat centraal: de apostel Filippus ontmoet een man uit Ethiopië, die in Jezus gaat geloven. Groetjes! Leiding KND
HvD:
Afgelopen zondagavond werden we meegenomen met het zwakke van God dat sterker is dan de mensen. Het werk wat onze dames van de HvD mogen doen lijkt soms maar klein en nietig. Hier een bezoekje en daar een gesprek. Weet dat jullie werk gewaardeerd wordt en dat door jullie heen Jezus Christus aan het werk is. Bedankt voor alles wat jullie mogen doen. Gods zegen toegewenst en blijf putten uit de Levensbron.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor de NPV afdeling Sprang-Capelle. Ieder mensenleven is kostbaar en verdient bescherming. Vanaf het prille begin tot aan het einde. Daarom komt de NPV op voor het leven. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. De NPV heeft ruim 70 lokale afdelingen in het land. Zij geven een stem aan de zorg voor het leven. Ieder op zijn eigen manier. Ze organiseren bijvoorbeeld ledenvergaderingen en thema-avonden en werven nieuwe leden en vrijwilligers. In ruim 50 plaatsen wordt ook vrijwillige thuishulp geboden. De vrijwillige thuishulp van de NPV is er voor iedereen. Voor christenen en niet-christenen, voor leden en niet-leden. Iedereen kan er een beroep op doen. Een aantal NPV-afdelingen biedt ook vrijwillige terminale thuishulp. Dit gaat om het ondersteunen van mensen in de terminale fase en hun familieleden. Met uw steun kan de NPV meer mensen helpen! Kijk voor nadere informatie over de NPV afdeling Sprang-Capelle op https://www.npvzorg.nl/afdelingen/sprang-capelle. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Ontvangen op huisbezoek: Bezoekzuster Miriam Treffers ontving € 20,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 50,- voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank!

Van uit het CvK:
Nieuwe kerkrentmeester:
In de laatste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad ingestemd met de benoeming van Cees Kamsteeg (De Hanze 32, 5171TR, Kaatsheuvel) tot kerkrentmeester. We zijn blij dat Cees zijn expertise wil inzetten voor onze gemeente en heten hem van harte welkom in het CvK.

Gang van zaken Avondmaal:
Komende zondagmorgen hopen we de Maaltijd van de Heere te vieren. Vorige keer hebben we gemeenteleden de gelegenheid gegeven om op anderhalve meter afstand te blijven, en dus in de bank de tekenen van brood en wijn aangereikt te krijgen. Voor hen die dat ook nu weer wensen geldt dat ze in de zijbeuken kunnen gaan zitten. Daar zullen de diakenen de tekenen van brood en wijn bij hun zitplaats aanreiken (graag banken leeghouden, zodat de diakenen zich kunnen bewegen) terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. Daar zullen ze ook de tekenen van brood en wijn tot zich nemen tegelijk met de eerste tafel. Zondag zullen we aan de tafel niet het brood en de wijn zelf doorgeven, maar het aangereikt krijgen. In de avonddienst zal er ook nu geen voortzetting zijn. Verder informatie volgt in de dienst. We hopen op een zegenrijke dienst en viering.

Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 10 juli wordt de doop bediend aan Feline Josina (Feline) Kerstens, dochter van Niels en Jannienke (Eikenlaan 19, 5161TN, S-C) en aan Tobias Jan Cornelis (Tobias) Lam, zoon van Henko en Corina (Eikenlaan 5, 5161TN, S-C) en broertje van Livia. We leven met hen als gezin, maar ook met hun familie (onder andere groot- en overgrootouders) mee naar de doopdienst.

VBK:
De VBK staat dit jaar gepland in week 35. Deze keer willen we met de kinderen pannenkoeken eten op WOENSDAG 31 augustus. Zou u misschien voor het eerst of opnieuw willen bakken voor de kinderen? We denken 53 pakken nodig te hebben dus hopen we op genoeg bakkers/baksters. U kunt zich aanmelden bij Teanne via troubos@home.nl of 06-13544409 Graag aangeven hoeveel u wilt bakken. Na aanmelding volgt er meer info. Mogen we op u
rekenen?

Nieuwsbron:
De tweede Nieuwsbron van dit jaar zal rond 15 juli verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m vrijdag 8 juli via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 7 juli kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Gerda Lentink gaf ons het volgende gedicht met als titel De uitnodiging:
Het Heilig Avondmaal staat weer gereed.
Het zilveren stel op het witte kleed.
De gastheer gaf Zijn uitnodiging.
Maar de mensen hadden hun belemmering.
Dan wordt de gastheer kwaad.
“Haal de mensen van de straat.
Ik wil dat Mijn tafel vol zal zijn.
Kom zoals je bent, kom bij Mij”!

We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk