Diensten zondag 12 juli:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Kerkdienst en uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: prop. A. van Dalen, Oud Alblas, uitzending via kerkomroep.nl/kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 146: 1, n.m. Psalm 146: 2.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud kerktelefoon

Diensten zondag 19 juli:
09:30 uur: ds. E. van Rooijen, Noordeloos, Kerkdienst en uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: ds. A.C. Kortleve, Veenendaal, uitzending via kerkomroep.nl/kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 146: 3, n.m. Psalm 146: 4.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, bestemming Studiefonds Gereformeerde Bond 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Diensten zondag 26 juli:
09:30 uur: Prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk, Kerkdienst en uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: Prop. J.J. de Haan, Woerden, uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 146: 5, n.m. Psalm 146: 6.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
De komende diensten worden vooral geleid door gastvoorgangers. Wat kunnen wij van hen verwachten? Grote kans dat als wij onze voorgangers vol bidden, wij ook veel van God, door hen mogen ontvangen. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.(Markus 11: 24)
Zingen in de morgen- en avonddienst: Opgeven om mee te zingen in de erediensten deze zomer (juli en augustus) kan via google forms. De links kunt u/jij vinden op onze website. Welkom.

Kerkdienst:
Vanaf 5 juli zijn we weer voorzichtig gestart met het organiseren van kerkdiensten. De eerste dienst was een doopdienst en familieleden van de dopelingen waren hierbij aanwezig. Vanaf 12 juli is iedereen welkom in de morgendienst, mits u zich vooraf heeft geregistreerd. Dat kan via de website, maar als u niet beschikt over email en u heeft geen mogelijkheid om u te registreren willen wij dat voor u doen. U kunt bellen met Jacob Uijl (06 42 47 68 41). Nadat u zich geregistreerd heeft ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor dienst. Deze kunt u accepteren of afslaan. In het laatste geval gaat de beurt naar een ander. Indien u de dienst wilt bezoeken dient u gezond te zijn. In uw huishouden mag er niemand ziek zijn (koorts hebben). Bij binnenkomst dient u de handen te ontsmetten en de aanwijzingen van de coördinator op te volgen. U houdt steeds 1,5 meter afstand van anderen. Het is anders dan u gewend bent, maar voel u welkom in onze dienst. De avonddienst blijft voorlopig een online-dienst.
Kinderoppas:
De kinderoppas gaat ook weer beginnen, maar dan anders dan het was. Kinderen mogen niet meer worden binnengebracht maar moeten aan de deur worden afgegeven en opgehaald. Kruisend verkeer op de trappen mag niet, vandaar. Toch willen we weer starten, maar eerst is overleg nodig met de medewerkers. De exacte datum is nog niet bekend, maar houd de sociale media in de gaten. Informatie hierover verschijnt spoedig. Fijn, dat straks beide ouders weer naar de kerk kunnen gaan.
Kindernevendienst: De kindernevendienst start pas op D.V. zondag 30 augustus. Dat duurt nog even, maar vanwege het vastgestelde (digitale) programma en de zomervakantie begint het wat later. De school is dan al een week aan de gang. We hopen dan veel kinderen te begroeten en hebben er echt zin in om weer te beginnen. Jongens en meisjes, komen jullie ook naar de KND? We zien er naar uit.

Van de kindernevendienst:
Zondag 12 juli: Beste kinderen en ouders, deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheid tekst uit het Bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat 1 Koningen 3:5-28 centraal: koning Salomo is een wijze koning. We richten ons op koning Salomo die aan God mag vragen wat hij maar wil; hij kiest voor wijsheid om het volk goed te kunnen leiden. We luisteren naar het verhaal van koning Salomo die zijn wijsheid laat zien als hij een oordeel uitspreekt over twee moeders die ruzie hebben over een kind. Zing, luister en knutsel weer lekker mee met ons!
Zondag 19 juli: Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over de wijze koning Salomo en een wijsheid tekst uit het Bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat Prediker 3:1-8 centraal: voor alles in het leven is er een eigen tijd. Voor alles in het leven is een eigen tijd. We richten ons erop dat er een tijd is om te huilen en verdriet te hebben, en een tijd om te lachen en te dansen. Luister met ons mee naar het verhaal, praat met elkaar over de vragen die bij het verhaal horen en knutsel fijn met terwijl je naar een bijpassend liedje luistert.
Zondag 26 juli: We hebben in de afgelopen 3 weken gehoord hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat alles een eigen tijd heeft. Op deze zondag staat 1 Koningen 6:1-38 centraal: koning Salomo bouwt de tempel voor God. We richten ons op de bouw van de tempel voor God, precies zoals Salomo het bepaalt. De tempel als een huis voor God: God wil bij de Israëlieten wonen. Luister weer naar een mooi verhaal, zing lekker mee met de liedjes en geniet van het knutselen.
Hartelijke groeten, de KND

Verlof en vervanging:
Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof. Zondag 12 juli is de laatste werkdag van Ds. van Wijk. Tot 24 juli is Arjan Noorland beschikbaar voor het pastoraat. Van 24 juli tot en met 12 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beide. Vanaf 13 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Ds. Van Wijk. Arjan Noorland zal D.V. 17 augustus weer beschikbaar zijn.
Belijdenisdienst en catechese:
Het ziet er naar uit dat we D.V. op 30 augustus een belijdenisdienst hebben voor de huidige groep. Prachtig dat ze daar naartoe mogen leven. We zijn de HEERE dankbaar voor Zijn trouw en werk. Die maandag daarop (31 augustus) hopen we weer met een nieuwe groep te beginnen. Hierbij nogmaals de oproep om jezelf hiervoor op te geven. Omdat we D.V. eind augustus al beginnen, is het nodig om uiterlijk 24 augustus alle aanmeldingen te hebben. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

Vanuit de pastorie:
Zondag mochten we een doopdienst hebben. Zoals altijd een wonder om Gods genade en trouw te mogen zijn. De gemeente werd gemist, ook in het meeleven na afloop. Ook de samenzang werd gemist. Maar… de dankbaarheid mocht de boventoon voeren. We zijn weer gestart met diensten met kerkgangers. Voor sommigen onder ons zijn nog niet alle randvoorwaarden daar, maar daar wordt aan gewerkt. Anderen zullen schroom hebben. Wat zal deze periode gedaan hebben met onze relatie tot de gemeente en tot de kerkdiensten? Sommigen zijn daar ongerust over. We mochten zondag merken hoe goed het weer is om toch weer echt samen te komen. Dat gunnen we iedereen opnieuw! En toen was de zomervakantie daar al weer. Het valt wat ongelukkig samen. Ook voor mij is dat het geval. Ik zal er een flink aantal weken niet zijn voor de gemeente. Dat is zowel nodig (het is voor iedereen een intensieve periode geweest) als lastig (ook al weet ik dat verstandelijk dat ik zeker niet onmisbaar ben). We wensen allen een goede vakantietijd. Hopelijk mag het voor velen een tijd zijn om op te ademen, ook in het contact met de HEERE. Voor velen zal het een eenzame moeilijke tijd zijn (daar zondag meer over). Hen wensen we Gods troost en nabijheid toe. Allen een hartelijke groet, en Gods zegen, vanuit de pastorie, namens ons allen.
Vanuit de kerkenraad

Privacy protocol m.b.t. beelduitzendingen:
Sinds kort worden de kerkdiensten binnen onze gemeente zowel met geluid als in beeld uitgezonden. Bij het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnamen van diensten dient de privacy van individuele personen beschermd te worden. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die zich in de kerkzaal bevinden tijdens een dienst of andere bijeenkomst. In het “Protocol aangaande het gebruik van camera’s in de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Sprang t.b.v. Kerk TV”, vastgesteld door de kerkenraad in zijn vergadering van 06 juli jl., kunt u daarover alles lezen. In dit protocol worden doel van en verantwoordelijkheid voor Kerk TV beschreven. Het onderdeel persoonsbescherming komt uitgebreid aan bod. Als iemand een dienst bezoekt, mag deze niet zomaar herkenbaar in beeld worden gebracht. Dat kan enkel met zijn of haar toestemming. Ook is een en ander gewijd aan de afspraken ten aanzien van de opnamen. Bijvoorbeeld de predikant wordt niet in beeld gebracht tijdens het gebed, er wordt dan gekozen voor een neutraal camerabeeld, bijvoorbeeld het in beeld brengen van het psalmenbord. Het protocol kunt u terugvinden op de website van onze gemeente: https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/

Jeugdcentrum:
Ook voor het Jeugdcentrum is steeds meer belangstelling. Daarom is het CvK gestart met een gebruiksplan. Dat is eenvoudig als er een kleine groep kinderen zit, zoals de kindernevendienst of oppas, maar wordt ingewikkeld als de groep bestaat uit volwassenen. Als de 1,5 meter dan gehandhaafd wordt is onze grote zaal ineens heel klein.
Meer informatie volgt spoedig en we verwijzen u nog eens naar het gebruiksplan op onze website. U kunt dit altijd raadplegen als u meer wilt weten. Het wordt regelmatig geactualiseerd

Collectes:
Wij willen u nog eens wijzen op de collectes die we houden buiten de kerkdienst. Overmaken gaat eenvoudig en we danken de vele gemeenteleden die hun gift hebben overgemaakt. Er zijn momenteel veel extra kosten vanwege de beeldverbinding, de schoonmaakmiddelen en andere voorzieningen als gevolg van het coronavirus. Fijn, dat uit uw gaven blijkt dat u daar rekening mee houdt.
Giften:
Via Ds. Van Wijk werd € 100,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Op zondag 19 juli is de diaconie collecte bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Voor het Studiefonds wordt elk jaar in veel gemeenten gecollecteerd. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Gebedsuur:
In deze maanden van minder samenkomen was gebed voor u en jou misschien ook anders. Door hectiek minder, of door veel thuis zijn juist meer tijd voor bezinning en gebed. Gemis van het samen bidden. Moeilijke omstandigheden waarin je de woorden niet vond, momenten waarop u Gods nabijheid sterk ervoer; evenveel ervaringen als situaties. Door alles heen bidden wij voor en met elkaar om Gods vrede en nabijheid. De gebedsuren in de kerk konden de afgelopen tijd niet doorgaan. Na de zomer hopen wij deze te hervatten. Nader bericht volgt. Gebedspunten aanleveren of een idee voor het vormgeven van gebed in de zomerperiode delen kan via gebedsuur@hervormd-sprang.nl of de link op de website van de kerk. Als commissie kunnen wij initiatieven ondersteunen of mensen met elkaar in contact brengen; wij horen graag van u. De vakantiebijbelgidsen, die we normaalgesproken in de kerk uitdelen, zijn te downloaden via https://www.arkmission.nl/kleingeluk. Op de website zal voor de vakantie een gebedskaart met gebedspunten te vinden zijn. Hartelijke groet, de commissie gebedsuur.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 30 juli 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP, deze Voetius verschijnt ook weer voor 3 weken. De volgende Voetius verschijnt vanaf 20 augustus weer wekelijks.
Ten slotte De vakantietijd staat weer voor de deur. Een goede tijd om te overdenken hoe God de moeilijkheden in je leven heeft omgebogen tot zegen. Hoe hebben ze je geholpen om te groeien in geloof? Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (…) Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Rom. 8: 31-32, 38-39) Een hartelijke groet aan u allen. Uw pastoraal werker Arjan Noorland