Diensten zondag 1 augustus 09:30 uur: Ds. H. Meijer, Werkhoven; 18:30 uur: Prop. E. Krooneman, ‘t-Harde
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 110: 4 en 7, nm. Psalm 111: 1.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Anka van Alphen, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Missionair werk, welkomstpakketten landgoed Driessen, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Diensten zondag 8 augustus 09:30 uur: Prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen; 18:30 uur: Ds. T. Wegman, Zeist
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 111: 2, nm. Psalm 111: 3.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Marieke van Raamsdonk, Jelle de Jong
Kindernevendienst: groep 1 – 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Diensten zondag 15 augustus 11:00 uur: Ds. H. van Kapel, Waspik; 18:30 uur: Ds. A. van Dalen, Lopikerkapel
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 111: 5, nm. Psalm 111: 6.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Irma Boogaarts, Stefan Mewis
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: GZB Zomercollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de diensten:
Afgelopen zondag zijn Zoë Overdijk en Puck Veldsink gedoopt. Zoë heeft de tekst mee gekregen uit Psalm 121 vers 2 ‘Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ En Puck uit Psalm 121 vers 8 ‘De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.’ En in dit alles mogen we weten, dat de HEERE onze schaduw is. Ook de komende zondagen gaat de evangelieverkondiging door. Probeer elke dag te bidden voor hen die in ons midden voorgaan. Dat schept verwachting. Gezegende zondagen toegewenst.

Terugblik belijdenisdienst:
Zondag 11 juli mocht ik belijdenis doen. In de week voorafgaand aan de dienst en na de dienst ben ik overspoelt met kaarten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor al het medeleven. Ik mag terugkijken op een mooie belijdenisdienst. Hartelijke groet, Dianne Bogers

Gebedsteam:
Achter in de kerk zijn weer de jaarlijkse gebedskaarten te vinden. Op de site van Hervormd Sprang zijn ze ook digitaal te downloaden. De vakantiebijbelgidsen van Ark Mission zijn op arkmission.nl te downloaden. Een hele goede vakantieperiode gewenst, met tijd voor rust, ontspanning, ontmoeting en bezinning. Voor veel mensen is het een stille periode. Laten we aan elkaar denken en wat van ons laten horen! Hartelijke groet, het Gebedsteam.

Van de kindernevendienst:
Zondag 1 augustus: Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de profeet Daniël. Op deze zondag staat Daniël 5:1-2a, 5-9,13-18, 20, 22, en 24-28 centraal: jullie horen het verhaal van koning Belsassar. Hij ziet tijdens een feest letters op de muur verschijnen. Alleen Daniël kan uitleggen wat die letters betekenen: Belsassars dagen als koning zijn voorbij. We hopen je te zien op de KND.
Zondag 8 augustus: Deze zondag is de laatste van een blok met drie verhalen over de profeet Daniël. Op deze zondag staat Daniël 6:1-24, 26-29 centraal: de vijanden van Daniël willen hem doden door hem in een kuil met leeuwen te laten gooien, maar een engel zorgt ervoor dat Daniël niets overkomt.
Zondag 15 augustus: Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en over zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt. Op deze zondag staat Johannes 10:11-16 centraal: Jezus zegt dat Hij de goede herder is. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing Gebruiksplan Kerkgebouw: Het gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw is geactualiseerd. Met ingang van 11 juli 2021 mag er driemaal per dienst weer gezongen worden (samenzang), te weten de voorzang, het zangmoment na de preek en de slotzang. Bij de overige zangmomenten wordt gebruik gemaakt van 4 of 5 voorzangers. Verder is het gebruiksplan in lijn gebracht met het protocol van de PKN naar aanleiding van enkele kleine wijzigingen van dit protocol. Zo geldt ook bij een huwelijksvoltrekking dat 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Gasten houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek. Dat betekent maximaal 100 personen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers). Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden op onze website onder “Gebruiksplan Hervormde gemeente Sprang”. De onderstreepte tekst is nieuw.
Verlof en vervanging: Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof. Vanaf zondag 25 juli heeft Ds. van Wijk verlof. Tot 30 juli is Arjan Noorland beschikbaar voor het pastoraat. Van 31 juli tot en met 22 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij scriba Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl) en ouderling Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord): 0416-441014 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor de genoemde wijk, maar nemen ook elkaar waar, bij afwezigheid van één van beide. Vanaf 23 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland. Ds. Van Wijk zal D.V. 26 augustus weer beschikbaar zijn voor het pastoraat.

Vanuit de Diaconie:
Collecten:
Zondag 1 augustus – Diaconie: missionair werk, welkomstpakketten Landgoed Driessen: Het aantal bewoners op Landgoed Driessen groeit gestaag. In samenwerking met de Hervormde gemeente van Besoyen worden er onder nieuwe bewoners welkomstpakketten verspreid. Een mooie samenwerking tussen beide gemeenten, waarbij de missionaire opdracht in praktijk wordt gebracht.
Zondag 15 augustus – GZB: zomercollecte, zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff:
Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Kees en Esther wonen en werken in de hoofdstad Beiroet. Kees werkt als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther werkt als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is.
Met woorden en daden delen ze zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde. Kijk voor meer informatie en de nieuwste vlog op www.gzb.nl/lichtvoorlibanon.
U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften: Ds. Van Wijk ontving de volgende giften; 2x € 50 voor het CVK, € 5 voor het CVK
€ 5 voor het Jeugdwerk, € 10 voor het orgelfonds en € 5 voor de Diaconie. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 1x € 40, 1x € 25, 1x € 20 en 2x € 10 voor het CVK. Daarnaast 1x € 25 voor het orgelfonds, 1x € 20 voor bijstand in het pastoraat en 1x € 20 voor de diaconie (ZOA).
Diaken Wim Faro ontving in de brievenbus en envelop met € 100 met als opschrift voor de 2e collecte, en dat is voor het CVK. Hartelijk dank voor al deze gaven,

Seniorenmiddag:
Het lijkt nog ver weg maar op donderdagmiddag 14 oktober verzorgen we weer een seniorenmiddag. Uiteraard bij leven en welzijn. Op deze middag neemt Petra Baardwijk ons mee op reis door Suriname. Het beloofd een boeiende middag te worden. We kijken er naar uit elkaar weer te ontmoeten.

Dankwoord:
Beste gemeente, we willen u van harte bedanken voor het meeleven dat we van u kregen na de geboorte van Magdalena Manna Geertruida (Marith) op 7 juli. Het heeft ons verrast hoeveel kaartjes we kregen uit uw midden. En ook op andere manieren is er meegeleefd. Mooi om op deze manier te merken dat er nog steeds verbondenheid is! Arend en Gerdine van Mourik (en de kinderen), Hogeweg 51 8278BC Kamperveen

Kopij Voetius: Voor de editie van 19 augustus 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. Vanaf deze datum verschijnt de Voetius weer elke week.

Ten slotte:
Zondagmorgen 11 juli hoorden we over de roep van Petrus “Heere, red mij!”. Meteen stak Jezus Zijn hand uit en greep hem vast. Mooi dat Petrus niet hoefde te grijpen. Jezus deed dat! Gerda Lentink deelde met ons een door haar geschreven gedicht wat goed bij dat roepen en gegrepen worden past. Dank Gerda voor het delen!:

“Waakt en bidt”
“Blijf wakend, biddend tot Mij komen;
Ik laat geen bidder verloren gaan.”
God heeft ons in Zijn handen genomen.
Hij blijft in liefde bij ons staan.

“Blijf wakend, biddend tot Mij komen.”
Al vallen wij soms diep,
U heeft ons al in uw hand genomen,
U die al met ons liep.

Er is geen dag, er is geen morgen,
nooit laat U een bidder staan.
God ziet al uw en mijn zorgen.
In liefde ziet U ons altijd aan.

Een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en zij die een weg gaan van gemis en verdriet. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.