Diensten zondag 23 augustus
9:30 uur: ds. E. van Wijk, Afsluiting VBK. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: Ds. T. J. Korten, Hardinxveld-Giessendam, Alleen uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 100:1,4 (het boekje staat op de website), n.m. Psalm 148:1
– Collectes: 1e collecte: Diaconie-VBK 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Wat mooi dat er toch een vorm gevonden is om de VBK te hebben. We hopen dat het voor de kinderen en hun ouders een leuke en zegenrijke week mag zijn. We hebben zondag gebeden voor een goed verloop en om Gods hulp voor allen die een taak hebben. Komende zondag mogen we de VBK week afsluiten met een kerkdienst. We zien er naar uit om met veel kinderen in de kerk te zijn om stil te staan bij Mattheüs 7:24-29.

Belijdenis:
Met dankbaarheid laat de kerkenraad weten dat op de aannemingsavond van 17 augustus j.l. de volgende broeders en zusters zijn aangenomen, en daarmee belijdenis hopen af te leggen op D.V. 30 augustus in de morgendienst: Julianne (J.J.N.W.) Bogers, Verzetshof 7 (5161GS, S-C); Tom (A.J.) Bogers, Jan de Rooijstraat 14 (5161EG, S-C); Niels (A.C.) Kerstens, Burgemeester van Prooijenstraat 90 (5146DC, Waalwijk); Annemijn (A.E.M.) Spohr, Koekoek 24a (5161SK, S-C); Richard (R.N.W.) Visser, Achter de Hoven 2 (5161BT, S-C). We kijken met dankbaarheid terug op het seizoen en op de aannemingsavond. Het was moeilijk om na een periode van opbouw en toeleven, opeens een pas op de plaats te moeten maken. De maanden tussen maart en nu waren in zekere zin een oefening als het gaat om het leven wat volgt op het doen van belijdenis. We zijn dankbaar dat we de draad weer op konden pakken, en dan nu de belijdenisdienst alsnog een feit is. Helaas niet met heel de gemeente er in levende lijve bij aanwezig. Voor de catechisanten en de gemeente is dat een teleurstelling, aangezien het juist een hoogtepunt is voor de gemeente. Toch mogen we allemaal getuige zijn van Gods werk in levens van mensen! Omdat het nu niet mogelijk is om na afloop van de dienst elkaar te ontmoeten, gaan we er vanuit dat iedereen op andere manieren zo goed mogelijk zal meeleven! We zien uit naar de dienst. Een dienst om de HEERE te verhogen. Een dienst om te antwoorden op Zijn trouw en liefde. De HEERE, de God van het verbond, de God van onze doop, doet wonderen! Gedenk dit alles in uw gebed.

Vanuit de kerkenraad:
Beleidsplan:
Volgens de kerkorde dient de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op te stellen. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2017-2020. Dit jaar is er met inbreng van de diverse geledingen binnen onze gemeente gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024. De kerkenraad heeft onlangs het concept hiervan opgesteld. Ook is er door de diverse geledingen binnen onze gemeente een jaarplan voor de periode 2020-2021 opgesteld. Op woensdag 2 september a.s., om 19.30 uur, vindt er een gemeenteavond plaats. Deze avond is bedoeld om toelichting op bovengenoemde stukken te geven en vragen vanuit de gemeente te beantwoorden. De stukken zijn vanaf vrijdag 21 augustus te downloaden via onze website onder “Laatste nieuws”. Ook liggen exemplaren vanaf zondag 23 augustus achterin de kerk om mee te nemen. Vanwege de maatregelen wegens het coronavirus vindt deze avond in de kerk plaats. Dat betekent dat als u naar deze avond wilt komen, u hiervoor dient te reserveren (op dezelfde wijze als voor de kerkdiensten op zondagmorgen). Dat kan via het reserveringssysteem op de website van de gemeente. U dient dan wel eerst in te loggen op uw account en bij de categorieën ook gemeenteavond aan te vinken. U ontvangt dan tijdig per email een uitnodiging. Vanaf vrijdag 11 september a.s. liggen na input van de gemeente het definitieve concept van beleidsplan en dat van het jaarplan ter inzage (via website en achterin kerk). Als gemeentelid kunt u tot zaterdag 26 september a.s. hierover uw mening kenbaar maken. Daarna worden de stukken definitief vastgesteld.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de VBK/VBK+. Vanwege het coronavirus gaan heel veel dingen anders dan anders. Dat geldt ook voor de VBK/VBK+. Een groep enthousiaste mensen heeft dat ‘anders dan anders’ concreet ingevuld. U hebt er al over kunnen lezen in Voetius en op de website. Om dit werk mogelijk te maken kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Collecten en giften via de bank en digitaal ontvangen in Juli: Via de bank voor de Diaconie € 760 ; Digitaal voor de Diaconie € 532 ; Gift Studiefonds GB € 25 ; ;Gift project 10-27 van 21/6 € 25 ; Gift Diaconie € 50 . Dit is als volgt verdeeld over de collectes van Juli ; Collecte 19 Juli Studiefonds GB € 375 en Gift € 25 totaal € 400 . Diaconie collecten op 5-,12- en 26 Juli Totaal € 917 . Ouderling Wil Timmermans ontving € 50 voor de Diaconie, en 1x € 100 , 1x €50 en 1x € 10 voor het CvK en € 10 voor de kerktelefoon. Giften door de Diaconie ontvangen voor het CvK € 140 en gift voor het verjaardagsfonds CvK € 10 . Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Opbrengst collecten en giften 1 juli – 31 juli 2020: Via de bank is er een totaalbedrag van € 1.603 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is € 1.330 ontvangen. Hiervan is 40% bestemd voor de diaconie. Het college dankt u allen heel hartelijk voor uw gaven en uw betrokkenheid hierin. Via Ds. Van Wijk werd €20 ontvangen voor de kerk, waarvoor hartelijk dank.

VBK (+):
Deze week is de VBK in volle gang, met het mooie thema: “Duik erin”. We duiken deze week in de Bijbel, we zingen en knutselen met elkaar en nog meer. De VBK week sluiten we zondagochtend in de kerk af, met een mooie dienst. Hiervoor kan je je opgeven via de speciale link die te vinden is via “opgave VKB afsluitingsdienst”.  Helaas kunnen er nog steeds maar maximaal 100 personen in de dienst aanwezig zijn. Als je er niet bij kan zijn dan hopen we dat je digitaal meekijkt. Er zijn op dit moment heel veel tasjes uitgedeeld en we hopen en bidden dat veel kinderen mee doen met de VBK.

Startweekend:
Om alvast in uw agenda te zetten: D.V. 26 en 27 september wordt het startweekend gehouden. Op zaterdagmiddag willen we op het Evenemententerrein een sing-in houden en daarna met elkaar friet eten. We zullen dit organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM. Op zondagochtend staat de dienst in het teken van de opening van het winterwerk. Meer informatie volgt binnenkort.

Belijdeniscatechese: (laatste oproep)
Op D.V. maandag 31 augustus hopen we te starten met de belijdeniscatechese. Wie zich aan wil melden moet snel zijn en is niet de eerste. Toch verwacht ik nog zeker wel 5 aanmeldingen! Waarom? Omdat God niet opgehouden is met Zijn werk onder ons! Om ook echt de 31e te kunnen starten is het nodig om uiterlijk 24 augustus alle aanmeldingen te hebben. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 27 augustus 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Het is goed om weer aan het werk te zijn! Recreatie mag ook re-creatie zijn: je mag weer herschapen worden. Tegelijk is het ook een tijd van beschouwing: waar zijn we met elkaar? Hopelijk kunnen we als gemeente wegen vinden om de onderlinge band te versterken en om nog meer present te zijn in de wereld. In tijden van Corona is dat tot dusver erg moeilijk. De onderlinge ontmoetingen missen we erg. We bidden om Gods hulp, dat Hij ons vasthoudt bij Hem, en zo ook bij elkaar. Hartelijke groet vanuit de pastorie. Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk.