Diensten zondag 25 augustus:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, (her)bevestiging ambtsdragers
18:30 uur: ds. M.J. Vastenhout, Eethen en Drongelen
– Zingen voor de dienst: v.m. 146:1,5, n.m. Psalm 67:3
– Kinderoppas: Anita Bogers, Arinda Haverhals, Renske Nieuwkoop,
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: C. Muijen (tel. 333601)
– Collectes: 1e collecte:GZB zomerzendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten:
Zondagmorgen is er een bevestigingsdienst. Een bijzonder moment voor de betrokken broeders en hun geliefden, en voor de gemeente. Sjaak Molegraaf (Eikenlaan 44, 5161TP, S C), zal het ambtswerk hervatten, dit keer als diaken. Diaken Wim Faro (Rembrandtlaan 10, 5161ES, S C), Ouderling Wil Timmermans (Rembrandtlaan 16, 5161ES, S C), en Ouderling kerkrentmeester Jacob Uijl (Leeuwerik 27, 5161SH, S C), zullen hun ambtswerk in een nieuwe termijn voortzetten. Daarnaast staan we er bij stil dat Martin Lam (Lijster 22, 5161ST, S C) zijn ambt als Diaken heeft neergelegd, aangezien hij toeleeft naar zijn huwelijk en naar een verhuizing. We wensen hen alleen een zegenrijke dienst toe, samen met wie hen lief zijn. Hopelijk zullen we deze dienst als gemeente doordrongen zijn van Gods hulp en trouw, aangezien het niet ‘gewoon’ is, dat de HEERE, ook als het om de ambten gaat, doorgaat met onze gemeente.
Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 1 september is er een doopdienst, waarin aan twee kinderen uit onze gemeente de doop zal worden bediend. Bij de doop wordt bevestigd, in de vorm van het teken van de doop, wat al een feit is; Zij zijn geboren binnen het verbond. De Bijbel heeft het daarbij over “in Christus” zijn, en over “heiligen, in Christus”. Dat laatste woordje duidt op het apart gezet (geheiligd) zijn. Het is een groot voorrecht om hierin op te mogen groeien. We zijn dankbaar dat onze kinderen daar het teken van mogen ontvangen. We wensen beide doopouders, een mooie en zegenrijke dienst toe, samen met hun geliefden.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie
Collecte:
Op DV zondag 25 augustus wordt de GZB zomerzendingscollecte gehouden met als bestemming Hans en Gerrie Kasbergen. Op dit moment verblijven Hans en Gerrie voor enkele weken in Nederland. Zij hopen DV 26 augustus weer terug te keren naar Mzuzu in Malawi. Hier hopen zij hun werk weer op te pakken, zoals u weet Gerrie bij de kinderen en het opleiden van juffen op school. Hans zal zich opnieuw gaan inzetten als projectleider bij water en sanitatieprojecten. Tegelijkertijd willen zij door hun werk en contacten God bekend maken in Malawi. Wilt u hen helpen bij hun werk door uw financiële bijdrage? Daarnaast vragen zij u voortdurend gebed voor hun werk en situatie in Malawi. Bent u komende zondag niet in de kerk en wilt u toch een bedrag geven, dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 t.a.v. Hans en Gerrie Kasbergen.
De Zendingscommissie

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Start-/Jaarvergadering vrouwenvereniging “Tabitha”: Op 4 september is de jaarvergadering van de vrouwenvereniging. Jullie worden om 15.30 uur in het Jeugdcentrum verwacht. Na een meditatief moment, de jaarverslagen, bestuurswisseling en een quiz, worden we om 18.00 uur verwacht bij de chinees in Kaatsheuvel. De kosten bedragen circa €18,- per persoon inclusief één consumptie. Voor het eten worden ook de echtgenoten van de leden en de leden van de mannenvereniging met hun echtgenoten uitgenodigd. U moet zich wel opgeven als u mee gaat naar de chinees. Dat kan tot 28 augustus bij Corrie Spuijbroek, tel.: 277375 of Jenny Bogers, tel.: 276266. Allen van harte uitgenodigd.

Startdag:
Ben je creatief, snel, sterk, handig, kunt u goed aanmoedigen of bent u juist goed in het bedenken van een juiste tactiek? Fantastisch! Al deze eigenschappen zijn namelijk nodig tijdens het middagprogramma van de startdag op zaterdag 21 september. Iedereen vanaf 4 jaar is hierbij van harte welkom! Nadat al deze eigenschappen zijn ingezet, gaan we in het Jeugdcentrum genieten van een, door de gehele gemeente samengestelde, Amerikaanse maaltijd. Meer informatie over tijd/locatie en opgave volgt!
De startdagcommissie

Belijdeniscatechese:
Nog een laatste oproep, mede onderstreept door de brief die zondag werd uitgedeeld! Tot en met uiterlijk zaterdag 24 augustus kan men zich nog aanmelden voor de belijdeniscatechese. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk (272380).

Kopij Voetius:
Voor de editie van 29 augustus 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandag 26 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk