Diensten zondag 3 september
09:30 uur: Prop. J.J. de Haan, Vinkeveen
18.30 uur: Ds. G. Boer, Rhenen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 22: 12, nm. Psalm 22: 13.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Lotte Raamstijn, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Komende zondag staan de deuren van onze kerk weer open en worden we uitgenodigd om samen te komen in Gods huis. Daarbinnen mogen we de lof, eer en dankzegging aan Hem brengen. Horen we die bekende woorden ‘Ik ben de HEERE uw God…’ Verlangend kijkt Hij uit om u en jou daar te ontmoeten. En evenzo verlangt Hij ernaar om u thuis, op uw kamer te ontmoeten. Laten we met elkaar de lofzang gaande houden en uitzien naar een gezegende ontmoeting rondom Gods Woord met de gastvoorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staan Jozua 2:1 en Jozua 2:6-21 centraal: Rachab verstopt twee Israëlitische spionnen op het dak van haar huis. Groetjes leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Voor zondag 3 september staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 15,- voor het CvK en € 50,- voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften juli 2023:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 2.085,85 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 2 juli Diaconie € 327,- ; Zondag 9 juli St Schuilplaats € 380,- ; Zondag 16 juli Diaconie € 327,- ; Zondag 23 juli IZB: Noorderlicht Charlois € 355,- ; Zondag 30 juli Diaconie € 328,35 ; CvK € 150,- ; Diaconie: missionair werk VBK/VBK+ € 100,- ; GZB zomercollecte: zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff € 85,- ; IZB zendingsbussen: Noorderlicht Charlois € 23,50 ; St Voedselbank Waalwijk € 10,- . Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Naamsverandering Vrouwenvereniging “Tabitha” in Vrouwenkring “Tabitha”:
Zie ook hierover het bericht in de nieuwsbron van 1 september. Op woensdag 6 september hoopt de vrouwenkring na een lange zomerstop weer bij elkaar te komen. Het aankomend seizoen gaan we het bijzondere Bijbelboek Openbaring bespreken. Op de eerste avond gaan we de Inleidende Bijbelstudie, Leven in de eindtijd behandelen, uit het Bijbelstudieboek van “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur en sluiten af om circa 21.30 uur. We heten je, ook al ben je geen lid van de vrouwenkring, als vrouw van onze gemeente hartelijk welkom om te komen kijken, luisteren, zingen, koffie te drinken en zo je wilt mee te doen met de Bijbelstudie. Het zou fijn zijn om nieuwe gezichten te mogen begroeten. Kom eens een avond vrijblijvend kennismaken.

VBK-week:
We kijken terug op een mooie VBK-week. Elke dag was er van alles te beleven in en rond de tent op het Molenplein. De kinderen en jongeren hadden een leuke tijd met elkaar, hoorden verhalen uit de Bijbel en gingen met het thema aan de slag. Ook de andere activiteiten zijn goed bezocht, en fijn dat we ook mensen van buiten de gemeente hebben ontmoet. Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen: hartelijk bedankt! Bovenal dank aan God! Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw (weettekst). In de Nieuwsbron die deze week verschijnt zal een terugblik met een aantal foto’s worden gegeven.

Voetius:
Voor de editie van 7 september 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 september 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder degene onder ons die al zolang niet begrepen worden. Geen vooruitgang boeken maar steeds weer opnieuw beginnen. Ik blijf den HEER verwachten; Mijn ziel wacht ongestoord; Ik hoop, in al mijn klachten, Op Zijn onfeilbaar woord; Mijn ziel, vol angst en zorgen, Wacht sterker op den HEER, Dan wachters op den morgen; Den morgen, ach, wanneer? (Psalm 130:3) Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.