Diensten zondag 16 september
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 16:3,6 ; n.m. Psalm 16:4,5

– Kinderoppas: Annelieke Timmermans, Judith Schalkwijk, Rick Mewis, Corina Lam
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Dhr. Heijkoop (tel. 281372)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten Wanneer Jezus in Lukas 4 de voorbeelden van Elia en Elisa naar voren haalt, hoor je direct wat een belangrijk thema is in Lukas en Handelingen: Gods genade is gericht op de wereld, en dus ook op mensen uit de volkeren. Zondagmorgen gaan we D.V. in die lijn door, naar aanleiding van het begin van Lukas 5, en horen over vissen op zee. De zee is in de tijd van Lukas een beeld voor de volkerenzee.

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers:
In de kerkenraadsvergadering van 4 september j.l. heeft de kerkenraad voor 3 van de openstaande vacatures dubbeltallen op kunnen stellen, te weten voor de vacature ouderling pastoraat 1 Dhr. P.H. (Peter) Nieuwkoop – Oudestraat 48 met Dhr. C.W. (Kees) Smit – Meidoornlaan 7; voor de vacature ouderling pastoraat 2 Dhr. A. (Arjan) de Jong – Jan de Rooijstraat 18 met Dhr. W.G. (Wim) van der Klooster – Reiger 25; voor de vacature diaken Dhr. N.A. (Nico) Visser – Achter de Hoven 2 met Dhr. G.P. (Gerrit) van Raamsdonk – Rembrandtlaan 42. Voor wat betreft de vacature ouderling missionair werk, waarvoor een benoeming gedaan kan worden, zal eerst een gesprek plaatsvinden alvorens tot benoeming overgegaan wordt. De kerkenraad beveelt de op dubbeltal gestelde broeders en het nog te voeren gesprek voor de benoeming van harte aan voor in uw gebeden.
Op DV 18 september zal de stemmingsvergadering plaatsvinden, aanvang 19:30 uur in het Jeugdcentrum. Ieder stemgerechtigd, belijdend, lid van onze gemeente wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er kan bij verhindering ook een volmacht tot het uitbrengen van een stem gegeven worden. Per gemachtigde mogen maximaal 2 stemmen per volmacht uitgebracht worden. De volmachtformulieren zijn te downloaden vanaf de website.

Vanuit de diaconie:
Giften:
De Diaconie heeft afgelopen week via de bank, 2x een gift van €25 ontvangen voor hulp aan de slachtoffers aardbeving in Lombok. Ds van Wijk heeft voor dit doel ook €25 ontvangen. Mevr. N. Maijers (HVD) ontving €10,00 voor dit doel. De Avondmaals collecte voor slachtoffers aardbeving Lombok heeft 711,09 euro opgebracht. Ook is via de bank een gift ontvangen van €10 voor de Zambia groep. Hartelijk dank voor al deze giften.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds. V. Wijk ontving €15 en Ouderling W. Timmermans €10,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Na de gezamenlijke maaltijd met de mannenvereniging, alleengaande gemeenteleden v.a. 50 jaar en echtparen v.a. 70 jaar, als aanvang van het nieuwe verenigingseizoen, is onze eerste gewone vergadering op 19 september. Dit seizoen gaan we ons verdiepen in het Bijbelboek Jeremia. De Bijbelstudie`s zijn geschreven door Prof. dr. J. Hoek. We bespreken Bijbelstudie 1 “Roeping en bemoediging” uit het juni nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we bij de Bijbelstudie bespreken zijn 1,2,3 en 4. Van harte welkom, in het bijzonder nieuwe leden, kom eens een avond vrijblijvend kennis maken met onze vereniging. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum.

Vanuit het jeugdwerk:
Duif:
Hallo (nieuwe) Duif jongere; Ga jij naar klas 1 tot en met 3 van de middelbare school, dan ben je van harte welkom bij de Duif. Op zaterdag 22 september is er een jongerenavond in het gebouw van jeugdcentrum ‘de Crocus’. Deze avond heet Friends en is opgezet door de PGML om andere jongeren te leren kennen. We vertrekken uiterlijk om 18:45 op de fiets vanaf het Jeugdcentrum. Graag opgeven of je meegaat vóór 20 september bij Roswitha Verduijn via de app of mail. App: 0639660021 , Mail:roswitha1998@hotmail.com
Groetjes de Duif leiding!

Startweekend 29-30 september 2018:
Tijdens het startweekend staat het thema ‘Met hart en ziel’ centraal. Op zaterdagmiddag is er een keuzeprogramma: een speurtocht, volleybal en een fietstocht. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd. ’s Avonds is er een programma voor de jongeren. Zondagochtend is er een themadienst waarin Arend van Mourik voor zal gaan. Na de dienst is er buiten bij de kerk tijd voor ontmoeting en een kopje koffie. Meer informatie vindt u op de website of op de uitgedeelde flyer. Voor de zaterdagmiddagactiviteiten en de maaltijd is opgave nodig. Dit kan t/m maandag 24 september via www.hervormd-sprang.nl of telefonisch/WhatsApp bij Margreet Broeders, tel. 06-46298948. Er zijn alleen kosten verbonden aan de maaltijd op zaterdagavond. Dit is € 5,00 per persoon, voor kinderen van 4 t/m 11 jaar € 2,00. We hopen u allemaal te ontmoeten!
De startdagcommissie

Kopij Voetius Voor de editie van 20 september kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl
Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk