Diensten zondag 30 augustus:
9:30 uur: ds. E. van Wijk, belijdenisdienst.
18:30 uur: Ds. J. Holtslag, Giessenburg, Alleen uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 150:1, n.m. Psalm 148:2.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Afgelopen zondag:
We kijken dankbaar terug op de VBK en de VBK+ en ook op de dienst van zondagmorgen. De kinderen genoten zichtbaar van de bekende liedjes, en wij genoten mee. We zijn erg dankbaar voor alles wat de HEERE gaf in deze week en in deze dienst.
Belijdenis:
In de morgendienst mogen Julianne Bogers, Tom Bogers, Niels Kerstens, Annemijn Spohr en Richard Visser hun geloof belijden in het midden van de gemeente. Ooit stonden hun ouders bij een doopvont. Zondag mogen we God prijzen voor Zijn trouw en Zijn werk. We zien uit naar de dienst.
Avondmaal:
Zondag 6 september zouden we een Avondmaalsdienst hebben gehad. We hopen hier op dezelfde wijze bij stil te staan als de vorige keer, namelijk: de tekenen van brood en wijn worden ons getoond, en wij mogen ze met ons hart en geloof ontvangen. De belijdenisdienst is hiervoor een goede voorbereiding.
Zingen in de morgen- en avonddiensten:
Voorlopig blijven we nog op dezelfde manier de gemeentezang verzorgen. We zijn nu met 15 zangers/zangeressen. Maar nieuwe stemmen zijn natuurlijk welkom. Kom gerust een keer meezingen. Misschien is het nu mogelijk omdat de kinderoppas weer van start is gegaan? Opgeven om mee te zingen in de erediensten in september en oktober kan via google forms. Voor de morgendiensten via de link https://forms.gle/zKMyswBBUeFaWrY6A en/of voor de avonddiensten https://forms.gle/543K2sES1Q8bSZNq8 De links zijn ook op onze website te vinden.

Vanuit de kerkenraad:
Beleidsplan:
Volgens de kerkorde dient de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op te stellen. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2017-2020. Dit jaar is er met inbreng van de diverse geledingen binnen onze gemeente gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024. De kerkenraad heeft onlangs het concept hiervan opgesteld. Ook is er door de diverse geledingen binnen onze gemeente een jaarplan voor de periode 2020-2021 opgesteld. Op woensdag 2 september a.s., om 19.30 uur, vindt er een gemeenteavond plaats. Deze avond is bedoeld om toelichting op bovengenoemde stukken te geven en vragen vanuit de gemeente te beantwoorden. De stukken zijn te downloaden via onze website onder “Laatste nieuws”. Ook liggen exemplaren achterin de kerk om mee te nemen. Vanwege de maatregelen wegens het coronavirus vindt deze avond in de kerk plaats. Dat betekent dat als u naar deze avond wilt komen, u hiervoor dient te reserveren (op dezelfde wijze als voor de kerkdiensten op zondagmorgen). Dat kan via het reserveringssysteem op de website van de gemeente. U dient dan wel eerst in te loggen op uw account en bij de categorieën ook gemeenteavond aan te vinken. U ontvangt dan tijdig per email een uitnodiging. Vanaf vrijdag 11 september a.s. liggen na input van de gemeente het definitieve concept van beleidsplan en dat van het jaarplan ter inzage (via website en achterin kerk). Als gemeentelid kunt u tot zaterdag 26 september a.s. hierover uw mening kenbaar maken. Daarna worden de stukken definitief vastgesteld.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Bij diaken Wim Faro werd een envelop met geld afgegeven uit de collectebus van de VBK, die bij de uitgifte van de tasjes aanwezig was, dit was in totaal € 79,50. Als men een bijdrage wil doen voor het werk van de VBK kan dit op het rekeningnummer van de diaconie NL 74 RABO 0334 2025 23 graag met vermelding VBK. Hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,00 voor het orgelfonds en € 50,00 voor het CVK. Hartelijk dank.
Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum:
Na een periode waarin wegens het coronavirus geen activiteiten in het Jeugdcentrum mochten worden gehouden, zijn deze weer toegestaan. De kerkenraad heeft een gebruiksplan vastgesteld, waarin is beschreven onder welke voorwaarden welke activiteiten mogen worden gehouden. Er mogen maximaal 100 personen (exclusief mensen van de organisatie; predikant, jeugdwerker, etc.) zonder reservering aanwezig zijn. Tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Voor kinderen/jongeren tot en met 17 jaar gelden wat betreft het afstand houden weer andere regels. Mensen die ziek of verkouden zijn worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden; de samenkomsten/bijeenkomsten worden zo ingericht dat op het gebied van organisatie, routing en hygiëne wordt voldaan aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen.
In het gebruiksplan is er voor gekozen om voor de meeste activiteiten te beschrijven waaraan moet worden voldaan bij het brengen en halen en tijdens de activiteit. Even in het gebruiksplan kijken aan welke activiteit wordt deelgenomen en meteen wordt duidelijk waaraan men zich dient te houden. Daarnaast wordt voor de grote zaal, de kleine zaal en de kerkenraadkamer aangegeven hoeveel personen daarin mogen plaatsnemen en is aangegeven waar men dient te gaan zitten (met tape aangegeven). Ook gelden er algemene regels voor de activiteiten. Gedacht moet onder andere worden aan het gebruik van de hal beneden en de ruimte buiten (op straat), de garderobe, het toiletgebruik, het reinigen en ventileren (o.a. handen desinfecteren) en zingen (vooralsnog mag niet worden gezongen).
Het is onmogelijk om in het kader van dit bericht alle onderwerpen te bespreken. Daarom wordt verwezen naar onze website, waar u het gebruiksplan kunt vinden onder “Gebruiksplan Hervormde gemeente Sprang”.

Contactmiddagen Senioren:
In verband met de ontwikkelingen en regelgeving rond het Coronavirus gaan de Contactmiddagen voor Senioren voorlopig helaas niet door. Wij kijken uit naar betere omstandigheden en houden u op de hoogte via Voetius.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 3 september 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 31 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
De kinderen en jongeren zijn weer naar school. Met een mengeling van blijdschap en bezorgdheid is het normale leven weer opgepakt. Spannend! Vreugde en verdriet wisselen elkaar af in de gemeente. Laten we naar elk ander omzien. Elkaar opbouwen en uitzien naar de diensten om daar van onze Koning te horen. En als koningskinderen, verantwoord door het leven gaan. Een hartelijke groet. Uw pastoraal werker Arjan Noorland