Diensten zondag 1 september
09:30 uur: ds. E. van Wijk, doopdienst
18:30 uur: ds. M. van dam, Baarn
– Zingen voor de dienst: v.m. OTH 380, n.m. Psalm 68:16
– Kinderoppas: Reneé de Rooij, Lotte Raamstijn, Rick Mewis, Thijs Roubos
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op de bevestigingsdienst van afgelopen zondagmorgen. We mochten Gods trouw zien. Nu leven opnieuw toe naar zondagmorgen om dan opnieuw Gods trouw, in het teken van de doop te zien. De doop wil een verandering teweeg brengen bij de ouders en bij het kind. De doop maakt ons namelijk bewust van Gods verlangen voor ons leven, en van Zijn relatie tot ons. Die verlangens en die relatie ontstaan niet pas door de doop. De doop komt er juist uit voort, om ons er in mee te krijgen.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten: Maandag 2 september is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften: Ds. Van Wijk ontving de volgende giften voor het CVK, 1x € 10,00 1x € 20,00 1x € 50,00. Hartelijk dank hiervoor.

Rond kring en vereniging:
Herinnering start-/jaarvergadering vrouwenvereniging “Tabitha”: Op 4 september is de jaarvergadering van de vrouwenvereniging. Jullie worden om 15.30 uur in het Jeugdcentrum verwacht. Na een meditatief moment, de jaarverslagen, bestuurswisseling en een quiz, worden we om 18.00 uur verwacht bij de chinees in Kaatsheuvel. Voor diegenen die zich hebben opgegeven, bedragen de kosten circa €18,- per persoon inclusief één consumptie. Voor het eten worden ook de echtgenoten van de leden en de leden van de mannenvereniging met hun echtgenoten uitgenodigd. Allen van harte welkom.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 5 september 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 2 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk