Diensten zondag 5 september: 09:30 uur: Ds. E. van Wijk, afsluiting VBK.  18:30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster

Zingen voor de dienst: vm. Psalm 100: 1 en 4, nm. Psalm 116:11.
Kinderoppas: Marijke Papenveld, Willy Verduijn, Willeke Smit
Kindernevendienst: geen KND
Collectes: 1e collecte: Diaconie-VBK, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds
Alle diensten zijn te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/.

Bij de diensten:
We hopen zondagmorgen stil te staan bij het thema van de VBK: “Hallo Contact”. Hoe kunnen we contact hebben met God? Hoe heeft God contact met ons? Hoe kan je Zijn stem horen? Dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Ook kinderen hebben daar vragen over. We hopen dat onze HEERE juist ook deze zondagmorgen met veel mensen, jong en oud, contact zal hebben! We lezen zondagmorgen Handelingen 16:6-15. De avonddienst beginnen we met “Ik zal met vreugd in ’t huis des HEEREN gaan, om daar met lof Uw groten naam te danken”. Gezegende en vreugdevolle diensten gewenst!

Belijdeniscatechese::
Vlak voor de zomer hadden we een bijzondere belijdenisdienst. Dianne deed belijdenis. Wat zou het mooi zijn als anderen daardoor gemotiveerd en geïnspireerd zijn geworden om ook die stap te zetten. Misschien ben je daar nog niet zo uit, maar denk je dat die vorm van catechese (het gaat over jouw band met de HEERE) bij je kan passen. Zo zijn er meerdere redenen om je op te geven voor komend seizoen. We starten vanwege mijn nascholing begin oktober. Eveneens vanwege die nascholing wil ik graag op korte termijn weten wie deze catechese gaat volgen. Daarom hoor of lees ik het graag uiterlijk woensdag 8 september. Sommigen denken “komt het me nu wel uit”. Je kunt je ook afvragen wanneer het je dan wel zal uitkomen. Mensen worden door de jaren heen niet minder druk. Oftewel: je moet ook durven “springen”. Daar krijg je geen spijt van! Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk. Je kunt je bij hem aanmelden via predikant@hervormd-sprang.nl . Dit is overigens de laatste oproep.

Vanuit de Diaconie:
Collecte: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de VBK(+). De VBK(+) is inmiddels voor velen een bekend begrip. Dit jaar is het thema: ‘hallo contact’. Contact is iets waar we allemaal weer naar uitzien! In de achter ons liggende periode was dat best lastig. Hoe maken we eigenlijk contact met elkaar en met God? Dat wordt deze week verteld op de VBK(+). Ondersteunt u ook dit prachtige gemeentewerk?
Haïti:
Op 14 augustus 2021 trof een zware aardbeving het zuidwesten van Haïti. De schade in het getroffen gebied is enorm. Terwijl de cijfers de komende dagen en weken nog zullen oplopen, zijn de eerste aantallen zorgwekkend: 2.200 doden, 12.000 gewonden, 61.000 gezinnen dakloos en ruim een half miljoen inwoners aangewezen op noodhulp. Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. Als armste land op het westelijk halfrond kampt Haïti met verschillende uitdagingen. De politieke instabiliteit heeft geleid tot een toename van geweld en voedselonzekerheid, te midden van het orkaanseizoen en de oplopende COVID-19 besmettingen. Bovendien is het getroffen gebied nog herstellende van de orkaan Matthew uit 2016. Ons hart gaat uit naar de nabestaanden en andere slachtoffers. Daarom heeft het CvD al een gift van € 500 overgemaakt voor deze noodsituatie in Haïti. Helpt u mee om dit bedrag nog te verhogen? Dat kan via een gift onder vermelding van ‘Haïti’. De opbrengst die uitkomt boven genoemd bedrag zal nog worden overgemaakt. Bij voorbaat dank!
U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen! Giften: Ouderling Wil Timmermans ontving € 50,00 voor het CVK. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,00 en € 50,00 voor het CVK. Hartelijk dank voor deze gaven,

Studie:
De KPV-training komt in een afrondende fase. Maandag 13 september start de vierde en laatste periode van 3 weken. In deze weken gaan we naar een eindverslag toewerken. In het voorjaar van D.V. 2022 zijn er dan nog twee terugkomdagen, waarna de training afgerond is. In dat eindverslag moet ik iets van mijn leerweg presenteren. Op een later moment kan ik dat gebruiken om dat ook met de gemeente te delen. In de aanloop naar 13 september moet ik me voorbereiden. Dat kost deze en komende week de nodige tijd. In en rond die drie weken zal ik zoveel als mogelijk voorgaan. Toen het rooster werd gemaakt gingen we ervanuit dat de KPV allang afgerond zou zijn. Helaas heb ik wel de jeugddienst van 3 oktober moeten “teruggeven”. Het pastoraat en het overige werk in de gemeente hoop ik D.V. 4 oktober weer te hervatten. In de tussentijd is onze pastoraal werker en zijn de pastorale teams van beide wijken (inclusief de ouderlingen) gewoon beschikbaar. Ik herhaal wat ik vorige keer schreef: “Tot dusver ervaar ik de studie als zegenrijk. Het komt zeker Gods Koninkrijk ten goede. Inderdaad geldt dat dus ook voor mijn werk en aanwezigheid in onze gemeente.”
Uit de studeerkamer:
Inderdaad, ik ben er weer. De vakantie was goed en het heeft me goed gedaan om echt even weg te zijn. Dat helpt me om er vervolgens weer te zijn. Wat is dat “er zijn” precies? Niet dat ik weer ergens ben, maar vooral dat ik weer thuis geef als het gaat om datgene waartoe ik me geroepen weet. O ja, in die zin was ik er niet mee gestopt op de camping. Of hebben andere vakantiegangers dat niet? Je voelt je als het goed is steeds weer geroepen! Je ziet iemand mank gaan, je hoort dat anderen 6 weken op de camping staan: ieder mens heeft een verhaal. Ieder mens is opgenomen in Gods verhaal. Soms zien ze zelf niet dat ze daarin een rol hebben. Je voelt je geroepen om even met hen op te lopen en hen al lopende wellicht hen ook iets op het spoor te brengen. In de vakantie werd ik getroffen door de roeping van Mozes in Exodus 3. Mozes wordt geroepen en antwoordt “Hier ben ik”. Vervolgens vraagt Mozes wie hem roept. Dan maakt de HEERE zijn naam bekend: “IK BEN”. Het “Ik ben” van Mozes is in het vervolg ontzettend belangrijk voor de manier waarop de HEERE er is. Dit trof me. De HEERE wil present gesteld worden door mensen die thuis geven wanneer Hij hen roept. De rest van Exodus laat zien hoe krachtig Hij dan werkt! Bemoedigd om “thuis te geven” gaan we weer verder, niet op de camping, maar in Sprang-Capelle en in het bijzonder in hervormd Sprang. Ik zeg “Hier ben ik” in de verwachting dat de HEERE zal laten zien dat Zijn Naam ook daadwerkelijk is Wie Hij is. Laten we samen thuisgeven en ons geroepen weten, iedere dag.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 9 september 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en zij die een weg gaan van gemis en verdriet. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.