Diensten zondag 30 september
09:30 uur: prop. A.H. van Mourik, opening winterwerk, koffiedrinken na de dienst
18:30 uur: ds. M. Vastenhout, Eethen/Drongelen
– Zingen voor de dienst: v.m. OTH 171:1,2,3; n.m. Psalm 18 de voorzang
– Kinderoppas: Haske van Zelst, Dianne Bogers, Jelle de Jong, Diana Vos
– Kindernevendienst: geen KND
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: Plaatselijk Jeugdwerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand Pastoraat

Bij de diensten:
Dit weekend hebben we startweekend. We hopen op een mooie zaterdag met elkaar. Ook dit zijn “onderlinge samenkomsten” de belangrijk zijn voor ons geloof en voor het gemeente-zijn. Zondagmorgen gaat onze pastoraal medewerker, Arend van Mourik, voor in de dienst met als thema “Met hart en ziel”.

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers: In de stemmingsvergadering van 18 september j.l zijn uit de dubbeltallen voor de drie openstaande vacatures, door u als gemeente, de volgende broeders verkozen: 2 vacatures ouderling pastoraat Dhr. P.H. (Peter) Nieuwkoop (Oudestraat 48) en Dhr. A. (Arjan) de Jong (Jan de Rooijstraat 18); vacature diaken Dhr. N.A. (Nico) Visser (Achter de Hoven 2). Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden met een kandidaat voor de vacature van ouderling missionair werk. De verkozen broeders hebben tot uiterlijk vrijdagavond 28 september a.s. de tijd om de beslissing op hun verkiezing kenbaar te maken. De kerkenraad vraagt de gemeente de verkozen broeders, maar ook de niet verkozen broeders en het gevoerde gesprek, in uw gebeden te gedenken.

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
In onze gemeente heeft het jeugdwerk een belangrijke plaats. Met het nieuwe winterseizoen wat zondag start, gaan ook alle clubs weer draaien. Wekelijks kunnen kinderen en jongeren weer naar bijvoorbeeld de Duif, de Watch en de kindernevendienst.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 1 oktober is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Ouderling W. Timmermans ontving op bezoek €20 voor de Kerk. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 3 oktober komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 2, “De levensbron verlaten!” uit het juni nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we bij de Bijbelstudie bespreken zijn 1, 2, 3 en 4 We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Regiovergadering: Op 8 oktober is de Regiovergadering in Besoyen. Spreekster: mevr. Ruth Mark, onderwerp: Dementie en mantelzorg. Aanvang 19.30 uur. Het vervoer regelen, Joke Lam, tel: 282328 Corrie Spuijbroek tel: 277375 en Gerda Vink tel: 272473. Allen van harte welkom.
Centrale Bijbelkring:
Dit jaar hoop ik, Arend van Mourik, de centrale Bijbelkring te leiden. Ik zie er naar uit. Ik vind het mooi om samen met u met de Bijbel bezig te zijn! Ik ben bezig geweest met het plannen van een aantal data tot aan de Kerstvakantie om samen te komen. Dat zijn de volgende data: 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december. Noteert u ze in de agenda?
Vanuit het jeugdwerk
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 2 oktober zijn jullie van harte welkom bij de Spoorzoekers en Fellows. Om 18.45 uur gaan we beginnen. Om 20.00 uur is het helaas alweer afgelopen. Deze eerste avond hebben we samen. Maar vanaf 9 oktober, de tweede keer alweer, gaan de kinderen van groep 5 en 6 naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.
Catechese:
Maandag 1 oktober start de catechese weer. Het is goed dat het weer begint. Als tiener en jongere heb je voeding nodig om in je dagelijkse wereld christen te zijn, en om daarin te groeien. Follow Me begint om 19:00 uur. Follow Me next begint om 19:45 uur, maar… je bent van harte welkom om vanaf 19:30 elkaar al te ontmoeten in het honk. Namens de teams van Follow Me en Follow Me Next, van harte welkom!

Najaarsvergadering NPV-afdeling Sprang-Capelle:
U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Thema-avond. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. donderdag 4 oktober in het kerkelijk centrum de Wijngaard, Fazant 6, 5161 SC Sprang-Capelle. De avond begint om 19.45 uur. Na een kort huishoudelijk gedeelte van circa 30 minuten, zal mevrouw E(line) van Zelst (maatschappelijk werker bij stichting Schuilplaats) een lezing houden met als thema: Rouw en verliesverwerking. Meer informatie kunt u lezen in het het bericht onder de rubriek regionieuws.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 4 oktober 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 1 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk