Diensten zondag 6 september:
9:30 uur: ds. E. van Wijk: Viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. E. van Wijk, Alleen uitzending via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 121: 1, n.m. Psalm 148: 3.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte, zie toelichting.

Bij de diensten:
Wat was het goed om Gods trouw en werk te mogen zien in de belijdenisdienst. We zijn dankbaar en verwonderd. Langs zoveel verschillende wegen brengt de HEERE mensen op het punt dat ze “mijn” zeggen, dat ze ontvangen wat Hij geschonken heeft. We danken Hem namens de belijdeniscatechisanten en namens hun geliefden. Komende zondag, 6 september, staan de tekenen van Brood en Wijn centraal. Brood en Wijn zullen in beeld gebracht worden. Dat gebeurt op zo’n wijze dat wij allen (Ds. Van Wijk dus ook) de gelegenheid hebben om die tekenen tot ons te nemen, met onze ogen en harten. Behalve de tekenen van Brood en Wijn zal er D.V. in die dienst ook stilgestaan worden bij Exodus 18. De avonddienst is een “reguliere” avonddienst (geen nabetrachting) waarin we opnieuw willen stilstaan bij het boek Prediker. We hopen op een zegenrijke zondag.
Dankbaarheid:
Alle gemeenteleden danken wij, die op welke wijze dan ook met ons hebben meegeleefd. We hebben vele kaarten met bemoedigende woorden, teksten en gedichten mogen ontvangen. We ervaren echt dat God liefde is en dat we deze ook mogen uitdragen naar de mensen om ons heen en die wij op onze weg mogen tegenkomen. De belijdeniscatechisanten.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders, Na een bijzondere tijd van thuis naar de KND te luisteren, hopen we zondag 6 september weer te starten met de KND in het Jeugdcentrum. Iedere week zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 welkom. Voor de kinderen die thuis de kerkdienst kijken/luisteren staan de downloads klaar op de website. Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Op deze zondag staat 1 Koningen 17:1-16 centraal: Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben. We hopen jullie snel weer te ontmoeten! Leiding KND

Het pastoraat in corona-tijd:
De pastorale teams, de wijkouderlingen, de pastoraal werker en de predikant, proberen samen zo goed als mogelijk aandacht te hebben voor de gemeente. Natuurlijk verloopt dat nu anders dan voorheen. Als u of jij de ervaring hebt, dat dit voor u of jou niet toereikend is, dan hopen we echt dat we dat te horen krijgen. We vatten dat heus niet op als een verwijt, want we geloven dat iedereen erop vertrouwt dat we ons inspannen. Schroom dus niet! Wat de lichamelijke bezoeken betreft zijn we nog erg voorzichtig. De regel is dat we dat niet doen, tenzij er op dat moment redenen zijn om het toch wel te doen, en het veilig is. U kunt daarbij denken aan crisispastoraat, pastoraat rondom levensgebeurtenissen, en pastoraat naar aanleiding van signalen. Ondertussen zijn we allen geroepen om als gemeente samen het pastoraat vorm te geven. We zijn dankbaar dat dit ook gebeurt! We blijven voor elkaar bidden!

Gebedsuur:
Zondagavond 13 september willen we bij elkaar komen om onze dank tot God te brengen in het gebedsuurtje. We willen beginnen om 20:00 uur. We nodigen iedereen uit om met ons te bidden voor onze gemeente, voor de mensen om ons heen, voor de wereld. Gebedspunten kunt u doorgeven naar mailadres: gebedsuur@hervormd-sprang.nl . In de nieuwsbron was vermeld dat het eerste gebedsuur op zondagavond 6 september gehouden zou worden. De juiste data zijn zondag 13 september, maandag 12 oktober en donderdag 26 november.

Catechese:
Hier een bericht voor alle ouders, kinderen, tieners en jongeren. De catechese gaat weer beginnen. Om te weten wie er komt, en om ook met ouders en catechisanten te kunnen communiceren, vragen we iedereen om zich aan te melden via de website. Op de website staat welke groepen er zijn, zodat iedereen kan bepalen waarvoor men zich aanmeldt. De aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 14 september. De startavond voor de catechese is D.V. 21 september. Allen hartelijk welkom!

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de diaconie
Collecte:
Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor Hans en Gerrie Kasbergen, voor ons geen onbekenden. In de achter ons liggende jaren werden ze vanuit de GZB uitgezonden naar Malawi en mochten wij hen ondersteunen. Inmiddels is aan die uitzending een einde gekomen. Toch liet Malawi hen niet los en verlangden ze ernaar om een volgende stap te kunnen zetten. Zodra dit verantwoord is worden ze vanuit de stichting Kimon voor 4 jaar uitgezonden naar Malawi en Mozambique. Daar hopen ze veel te kunnen betekenen voor de plaatselijke bevolking. Als gemeente van Sprang willen we graag met hen meebidden, meeleven, meegeven. Komende zondag wel in het bijzonder. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Startweekend 26 en 27 september:
Op zaterdag 26 september houden we op het Evenemententerrein een sing-in. Iedereen is van harte welkom om te komen zingen! “Concrete” zal voor de begeleiding zorgen en van tevoren kunnen er verzoeknummers worden doorgegeven via de website. Na de sing-in willen we met elkaar friet eten. Er is daarvoor een frietkar geregeld. ’s Avonds is er voor de jongeren een leuk spel in de wijk Vrijhoeve. Neem daarvoor je fiets mee. 16.00 uur: inloop ; 16.30 uur: sing-in ; 17.45 uur: maaltijd ; 19.30 uur: einde. 19.45 uur: start spel 12+ .
De kosten voor de maaltijd zijn: vanaf 12 jaar: € 5, van 4-11 jaar: € 2,50, van 0-3 jaar: gratis.
Belangrijk! U dient zelf een stoel of picknickkleed mee te nemen. Op het terrein worden met linten vakken uitgezet. Volg de aanwijzingen van de begeleiders en houd je aan de richtlijnen van het RIVM. Graag het drinken zelf meenemen.
Opgeven:
U kunt zich opgeven t/m woensdag 23 september via www.hervormdsprang.nl/startweekend. Liederen voor de sing-in kunnen opgegeven worden t/m maandag 14 september. Ook kunt u zich via de site opgeven als vrijwilliger. De jongeren kunnen zich voor het spel opgeven bij Henriëtte Verduijn: 06-11060985.
Zondagochtend 27 september, staat de dienst in het teken van de opening van het winterwerk. Na de dienst willen we op het Molenplein met elkaar koffiedrinken. Neem daarvoor zelf je koffie, wat lekkers en evt. een stoel mee. We zien er naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten! Hartelijke groet van de startdagcommissie; Wim en Martine van der Klooster, Henriëtte Verduijn, Nelleke Ros en Margreet Broeders.

Vanuit de pastorie:
Hoe is het eigenlijk met de studie? Die vraag krijg ik nog weleens. Wat was het ook alweer? Het gaat om een training waarbij je werkt aan je professionaliteit, je vaardigheden, en aan zelfkennis. Bij vaardigheden moet je denken aan prediking en pastoraat, maar ook aan gespreksvaardigheid. Dit soort dingen noemen we ook wel “praktische theologie”. Een belangrijk inzicht hierin is, dat je als predikant zelf het belangrijkste instrument bent. Zelfkennis is dan ook erg belangrijk. Tot maart ging deze training erg voortvarend. Het leverde veel inzichten op, en eveneens werd veel theorie opgefrist en aangevuld. Maar toen viel het stil. Nu zou het vierde en laatste blok moeten beginnen. Echter, het derde blok (juni) en het vierde blok zijn doorgeschoven naar D.V. januari en maart. Het is echter nog onzeker of het dan wel door kan gaan. In de tussentijd staat de training nagenoeg stil. We hebben contactmomenten en zullen ook nog wel wat opdrachten krijgen. Al met al een teleurstelling. Toch heb ik tot dusver er al veel aan gehad, en ben ik ervan overtuigd dat het vervolg (D.V.!) ook erg veel kan betekenen voor mezelf, maar daarmee zeker ook voor de kerk, en voor onze gemeente. Allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 10 september 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
De voorbereidingen voor het winterwerk zijn in volle gang. Willen wij zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet afvalt? Vindt dan vreugde in het onderricht van God, overdenkt de woorden, bepeins ze en wees ijverig in het doen van Zijn geboden uit dankbaarheid. Een hartelijk groet. Uw pastoraal werker Arjan Noorland