Diensten zondag 13 september:
9:30 uur: ds. T. Tadema, Nijkerk
18:30 uur: ds. E. van Wijk , Alleen uitzending via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 148: 4, n.m. Psalm 148: 5.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, project 10 27 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum.

Bij de diensten:
We mochten zondag de tekenen van brood en wijn weer zien. Je vraagt je dan af hoeveel mensen daadwerkelijk de fotoboeken hebben gezocht. Komende zondagavond staan we stil bij de profetie van Obadja. Net als afgelopen zondagavond (Prediker 4:1) gaat het over Gods ingrijpen. Zo staan al meerdere diensten (ook de VBK dienst) in het teken Gods oordeel en Gods ingrijpen en wat die beiden met ons dagelijks leven hebben te maken.

Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, deze komende twee zondagen gaan we verder met verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Zondag 13 september staat 1 Koningen 18:17-46 centraal: Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.
Zondag 20 september staat 1 Koningen 19:1-16 centraal: Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien. Mocht je thuis de dienst meekijken dan kan je de downloads op de site vinden. Kom je naar de kerk en zit je in groep 1 t/m 4 dan zien we je op de KND. Leiding KND

Gebedsuur:
Zondagavond 13 september willen we bij elkaar komen om onze dank tot God te brengen in het gebedsuurtje. We willen beginnen om 20:00 uur. We nodigen iedereen uit om met ons te bidden voor onze gemeente, voor de mensen om ons heen, voor de wereld. Gebedspunten kunt u doorgeven naar mailadres: gebedsuur@hervormd-sprang.nl . In de nieuwsbron was vermeld dat het eerste gebedsuur op zondagavond 6 september gehouden zou worden. De juiste data zijn zondag 13 september, maandag 12 oktober en donderdag 26 november.

Catechese:
Hier een bericht voor alle ouders, kinderen, tieners en jongeren. De catechese gaat weer beginnen. Om te weten wie er komt, en om ook met ouders en catechisanten te kunnen communiceren, vragen we iedereen om zich aan te melden via de website. Op de website staat welke groepen er zijn, zodat iedereen kan bepalen waarvoor men zich aanmeldt. Als daar vragen over zijn, bel of mail dan gerust. De aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 14 september. De startavond voor de catechese is D.V. 21 september. Allen hartelijk welkom!

Vanuit de kerkenraad:
Beleidsplan 2021-2024 en jaarplan 2020-2021: Op woensdag 2 september jl. heeft een gemeenteavond plaatsgevonden, waarop het concept beleidsplan 2021-2024 en het concept jaarplan 2020-2021 aan de orde kwamen. Die avond werd door de kerkenraad toelichting op deze documenten gegeven en werden vragen vanuit de gemeente beantwoord. Naar aanleiding van input vanuit de gemeente tijdens die avond heeft een tweetal kleine aanpassingen van het concept beleidsplan plaatsgevonden. De volgende stap is, dat u als gemeentelid tot zaterdag 26 september a.s. bij de kerkenraad uw mening over het definitieve concept beleidsplan 2021-2024 en het definitieve concept jaarplan 2020-2021 kenbaar kunt maken. Uw schriftelijke reactie dient u dan te zenden aan de kerkenraad, t.a.v. Bram Brouwer (kerkenraadslid), Oosteind 20A, 5161 MJ Sprang-Capelle. Ook kunt u uw reactie aan hem mailen: “a.brouwer@hervormd-sprang.nl”. Vanaf vrijdag 11 september a.s. kunt u deze documenten downloaden via onze website onder “Laatste nieuws”. Ook liggen vanaf zondag 13 september a.s. exemplaren van deze documenten achterin de kerk om mee te nemen. Daarna worden deze documenten definitief vastgesteld.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconie collecte bestemd voor Project 10 27: opvangcentrum voor verslaafden Mexico. Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Met alle gevolgen van dien: trauma’s, verwaarlozing en mishandeling onder kinderen. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. Met hulp van de GZB zijn in het Christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun verslaving. Ze kregen een nieuwe kans. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Opbrengst collecten en giften augustus 2020:
Via de bank is er een totaalbedrag van € 2.376 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is € 1.310 ontvangen. Hiervan is € 586 bestemd voor de diaconie. Daarnaast is er € 50 contant ontvangen voor het C.v.K. en € 50 voor de kerktelefoon. Het college dankt u allen heel hartelijk voor uw gaven.

Startweekend:
Zaterdag 26 september:
16.00 uur: inloop Evenemententerrein ; 16.30 uur: sing-in ; 17.45 uur: maaltijd ; 19.30 uur: einde ; 19.45 uur: start spel 12+. Opgeven kan t/m woensdag 23 september. Liederen voor de sing-in kunnen opgegeven worden t/m maandag 14 september. Voor alle info en aanmelden: www.hervormdsprang.nl/startweekend

Zondag 27 september:
Opening winterwerk. Na de dienst koffiedrinken op het Molenplein.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 september 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Vanuit de pastorie:
Zo schrijf je in Voetius dat de KPV-training min of meer stilligt, en zo krijg je tussentijdse opdrachten binnen. De bedoeling van de docent is om ieder begin van de maand een opdracht te geven, zodat we toch in het leerproces blijven. Ik zal dus toch ruimte moeten blijven maken voor de training. Ondertussen leven we toe naar vrijdag (11 september): de trouwdienst van Niels en Jannienke (zie vorige Voetius). Dat we hier een trouwdienst hadden was lang geleden. We zijn dankbaar! Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ten slotte:
Een hartelijke bemoedigende groet voor u allen, in het bijzonder denken we aan hen die eenzaam hun weg gaan, zij die beproeft worden en de pijn en het gemis zo intens ervaren. Gods zegen gewenst. Uw pastoraal werker Arjan Noorland