Diensten zondag 15 september:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. A. de Wit, dankzegging viering Heilig Avondmaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 72:6,11, n.m. 108:1,2
– Kinderoppas: Renate Treffers, Melanie Visser, Nienke Spuijbroek, Mirthe Bogers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Mevr. T. Roubos (tel.nr. 344194)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor Pioniersplek Rosmalen.

Bij de diensten:
Zondag hoorden we de opdracht om te gedenken. Wie bij Christus (Grieks woord voor Messias, gezalfde) Jezus hoort, en dat geldt des te meer voor hen die daar het teken van hebben ontvangen (de doop), zijn geroepen om gehoor te geven aan die opdracht. Aan de tafel, als we daar toegang toe hebben gekregen (in onze gemeente is dat door het doen van belijdenis), en anders door aandachtig er bij te zijn. Zondag horen we daarnaast over de opdracht om te ‘verkondigen’. Paulus schrijft daar over in zijn 1e brief (1 Korinthe 11:26), maar we lezen ook over ‘verkondigen’ rondom de instelling van het Pascha in Exodus. Zondag willen we zo bij brood en wijn “verkondigen” wat de HEERE voor ons gedaan heeft.

Aangenomen beroep:
Zaterdag mochten Arend en Geerdine van Mourik, Kerkstraat 77 (5161EB, S-C) aan de hervormde gemeente Kamperveen kenbaar maken dat ze het beroep hebben aangenomen. Ze zijn dankbaar dat de HEERE God rust en duidelijkheid gaf. Het is bijzonder dat de Hij dit alles zo leidt. Tegelijk betekent dit veel voor hen als gezin. Op termijn moeten ze afscheid nemen van Sprang, terwijl ze hier goed hebben. En vervolgens de overgang naar een onbekende omgeving. Ook voor Sprang betekent dit op termijn het nodige. Zodra er meer bekend is wordt dit bekend gemaakt. We wensen Arend en Geerdine, samen met hun kinderen, alle goeds toe, en geloven dat de HEERE weet wat goed en nodig is. We vertrouwen hen aan Hem toe en wensen hen Gods zegen voor de komende periode, en voor daarna.

Catechese:
Follow Me en Follow Me Next
Maandag 30 september start de Follow Me en Follow Me Next weer! We zullen ook dit seizoen iedere week starten met een gezamenlijke opening waarna we in kleinere groepen verder op het thema ingaan. Follow Me begint om 19:00 uur. Follow Me next begint om 19:30 uur, maar… je bent van harte welkom om vanaf 19:15 elkaar te ontmoeten in het honk. Geef je uiterlijk maandag 16 september op via je mentor of via www.hervormdsprang.nl, voor vragen: h.a.raamstijn@hervormd-sprang.nl . Namens de mentoren van Follow Me en Follow Me Next, van harte welkom!
19+ catechese
Leren doe je heel je leven. Vooral als het gaat om de vraag: Wie is God voor mij? En… over de vraag: Wie ben ik voor Hem, en voor mijn naasten? Uiteraard komt daar nog een vraag bij: wat betekent dat voor hoe ik leef? En… waarom is God voor mij onmisbaar? Allemaal vragen waar we samen antwoorden op willen vinden. Dus: Ben je 23 jaar of jonger, en heb je 7 jaar Follow Me (Next) gevolgd (oftewel, ben je al 7 jaar of meer van de basisschool af), dan ben je hartelijk welkom! De 19+ catechese is iedere week in het Jeugdcentrum. De inloop is vanaf 20 uur, en we starten om 20.15 uur. De avonden krijgen (ongeveer) om de week een andere invulling. De ene week doen we Bijbelstudie. Deze avonden worden begeleid door Ds. Van Wijk. De eerste keer is 23 september. De voorbereidingen worden getroffen om de andere avonden in te gaan vullen als “Jeugdvereniging”. Meer informatie over de invulling daarvan en de data volgen nog. Kortom: iedere maandag ben je welkom in het Jeugdcentrum! Voor de 19+ catechese kan je jezelf aanmelden via www.hervormdsprang.nl, voor vragen: predikant@hervormd-sprang.nl .

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting avondmaalscollecte: Deze is zondag a.s. bestemd voor het werk van “Crux”, missionair pionierswerk van de IZB in de gemeente Rosmalen. Ds. Stijf werkt als parttime predikant in Meeuwen en Den Bosch. Toen hij verhuisde naar de uitgestrekte nieuwbouwwijk van Rosmalen, groeiden de plannen om pionierswerk te verrichten onder de naam “Crux”. De letterlijke betekenis van het woord is kruis, en daarmee zitten we bij het hart van de zaak, n.l. het kruis als symbool van de herstelde relatie tussen God en Mensen. Via kleinschalige activiteiten en persoonlijke contacten gaat ds. Stijf als buurtpastor in gesprek over het evangelie. Onlangs starte hij een gesprekskring onder de titel “Kijken in de ziel van…”. Uitgerekend degene die zich als atheïst had voorgesteld zei na afloop van de eerste bijeenkomst: “Ik zou het jammer vinden als het bij deze ene keer bleef”. Van harte aanbevolen. Als u niet in de gelegenheid bent om uw gave te geven, kunt u deze ook voor dit werk overmaken op rekening nummer NL 26 RABO 0302 2061 91 t.n.v. IZB met vermelding Crux Rosmalen. Van harte aanbevolen.
Giften: In de diaconie collecte van zondagavond bevond zich een blanco envelop met inhoud van € 10,00. Als deze envelop is ontvangen tijdens bezoekwerk dan graag even aan diaken Faro doorgeven waarvoor het bestemd is (tel.nr. 280538) of middels een briefje in de collecte zak. Als wij niets horen wordt de inhoud van de envelop toegevoegd aan de collecte voor de voedselbank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Ds. van Wijk ontving op bezoek 1x € 20 en 1x € 10 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.

Gebedsuur:
Zondagavond na afloop van de kerkdienst willen we bij elkaar komen om onze dank tot God te brengen in het gebedsuur. We nodigen iedereen uit om met ons te bidden voor onze gemeente, voor de mensen om ons heen, voor de wereld. Heb je gebedspunten waarvoor je graag hebt dat we die meenemen in het gebed, mail die naar gebedsuur@hervormd-sprang.nl .
De komende gebedsuurtjes zijn gepland op D.V. zondagavonden van 15 september, 20 oktober en 9 december.

Startdag:
Heeft u zich al opgegeven voor de startdag? Dit kan nog tot 16 september. Kom, doe mee!
Het programma van zaterdag 21 september op een rijtje: 14.00 uur: inloop op het evenemententerrein Akkerwinde ; 14.30 uur: start zeskamp + start wandeling ; 16.30 uur: einde zeskamp ; 16.45 uur: inloop Amerikaanse maaltijd in het Jeugdcentrum! ; 17.30 uur: start maaltijd. Zondag 22 september zal pastoraal werker Arend van Mourik in de ochtenddienst, die begint om 9.30 uur, met ons nadenken over het jaarthema “Kom, doe mee?!” Een ieder is hierbij van harte welkom. Aansluitend is er buiten bij de kerk tijd voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. De startdagcommissie

Zaterdag 14 september Open Monumentendag: Kunst in de kerk:
Op zaterdag 14 september is onze kerk weer open. Een zevental lokale kunstenaars zijn bereid gevonden om hun werk in de kerk te exposeren. Schilderijen, sculpturen, en ook glas in lood kunstwerken zijn te bewonderen. De kunstenaars, zelf ook aanwezig, willen u graag alles over hun werken vertellen. Ook de jonge zangeres Lizanne van de Weerd (12 jaar) laat haar muzikale gaven horen, ze geeft om 11.00h en om 14.00h een uitvoering, waarbij ze begeleid wordt op het kerkorgel. Naast de hedendaagse kunst zijn natuurlijk ook de eeuwenoude kunstschatten van onze kerk zelf te bezichtigen. En voor de sportievelingen onder ons is het kerktoren te beklimmen, waar u boven beloont wordt met een prachtig uitzicht. De koffie zal klaarstaan, graag tot ziens. De Open Monumentendag commissie.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 19 september 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk