Diensten zondag 27 januari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Thema: kerk, school en gezin
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
– Zingen voor de dienst: v.m. ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (er is een boekje), n.m. Psalm 33:2,3
– Kinderoppas: Gerdine van Mourik, Linde Spuijbroek, Rick Mewis, Thijs Roubos
– Kindernevendienst: geen KND
– Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie: catechese en educatie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
In de morgendienst zullen we lezen over de kromgebogen vrouw die daarmee bij Jezus komt, op de sabbat (Lukas 13). Ook wij mogen met alles waar we onder gebukt gaan bij Jezus komen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, als scholen en als gemeente. Een mooie gelegenheid om elkaar te bemoedigen en om te ervaren dat we er samen voor staan als het om geloofsopvoeding gaat. Wat dat betreft is het mooi om deze dienst te hebben een week na de doopdienst van afgelopen zondag.

Vanuit de kerkenraad:
Bezinningscommissie eredienst:
Eerder (in de Voetius van 20 december) deed de kerkenraad een oproep. We zijn op zoek naar vier enthousiaste gemeenteleden die graag willen meewerken door zitting te nemen in de toen genoemde bezinningscommissie. Helaas zijn er geen aanmeldingen binnengekomen voorafgaand aan de gestelde einddatum. Vandaar dat we de oproep herhalen. Graag uw opgave, tot uiterlijk D.V. 31 januari voorzien van een motivatie, schriftelijk of per mail indienen bij scriba Geert Lagerwerf, scriba@hervormd-sprang.nl. Ook als u meer informatie hierover wilt. De kerkenraad zorgt voor een evenwichtige samenstelling van zowel kerkenraads- als gemeenteleden. Alvast dank!

Vanuit de diaconie:
Opgeven vakantieweek Roosevelthuis:
Ieder jaar wordt er een vakantie georganiseerd voor gemeenteleden met een lichamelijke beperking. Op Nieuw Hydepark (vlakbij het oude F.D. Roosevelthuis) te Doorn kunnen zij genieten van heerlijke week vakantie. Wilt u graag mee of kent u mensen in uw omgeving die in aanmerking komen voor dit weekje vakantie, dan horen wij dat graag van u. Er zijn vrijwilligers die de gasten deskundig en liefdevol bijstaan. De gasten zullen zich deze week niet vervelen; er worden verschillende uitjes georganiseerd, er is een avondprogramma, er wordt gezongen, gelachen en gehuild. Kortom een week van ontspanning en rust in Doorn. In 2019 is de vakantieweek van 18 t/m 25 mei. Voor opgave of vragen, bel diaken Martin Lam, 06-57 58 53 14, op werkdagen na half 4 ’s middags of mail naar diaconie@hervormd-sprang.nl
Toelichting collecte:
Via de catechese kunnen jongeren vanuit een veilige plek leren wat geloven betekent. Catechese geven vraagt in deze tijd veel van de mensen die zich daarvoor inzetten. Met de opbrengst van de collecte kan de kerk blijvend investeren in de geloofsopbouw van jongeren en is er hoop voor de kerk van de toekomst, omdat ‘het geloof verder gaat’. Deze collecte wordt in de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk rond deze tijd gehouden.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Woensdag 30 januari komen we als mannenvereniging weer bij elkaar om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Psalm 137 met als thema “ God de Rechter “, en bespreken de vragen uit het novembernummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom.
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op woensdag 6 februari organiseert de vrouwenvereniging weer een winterstamppot maaltijd (boerenkool, hutspot, zuurkool) voor leden van de vrouwen- en mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum en begint om 17.30 uur. De kosten bedragen deze keer €7,- per persoon. Wilt u zich voor deze maaltijd opgeven bij Nel Maijers tel: 277929 of Jenny Bogers tel: 276266 t/m maandag 3 februari . Als u vervoer nodig heeft wilt u dat dan gelijk doorgeven. Aansluitend om 19.00 uur wordt er een mooi avondprogramma verzorgt door de “Zambia groep”. Een gedeelte van de opbrengt van de maaltijd is dan ook bestemd voor deze groep jongeren. Daarom is de gevraagde bijdrage in de kosten hoger dan andere jaren. Van harte welkom.
Gezamenlijke kringavond:
Op dinsdag 29 januari is er weer de gezamenlijke kringavond voor heel de gemeente. Deze keer zal het thema zijn : “Dienen”, hiervoor hebben we de Zambia groep uitgenodigd om samen met ons deze avond voor te bereiden. We gaan zingen met elkaar met muzikale begeleiding vanuit de Zambia groep. Ook willen we nadenken vanuit de Bijbel over het Thema. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ook zullen er verschillende standjes zijn waar kleine hapjes gemaakt worden, die iedereen tegen een kleine vergoeding kan kopen. De variatie zal groot zijn, dus er is voor iedereen wat lekkers.
De opbrengst van het eten is voor de Zambia groep. Deze avond wordt georganiseerd door de kringcommissie maar we willen iedereen uitnodigen voor deze avond!! Jong en oud zal aanwezig zijn en met elkaar in gesprek gaan. Dus ook u/jij wordt van harte uitgenodigd!!
De avond is in het jeugdcentrum om 20.00 uur. De koffie/thee/fris staat klaar om 19.45 De kringcommissie

Sprang bouwt aan verandering:
Wij vragen je om vrijdag 15 t/m zaterdag 16 februari je sportschoenen aan te trekken! Dan organiseren wij namelijk een volleybalmarathon. De avond begint om 22:00 en eindigt de volgende dag rond 16:00. Je kan jezelf opgeven met teams van min. 5 personen. Om mee te mogen doen vragen wij 10 euro per persoon. Daarbij krijg je een gratis consumptie! Neem gerust wat supporters mee, zodat we een gezellig publiek hebben! Aanmelden kan via dit formulier of via onze Facebookpagina Sprang bouwt aan verandering. Tot dan!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 31 januari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: mailto://voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk