Diensten zondag 7 oktober
09:30 uur: ds. J. Brouwer, Veen, Israëlzondag
17:00 uur: ds. E. van Wijk, Jeugddienst
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 134:3, n.m. OTH 37:1,2,3,4
– Kinderoppas: Gerdine van Mourik, Elise Smits, Meinke van Zelst, Stefan Mewis
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
– Collectes: 1e collecte: Shaare Zedek Ziekenhuis, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten:
Op D.V. zondag 7 oktober is er weer een jeugddienst. Het thema is ‘Grenzen aan seksualiteit’.
Onze eigen predikant Ds. E. van Wijk zal voorgaan en Concrete zal voor de muziek zorgen. De dienst begint om 17:00 uur. Na afloop is iedereen van harte welkom in het jeugdcentrum. Wees welkom! In de morgendienst hoopt Ds. Brouwer stil te staan bij “Israëlzondag”.

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad is verheugd te mogen mededelen dat broeders Peter Nieuwkoop (vac. ouderling pastoraat) en Nico Visser (vac. diaken) hun verkiezing hebben mogen aanvaarden. Broeder Arjan de Jong (vac. ouderling pastoraat) heeft gemeend te moeten bedanken en voor de vacature ouderling missionair werk zullen nieuwe gesprekken moeten gaan plaatsvinden. De kerkenraad wenst alle broeders veel Zegen over de genomen beslissing en vraagt u als gemeente hen allen mee te nemen in u voorbeden. De gemeente heeft tot uiterlijk vrijdag 5 oktober de gelegenheid bezwaar te maken op de gevolgde procedure. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren en ingediend te worden bij de scriba. Het moment van bevestiging in het ambt wordt in onderling overleg nader bepaald en zal op een later moment aan u bekend gemaakt worden.

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Komende zondag, Israëlszondag, is de diaconiecollecte bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Dit is een pro life ziekenhuis en biedt onderdak aan ieder die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen behandeld. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Zowel Jood, als Arabier of Christen. In deze tijd een zeer actueel doel. Mogen zij op uw steun en gebed rekenen?
Opbrengst collecten september:
In september is er het volgende aan collecten opgehaald: diaconie € 744,13; Avondmaalscollecte hulp aan Lombok € 711,09; regionale diaconale collecte Arm in arm € 382,28; Voedselbank € 434,15; Opening winterwerk € 421,10.
Opbrengst contactmiddag:
De collecte gehouden op de contactmiddag bedroeg € 39,10.
Opbreng zendingsbussen derde kwartaal:
In de zendingsbussen bij de uitgang, bestemd voor Dorcas zat € 169,05. Heel hartelijk dank voor al deze gaven!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Mevr S Dank- Paans ontving via de H.V.D 2x €5voor de kerk. Pastoraal werker Arend van Mourik ontving 8 x €10 , 2 x €15 , 2 x €20 en 1 x €50 voor de kerk. Daarnaast nog
1 x €10 voor het orgelfonds. Hartelijk dank hiervoor.

Startweekend:
We kijken terug op een mooi startweekend! Bijzonder dat er zoveel gemeenteleden hebben meegedaan met de fietstocht, de speurtocht en het volleyballen en aanwezig waren bij de maaltijd in het Jeugdcentrum. Het was fijn om elkaar zondagochtend ook weer te ontmoeten. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het startweekend: hartelijk bedankt! De startdagcommissie

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows: Beste jongens en meisjes, dinsdag 9 oktober zijn jullie van harte welkom bij de Spoorzoekers en Fellows. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

GZB dagboekjes:
Wilt u een dagboek bij het lezen van de Bijbel of om in het gezin te gebruiken? Koop dan nu het dagboek ‘Een handvol koren’ van de GZB! Een handvol koren biedt elke dag twee overdenkingen; één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerkingen, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk. Het dagboek bevat dit jaar weer extra’s zoals kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het zendingsveld. GZB dagboekje is het best verkochte dagboek van Nederland!! De aanschaf van het dagboek draagt ook bij aan het zendingswerk. De verkoopprijs van het dagboekje is € 10,90. Daarvan gaat € 7,- naar ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Karsbergen. Interesse? Vul dan uw/jouw naam in op de bestellijst achter in de kerk. Diegenen die al eerder het boekje hebben ontvangen, worden persoonlijk gevraagd, of zij het dagboekje opnieuw willen ontvangen. Ook kunt u tot en met 2 november het boekje bestellen bij Dia Spuijbroek (280649). In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.

Zendingsbussen 4e kwartaal:
In het 4e kwartaal is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het missionaire werk van de IZB in Amsterdam. Ruim 7 jaar was Paul Visser gemeentepredikant van de Amsterdamse Noorderkerk. Sinds september 2017 is hij als missionair pionier aan de gemeente verbonden. ‘Mijn roeping houdt niet op bij de grenzen van de gemeente. Het is altijd mijn diepste verlangen geweest dat de Geest zijn werk kan doen hier in hartje Amsterdam.’ Het project ‘Huis voor de ziel’ is opgebouwd uit verschillende netwerken: een buurtnetwerk(met alle bestaande contacten in het Centrum/de Jordaan), een inspiratienetwerk(voor nieuwkomers/zoekers) en 2 wijknetwerken( bestaande bijbelkringen, die zich gaan richten op missionaire presentatie in de wijk). In het ‘Huis voor de ziel’ vinden mensen geborgenheid, zegt Paul. ‘Hier kunnen ze hun hart luchten. Ik laat ze kennismaken met God, die de Gastheer is. Hij laat Zich diep in zijn hart kijken. Ik zie er naar uit dat ‘ontheemden’ Hem ontmoeten. Van harte aanbevolen.
De zendingscommissie

Mannenvereniging ‘Troffel en Zwaard’:
Op woensdag 10 oktober komen we weer als mannenvereniging bij elkaar om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Psalm 8 met de vragen die staan in het mei/juninummer van de Hervormde Vaan. Allen weer hartelijk welkom en zeker ook als je wil komen als gast.

Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 11 oktober is er weer een contactmiddag voor senioren. We zullen met elkaar stilstaan bij bekende spreekwoorden en gezegden. Cees Aantjes uit Giessenburg hoopt er met ons over in gesprek te gaan. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 11 oktober 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk