Diensten zondag 18 september: (digitaal de kerkdienst volgen)
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. E. van Wijk, dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 146: 6, nm. Psalm 146: 7.
Kinderoppas: Arianne Bossers, Marga Schouten, Menno Bogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor hospice Francinus de Wind

Bij de diensten:
Zondagmorgen horen we over voedsel voor onderweg uit Numeri 9. Zondagavond hopen we stil te staan bij Numeri 9 vers 13 en 14 en bij 1 Korinthe 10 en Hebreeën 10. Dat zijn indringende gedeelten die ongetwijfeld zullen raken aan gedachten die ieder van ons weleens heeft.

Kinderoppas:
Dringend gezocht!:
Voor 2023 zijn wij op zoek naar volwassenen die op zondagochtend, een aantal keer per jaar, op de kleinste kinderen van de gemeente willen passen tijdens de morgendienst. Dit is hard nodig om in de toekomst kinderoppas te kunnen blijven aanbieden.
Aanmelden kan via oppas@hervormd-sprang.nl

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Jozef. Door Jozef komt het volk Israël in Egypte terecht. Genesis 41:33-57 staat centraal. Jozef is door zijn broers verkocht, en zo terechtgekomen in Egypte. In Egypte legt hij dromen van andere mensen uit, en hij doet dat ook met twee dromen van de farao. Groetjes, Leiding KND

Ambtsjubileum:
Op 28 september 2022 is het 25 jaar geleden dat onze oud-predikant ds. M.J.(Johan) Tekelenburg in Linschoten tot predikant in de Hervormde Kerk is bevestigd. De kerkenraad van de Hervormde gemeente te Monster nodigt u van harte uit om DV. 1 oktober aanwezig te zijn om met elkaar dit ambtsjubileum te gedenken. Om 15 uur wordt er een dankdienst in de kerk (Kerkplein 1) gehouden. Aansluitend is er van 16.15 – 18.00 uur een receptie in gebouw De Haven. Uiteraard is er de mogelijkheid om een kaartje of bericht te sturen. Tapijtschelp 28, 2681DP Monster mjtekelenburg@solcon.nl Als gemeente kijken wij dankbaar terug op de periode van 2002 -2008 dat hij onze gemeente met zijn gave mocht dienen. Vanaf deze plaats feliciteren wij ds. Tekelenburg met dit jubileum en wensen hem nog veel vreugdevolle en gezegende jaren toe als dienaar van het Goddelijk Woord.

Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor Hospice Francinus de Wind. De meeste mensen willen graag de laatste periode van hun leven doorbrengen in de liefdevolle omgeving van hun naasten. Maar soms kan dat niet in huiselijke kring, bijvoorbeeld als er intensief verpleegd moet worden. In sommige situaties is de verzorgende taak van familie en naasten zo groot dat deze de noodzakelijke ruimte om afscheid te nemen in de weg staat. Het hospice kan dan een waardig alternatief zijn voor thuis. Hospice Francinus de Wind biedt een warm thuis met deskundige begeleiding en een respectvolle 24-uurszorg op individueel niveau. Die zorg wordt verleend door professionele, deskundige zorgverleners, gecombineerd met een groep betrokken vrijwilligers. Hospice Francinus de Wind staat voor warm, waardig en waardevolle zorg in de laatste levensfase.
Ontvangen tijdens huisbezoek: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 15,- voor het kerkgebouw, € 20,- voor het CvK, 2 x € 20,- voor de kerk en € 100,- voor het orgelfonds. Alle gevers hartelijk bedankt!

Mannenvereniging “Troffel en Zwaard”:
We gaan weer van start in een nieuw winterseizoen op woensdag 21 september om 19.30 uur in het jeugdcentrum. We maken een begin met het Bijbelboek Zacharia en behandelen Zacharia 1: 1-6, de vragen staan in het aprilnummer van de Hervormde Vaan. Zoals we gewend zijn bereidt eenieder weer een vraag voor. Allen hartelijk welkom, we hopen dat er belangstelling mag zijn ook bij anderen en sturen je op verzoek de Bijbelstudie toe. Tot ziens!

Catechese:
Start catechese:
Er is wat vertraging in de voorbereidingen. We hadden voor de zomer bedacht hoe we wilden opstarten. Echter is het nu half september en blijken we nog niet de stappen te hebben gezet die we hadden bedacht. Als catecheseteam hopen we zo snel mogelijk iets van ons te laten horen.
Uitdagingen catechese 12-15 (oproep!): Een aantal mentoren is na vele jaren trouwe inzet gestopt. Daarnaast is onze buurgemeente Besoyen vacant geraakt. Dit betekent dat we op dit moment in Besoyen geen catecheet en geen mentor hebben. In Sprang hebben we voor 12 t/m 15 nog 1 mentor, waar we er 3 nodig hebben. Dit betekent dat we nog met een heel klein team over zijn. Dat biedt een verklaring voor de haperingen bij de start. Bij deze dan ook een oproep. Mentor zijn betekent dat je met de tieners en jongeren meeleeft. Je geeft ze geen les, je bent er. Het belangrijkste is dat je met hen bent en dat ze een luisterend oor vinden. Het gaat bij het mentor-zijn dan ook eerder om een pastorale rol (groepspastoraat) dan om een onderwijzende rol. De onderwijzende rol wordt verzorgd door Ds. Van Wijk. Bij de 12 t/m 15 in Sprang gaat het om de maandagavonden. Afhankelijk van het aantal mentoren zullen we kijken naar een planning en een taakverdeling. In Besoyen gaat het om de dinsdagavonden. Als er vragen zijn of je wilt je opgeven dan kan je contact zoeken met Ds. Van Wijk: e.vanwijk@hervormd-sprang.nl of 0416-272380.
Catechese 16+:
Binnenkort gaat ook de 16+ catechese van start, de opzet van deze avonden zal worden aangepast t.o.v. voorgaande jaren waarbij de ene week het meer om onderwijs zal gaan en de andere week over de toepassing en ontmoeting. Dit gaat plaatsvinden op de dinsdagavond, meer informatie volgt binnenkort.
Belijdeniscatechese:
Heel graag ga ik nog in september van start (waarschijnlijk op woensdagen) met de Belijdeniscatechese. Tot dusver zijn er nog geen aanmeldingen. Wel is er interesse vanuit groepsleden die vorig jaar deze catechese volgden. Ik aarzel nog even of ik weer dat type catechese zal gaan geven aan hen die niet echt als doel hebben belijdenis te doen. Mijn ervaring is dat die catechese niet echt aansluit bij hun behoeften en dat dit daardoor tegelijk geldt voor hen die wel duidelijkheid hebben over hun verlangen om belijdenis te doen. Graag wil ik in gesprek komen met hen die niet zo goed weten hoe ze nu verder moeten. Is er iets voor hen, of moet dat worden gevormd? Daarnaast hoop ik dat er zijn die zich aan zullen melden voor de belijdeniscatechese. Vraag gerust aan Renske, Diede, Stefan of Thom (die vorig jaar belijdenis deden) hoe dat voor hen was. Aanmelden kan (evenals vragen stellen) via: e.vanwijk@hervormd-sprang.nl of 0416-272380.

Uit de werkkamer:
Nu ik in het Jeugdcentrum mijn werkruimte heb is het goed om duidelijk te maken dat de website is bijgewerkt. Telefoonnummers, postadressen, maar ook ‘hoe we de dingen doen’, het is bijgewerkt. Ik kan niet garanderen dat alles even up-tot-date is. Verder is het goed om te weten dat ik, sinds ik daar mijn werkplek heb, voortaan de brievenbus van het Jeugdcentrum leeg en de post verdeel onder de beoogde bestemmingen. Tijdens mijn vakantie laat ik altijd al iemand de brievenbus legen. Dat zal ook nu het geval zijn.
Terugdenkend aan afgelopen zondagmorgen blijf ik bedenken: wat kan het enorm moeilijk zijn voor mensen om naar de kerk te gaan. De drempels kunnen torenhoog zijn. Bijvoorbeeld dat er een hoge lat ligt. Ik kan me indenken dat sommigen de preek zo beluisterd hebben. Dat zou jammer zijn. Het ging niet zozeer om een hoge lat, maar om een heerlijke God die verlangt dat je met Hem viert Wie Hij is en wat Hij deed. Iemand in Afrika doet dat waarschijnlijk heel anders dan iemand in Sprang. Maar wat nu als die verschillen er binnen Sprang ook zijn, en jij net iemand bent die het niet mee kan maken zoals het in Sprang vorm krijgt. Als dat zo is, en je blijft daarom thuis, dan hoop ik dat je het gesprek aan durft te gaan. Jouw verlangen om met de HEERE te vieren Wie Hij is en wat Hij deed, komt dan onvoldoende uit de verf. Bij deze een uitnodiging om met dat probleem, net als die mannen die bij Mozes kwamen, aan te kloppen. Hetzelfde geldt voor welke andere reden er ook maar is waardoor de drempel enorm is. Ik denk dan vooral aan sociale drempels: “ik voel me zitten”.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 22 september kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
Ten slotte
Met Psalm 122 nodigen wij u allen hartelijk uit om aanstaande zondag naar Gods huis te komen. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder degene die een weg gaan van teleurstelling, afwijzing en uitsluiting. Kom, ga met ons en doe als wij! Richt uw en jouw hart op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.