Diensten zondag 29 september:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 84:1,2 , n.m. Psalm 84:3,4
– Kinderoppas: Jolanda Mewis, Willeke Smit, Mirthe Bogers, Judith Schalkwijk
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: C. Maijers (tel. 276500)
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27 Hulp in de wijk/Capelle-Schollevaar, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten:
Zondagmorgen kijken we naar het slot van Genesis en het begin van Exodus. Waar is het volk in beland, en hoe is dat nu gekomen? Maar ook: is onze situatie wezenlijk anders?
Jongerendienst: Op DV zondag 6 oktober zal de middag dienst, welke om 17.00 uur begint, een jongerendienst zijn. Het thema zal zijn: “voor hete vuren staan”. De dienst wordt geleid door Ds. Van Wijk. Kinderkoor “Kids4u” zal een bijdrage leveren. Anders dan andere keren zal er na de dienst geen broodmaaltijd en preekbespreking zijn. Wij hopen jou als jongere, maar ook u als volwassene te mogen ontmoeten tijdens deze dienst.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Op D.V. zondag 29 september wordt er in onze gemeente gecollecteerd voor het project 10 27: Hulp in de wijk; Capelle Schollevaar. In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Als gevolg daarvan is in de afgelopen jaren een groot aantal diaconale initiatieven ontstaan. In samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk en de burgerlijke gemeente wordt gewerkt aan het verbinden en helpen van wijkbewoners. Vanuit het werk ontstaat op dit moment een nieuwe geloofsgemeenschap (pioniersplek) met grote aandacht voor het diaconale werk. Naast praktische hulp wil men in Capelle ook mensen graag de mogelijkheid geven om samen op zoek te gaan naar God en geloof in Hem. Van harte aanbevolen.
Giften:
Mevr. N. Maijers ontving via de HVD € 10 met bestemming Avondmaals collecte Crux Rosmalen. Ook werd nog een gift ontvangen van € 10 voor de VBK. Hartelijk dank hiervoor.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Bezoekzuster Teanne Roubos ontving op bezoek € 10 voor het CVK. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
In dit nieuwe seizoen gaan we van start op woensdag 2 oktober om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. We maken een begin met het Johannesevangelie en bespreken een aantal vragen die behoren bij Johannes 1:19-43. Deze vragen staan in het aprilnummer van de Hervormde Vaan. We zien uit naar mannen die graag meer willen weten over de bijbel en mee willen helpen om de gemeente te bouwen want…..een mannenvereniging is eigenlijk niets anders dan een Bijbelkring van mannen onder elkaar. Het is goed en leerzaam om als mannen in elkaars hart te kijken en van elkaar te leren! Van harte welkom op onze avonden. We komen 10 keer per seizoen bij elkaar. Tot ziens!
“Try-out gathering”:
Op zaterdag middag 5 oktober willen we iedereen tussen de 25 en 45 jaar uitnodigen voor een “Try-out gathering” in het jeugdcentrum. Met elkaar eten, zingen, bijbel open, samen zijn, zijn zo een paar steekwoorden die deze middag kenmerken. Kom een keer kennis maken met elkaar en met het kringwerk! Inloop is om 16.45 en om 17.00 uur beginnen we. De kinderen zijn ook van harte welkom en er is oppas voor de kinderen onder de 12 jaar. Maar ook alle jongeren zonder gezin of kinderen zijn van harte welkom! Na een eenvoudige maaltijd is er tijd voor bezinning met elkaar waarin Ds. Van Wijk de leiding zal hebben. Het programma duurt tot ongeveer 19.00 uur. Voor meer informatie en opgave : kringcommissie@hervormd-sprang.nl of tel.: 0416-282356 . Opgave is nodig zodat we weten hoeveel mensen deelnemen aan de maaltijd.

Bijbelkringen:
Na het startweekend beginnen de Bijbelkringen weer in onze gemeente. Dit seizoen gaan veel kringen gebruik maken van het boekje: “aan tafel” uit de kringserie. Er zijn verschillende groepen op verschillende dagen, zoals zondag-, dinsdag- en woensdagavond en woensdag ochtend. Lijkt het u of jou fijn om met andere gemeente leden een kring te gaan bezoeken neem dan contact op met de kringcommissie, wij kunnen je helpen en kunnen je meer informatie geven over de verschillende kringen die er in onze gemeente zijn. Dit kan via de mail kringcommissie@hervormd-sprang.nl of via de site: www.hervormdsprang.nl onder het kopje “gemeente” .

Review Sprang bouwt aan verandering in Zambia:
Ongeveer ander half jaar geleden zijn de jongeren gestart met het diaconale project “Sprang bouwt aan verandering”. Ondertussen staan er hele mooie lokalen in Chimoza waar hard voor en aan gewerkt is. De jongeren zijn met veel “bagage” deze reis en het avontuur aangegaan maar ze zijn ook met veel indrukken, ontmoetingen en ervaringen teruggekomen. DV 6 oktober na de ochtenddienst willen zij heel graag hun ervaringen laten zien en horen in het Jeugdcentrum. Je bent van harte welkom op deze Review van de Zambia groep.

GZB dagboekjes:
Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB, aan ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Kasbergen. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk. Het GZB dagboekje is het best verkochte dagboek van Nederland!! Interesse? Vul dan uw/jouw naam in op de bestellijst achter in de kerk. Diegenen die al eerder het boekje hebben gekocht, worden persoonlijk gevraagd, het dagboekje opnieuw te willen ontvangen en hoeven zelf geen actie te ondernemen. Ook kunt u tot en met 25 oktober het boekje bestellen bij Dia Spuijbroek (280649). In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.
Verjaardag:
Op DV 1 oktober hoopt Hans Kasbergen jarig te zijn. Als je ver van je geliefden bent is het extra leuk om kaartjes/ berichtjes te krijgen op je verjaardag. Stuurt u Hans ook een kaartje of stuurt u hem berichtje voor zijn verjaardag? Zijn adres is Hans Kasbergen, P.O. Box 112, Mzuzu, Malawi, of via Hans.Kasbergen@gmail.com. Namens Hans, bedankt.
De zendingscommissie.

Najaarsvergadering NPV-afdeling Sprang-Capelle 2019:
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jaarlijkse Thema-avond. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 9 oktober 2019 in het kerkelijk centrum de Wijngaard, Fazant 6, 5161 SC Sprang-Capelle. Graag ontvangen wij u vanaf 19.30 uur met koffie en thee. De vergadering begint om 19.45 uur. Na een kort huishoudelijk gedeelte van circa 30 minuten, zal mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk, directeur NPV, een lezing houden over het thema: ‘Orgaandonatie’ . Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Aan alle Nederlanders ouder dan 18 jaar wordt per brief gevraagd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Als zij na twee brieven niet hebben gereageerd, worden ze als donor geregistreerd. Bij die mensen komt ‘geen bezwaar’ te staan in het donorregister en daarmee zijn ze in principe orgaandonor. Ze krijgen daar bericht van en de keuze kan altijd nog worden gewijzigd. De heer Van Dijk zal ons over dit onderwerp voorlichten en als er vragen zijn die zal hij dan beantwoorden. Meer informatie: www.npvzorg.nl/thema/orgaandonatie/ Voor informatie over de NPV kunt u de website bezoeken www.npvzorg.nl:  Wilt u meer informatie over NPV-Thuishulp in Sprang-Capelle? Neem dan contact op met één van de coördinatoren: Bep Kranendonk-Roosenburg: (0416) 275169 of Marja van Tilborgh-de Leeuw : (06) 24676526. Wij zien er naar uit u op bovengenoemde datum te ontmoeten! Met vriendelijke groet, NPV – zorg voor het leven, Anny Hoefnagel-van Raamsdonk Secretaris NPV-afdeling Sprang-Capelle

Kopij Voetius:
Voor de editie van 3 oktober 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 30 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk