Diensten zondag 4 oktober:
9:30 uur: ds. A.H. van Mourik, Kamperveen
18:30 uur: ds. E. van Wijk, Jeugddienst. De diensten zijn ook te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/ Liturgie: Jongerendienst-04-10-20
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 116:1, n.m. Lied 459 (OTH).
– Collectes: 1e collecte: Shaare Zedek ziekenhuis 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming.

Bij de diensten:
Zondagmorgen stonden we stil bij het volgen van Jezus. Het is nodig om daar te zijn waar Zijn aantrekkingskracht werkt. Natuurlijk kan Hij je ook opzoeken waar je zit. Tegelijk is het zonde om daar op te wachten. Kom dus vooral naar het winterwerk en naar de diensten. Bovendien zijn daar ook anderen, in wie Zijn kracht werkt. Samen blijf je makkelijker dichtbij Hem.
Zondagavond om 18.30 uur zal er een Jeugddienst zijn met als thema: De doop als verbondsdoop. We staan stil bij Handelingen 16. Hopelijk leren we deze dienst iets belangrijks over de doop. Natuurlijk is dat niet alleen belangrijk voor de Jeugd (het heet een Jeugddienst), maar ook voor de hele gemeente. Een deel van jongerenkoor “One Voice”, zal de muzikale begeleiding verzorgen. Voor deze dienst kun je je aanmelden via het reserveringssysteem. Ook hopen weer een preekbespreking met de jongeren te kunnen houden na de dienst. Ook hiervoor kun je je opgeven via het reserveringssysteem. Afhankelijk van de opgaven zullen we bekijken of dit door kan gaan.
In de morgendienst ontmoeten we D.V. een bekende! Mooi dat Arend hier weer eens is.

Doopdienst:
D.V. 11 oktober hopen we in de morgen een doopdienst te hebben. In die dienst hopen Sander en Marjon Kerstens (Koetshuislaan8, 5146BB, Waalwijk) hun dochter Eleanor ten doop te houden. Jordy en Evelien Heurter (Zuidhollandsedijk 85, 5171TL, Kaatsheuvel) willen graag dat Sofie het teken van de doop ontvangt. We leven mee met hen en met de grootouders en families naar die dag.

Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, Zondag 4 oktober staat Mattheüs 14:22-33 centraal: opnieuw een verhaal dat laat zien dat Jezus de macht heeft over het water, maar nu met een andere reactie van de leerlingen dan in het verhaal van vorige week. Veel plezier bij de KND of thuis met de downloads!
Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het Shaare Zedek ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en biedt onderdak aan iedereen die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen behandeld. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name de terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart worden geholpen. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Collecten en giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10 voor de kerktelefoon. Bij diaken Wim Faro werd door een gemeentelid een zak met collectemunten afgegeven met de mededeling voor de diaconie naar eigen inzicht verdelen, met als inhoud in totaal € 93,75. Via de bank en digitaal ontvangen in augustus; via de bank voor de diaconie € 1375 ; digitaal voor de diaconie € 666 ; giften via de bank voor de ramp in Beiroet Libanon € 1280 ; giften voor het werk van de VBK € 130 ; Dit is als volgt verdeeld over de collectes van augustus. Collecte 2 aug. welkomstpakketten landgoed Driessen € 300 ; Collecte 9 aug. hulp ramp Beiroet Libanon € 600 en giften via de bank € 1280 totaal € 1880. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot € 2500 ; Collecte 16 aug. Zomerzendingscollecte zendingswerk in Slowakije € 400 ; Collecte 23 aug afsluiting VBK week € 400 ; Collecte 30 aug Diaconie € 341 . Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het jeugdwerk:
ZAAC:
Hey jij daar! Zit je in klas 1,2,3 of 4 van de middelbare school dan is dit bericht voor jou! Met de start van het winterwerk is er ook een club voor jullie, namelijk de ZAAC (Zaterdagavond Club). Wij beginnen zaterdagavond 3 oktober! Om 19:45 gaat het honk open en om 20:00 gaan we van start! Zien wij je dan? Wist je dat wij elke zaterdagavond een spetterend programma voor jullie hebben? Voor meer info zie de flyer! Tot zaterdag!
Catechese:
Maandag 5-10 worden de jongeren van 12 t/m 15 om 18.45uur verwacht. Thema deze avond is ‘Van Jezus zijn!’.
Jeugdvereniging (JV):
Maandag 5 oktober worden de jongeren vanaf 16 tot ongeveer 24 om 19.30uur verwacht. Wees welkom!

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 6 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen psalm 26, en staan met name stil bij vers 6 en 7. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum. Arjan Noorland

Muzikale wensradio:
Met het nieuwe winterwerkseizoen gaat vanaf woensdag 7 oktober ook de muzikale wensradio weer van start. De wensradio is een manier om een ander te kunnen verrassen, troost te bieden of een bemoediging te geven met een Christelijk lied.
Hoe werkt de wensradio? Via het mailadres lied@hervormd-sprang.nl kunt u een lied opgeven. Een lied wat u mooi vindt of een lied wat u wilt aanvragen voor een ander. Als u liever anoniem een lied aanvraagt, kunt u dat vermelden in de mail. Als u zelf niet weet hoe u een mail kunt sturen vraag het dan aan familie/vrienden of verzorgers. De bedoeling is dat er tweewekelijks op woensdag van 19:00 – 20:00 uur een uitzending is. Tot uiterlijk dinsdag 18.00 uur voorafgaande aan de uitzending zullen de verzoekliederen nog worden meegenomen. De muzikale wensradio is te beluisteren via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/. We kijken uit naar een mooie en goede eerste uitzending. Kunnen we uw opgave ook tegemoet zien? Graag namens het team van de wensradio tot dan.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 8 oktober 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 5 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We zijn weer opgeschrikt door de oplopende cijfers en door de nieuwe maatregelen vanwege de toename van het aantal besmettingen met Covid-19. Voor velen van ons is dat iets om somber van te worden. De dagen worden korter, we kunnen minder makkelijk naar buiten. De eenzaamheid zal weer toenemen, voor zover die in de zomer minder was. We vragen ons af wat dit betekent voor de werkgelegenheid en voor het sociale leven. We vragen ons ook af welke invloed dit zal hebben op de Kerk en op de betrokkenheid op elkaar en bij de gemeente/erediensten. Dit alles kan ons angstig en somber maken. Dan komt het er op aan dat we geloven dat onze HEERE een minstens zo concrete werkelijkheid is, als alles wat ons overkomt. Hij is niet ver weg in de hemel, maar bij ons en in ons. Hij draagt ons, geeft ons toekomstperspectief, heeft ons gered, en heeft ons daardoor beveiligd voor de dood, zelfs al zouden we sterven. Hij heeft bewezen hoezeer we van waarde zijn voor Hem, door Zichzelf te geven. Dat mag ons troosten en bemoedigen. Dat mag ons de ontspanning geven om ons in te spannen. We spannen ons in door onze verantwoordelijkheden te nemen (mee te doen in wat van ons gevraagd wordt door de overheid), al is het niet voor ons zelf, dan toch zeker voor anderen (zoals een christen de andere voorop hoort te stellen). We spannen ons in door te doen wat we kunnen voor hen die het meest hieronder gebukt gaan. We spannen ons in, door zelf daar te zijn waar we kracht ontvangen: in de binnenkamer, in de diensten (als dat mogelijk is in levende lijve) en bij het winterwerk. Oftewel: we gaan gelovig verder met waar velen al mee bezig waren, gesteund door Gods Geest. Allen van harte Gods zegen toegewenst in deze tijden. Een hartelijke groet. Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk