Diensten zondag 6 oktober:
09:30 uur: prop. A.H. van Mourik, Israëlzondag
18:30 uur: ds. E. van Wijk, Jongerendienst
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 135:2,12, n.m. Kinderkoor Kids 4U
– Kinderoppas: Erna Zwijgers, Lotte Raamstijn, Meinke van Zelst, Stefan Mewis
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
– Collectes: 1e collecte: Shaare Zedek Ziekenhuis , 2e collecte: Kerk en Eredienst , 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
In de morgendienst wordt stilgestaan bij Israëlzondag. We hebben als kerk (door Paulus ‘Abrahams nageslacht’ genoemd) een bijzondere band met het Joodse volk, aangezien Gods redding via hen tot ons is gekomen, in Jezus, de Messias voor Joden en heidenen. In de middagdienst lezen we Daniël 3 en is het thema ‘voor hete vuren staan’. In zekere zin gaan we door met waar we zondagmorgen al bij stilstonden; met ons staan (in Daniël 3 letterlijk) in deze wereld.
Van de kindernevendienst: 
Zondagmorgen staat Handelingen 17:16 en 17:22-34 centraal: Paulus reist rond om overal over Jezus te vertellen. Hij komt ook in de Griekse stad Athene, waar hij een toespraak houdt. Voor groep 1-4 richten we ons op de reactie van de mensen die naar Paulus luisteren. Een paar van hen sluiten zich bij Paulus aan en gaan in Jezus geloven.

Review Sprang bouwt aan verandering in Zambia:
Ongeveer ander half jaar geleden zijn de jongeren gestart met het diaconale project “Sprang bouwt aan verandering”. Ondertussen staan er hele mooie lokalen in Chimoza waar hard voor en aan gewerkt is. De jongeren zijn met veel “bagage” deze reis en het avontuur aangegaan maar ze zijn ook met veel indrukken, ontmoetingen en ervaringen teruggekomen. DV 6 oktober na de ochtenddienst willen zij heel graag hun ervaringen laten zien en horen in het Jeugdcentrum. Je bent van harte welkom op deze Review van de Zambia groep.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Op D.V. zondag 6 oktober, Israëlzondag, wordt er in onze gemeente gecollecteerd voor het Shaare Zedek ziekenhuis. Het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem is een pro-life ziekenhuis en biedt onderdak aan ieder die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen behandeld. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Zowel Jood, als Arabier of Christen. In deze tijd een zeer actueel doel. Mogen zij op uw steun en gebed rekenen?
Zendingsbussen: 
Ondersteuning missionaire presentie in de noordelijke provincies.
Op veel plaatsen in Groningen, Friesland en Drenthe heeft de kerk te kampen met krimp. De gemeenten zijn klein; predikantsvacatures blijven soms onvervuld en kerkenraden onderbezet. Het werk moet over steeds minder schouders worden verdeeld. Als IZB voelen we de roeping om juist daar te helpen. Elke gemeente, hoe klein ook, is namelijk een plaats van hoop en essentieel voor missionair werk. Want waar het Woord van God klinkt, wordt het geloof gevoed, de verwachting gewekt en het verlangen aangewakkerd. De opbrengst van de zendingsbussen in het 4e kwartaal is bestemd om dit werk te ondersteunen. Van harte aanbevolen. De zendingscommissie

GZB dagboekjes:
Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB, aan ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Kasbergen. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk. Het GZB dagboekje is het best verkochte dagboek van Nederland!! Interesse? Vul dan uw/jouw naam in op de bestellijst achter in de kerk. Diegenen die al eerder het boekje hebben gekocht, worden persoonlijk gevraagd, het dagboekje opnieuw te willen ontvangen en hoeven zelf geen actie te ondernemen. Ook kunt u tot en met 25 oktober het boekje bestellen bij Dia Spuijbroek (280649). In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 7 oktober is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Voor de kerktelefoon is een gift ontvangen van € 20,00. Ds. Van Wijk ontving op bezoek € 10 voor het orgelfonds, en € 10,00 voor het CVK. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging: 
Vrouwenvereniging Tabitha: 
Vrouwen vereniging Tabitha nodigt U uit voor Bijbelstudie verdieping en ontmoeting. Vorige keer hebben we geleerd hoe belangrijk moeders zijn voor de Christelijke opvoeding van de kinderen. Op 9 oktober gaan we verder met de brief aan Timotheüs uit het juli/augustus nummer van de Hervormde Vrouw Bijbelstudie 3. Tot woensdag in het Jeugdcentrum van 19.30-21.30 uur. Hartelijk welkom
Centrale Bijbelkring:
Binnenkort begint de centrale Bijbelkring weer. De Bijbelkring wordt tot de Kerst door mij, Arend van Mourik, geleid. We bespreken het boekje ‘Aan tafel’ van Anne-Marie van Briemen. Tot de Kerst willen we op de volgende data bij elkaar komen: 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 10 december. Ik hoop u allen op 8 oktober te ontmoeten!
Try-out gathering:
Op zaterdag middag 5 oktober willen we iedereen tussen de 25 en 45 jaar uitnodigen voor een “Try-out gathering” in het jeugdcentrum. Met elkaar eten, zingen, bijbel open, samen zijn, zijn zo een paar steekwoorden die deze middag kenmerken. Kom een keer kennis maken met elkaar en met het kringwerk! Inloop is om 16.45 en om 17.00 uur beginnen we. De kinderen zijn ook van harte welkom en er is oppas voor de kinderen onder de 12 jaar. Maar ook alle jongeren zonder gezin of kinderen zijn van harte welkom! Na een eenvoudige maaltijd is er tijd voor bezinning met elkaar waarin Ds. Van Wijk de leiding zal hebben. Het programma duurt tot ongeveer 19.00 uur. Voor meer informatie en opgave : kringcommissie@hervormd-sprang.nl of tel.: 0416-282356 . Opgave is nodig zodat we weten hoeveel mensen deelnemen aan de maaltijd.
Bijbelkringen: Na het startweekend beginnen de Bijbelkringen weer in onze gemeente. Dit seizoen gaan veel kringen gebruik maken van het boekje: “aan tafel” uit de kringserie. Er zijn verschillende groepen op verschillende dagen, zoals zondag-, dinsdag- en woensdagavond en woensdag ochtend. Lijkt het u of jou fijn om met andere gemeente leden een kring te gaan bezoeken neem dan contact op met de kringcommissie, wij kunnen je helpen en kunnen je meer informatie geven over de verschillende kringen die er in onze gemeente zijn. Dit kan via de mail kringcommissie@hervormd-sprang.nl of via de site: www.hervormdsprang.nl onder het kopje “gemeente”.

Vanuit het jeugdwerk:
#together: Komende zaterdag staan de deuren van het honk weer open vanaf kwart voor acht en om acht uur beginnen we. #Together zul je misschien zeggen, inderdaad #together, de nieuwe naam voor een gezellige, leuke en soms ook serieuze avond voor jongeren in klas 1, 2 en 3 van het voorgezet onderwijs, voorheen de Duif. Kom je ook? En neem gerust iemand mee! De avond duurt tot ca. 22.00uur. Groetjes de leiding
Beste Watchers: Op zaterdagavond 5 oktober gaat het nieuwe Watch seizoen weer van start. We gaan er met elkaar een gezellige spelletjesavond van maken. Heb je leuke spellen? Neem ze dan mee! We zien jullie graag om 20.00 uur op de Koetshuislaan 8 te Waalwijk. (Let op dit is een andere locatie dan gebruikelijk). Tot zaterdag! Ron, Marjon, Douwe en Caroline.

Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 10 oktober is er weer een contactmiddag voor senioren. Dick van Toorn hoopt te komen vertellen over een reis die hij gemaakt heeft naar Canada en Alaska. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 10 oktober 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk.