Diensten zondag 18 november:
09:30 uur: ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
17:00 uur: ds. E. van Wijk, jongerendienst
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 24:1,5, n.m. het lied: “Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind” (Op Toonhoogte 2015, nr. 276)
– Kinderoppas: Annika Haverhals, Stefan Mewis, Nienke Spuijbroek, Dianne Bogers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: M. Verwoerd (tel. 06-21994482)
– Collectes: 1e collecte: St. De Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Zondagmiddag is er weer een jeugddienst. Deze dienst is niet alleen voor de jeugdigen, en het onderwerp ook niet. We staan stil bij onze roeping als leerlingen van Jezus. Hij geeft als ‘laatste wens’ de opdracht mee in Mattheüs 28:19. We willen die opdracht niet alleen overdenken, maar ook beter gaan doorleven. Aansluitend op de ontmoeting met Hans en Gerrie Kasbergen (zie hier onder), is er een preekbespreking voor de jongeren van 15 jaar en ouder.
Vanuit de Zendingscommissie: Op dit moment zijn Hans en Gerrie Kasbergen, ons zendingsechtpaar, met verlof in Nederland. Ze hopen onze gemeente te bezoeken op zondag 18 november. Tijdens de jeugddienst (17.00u) vertellen ze iets over hun werk in Malawi en hoe het met hen gaat. Na de dienst is er gelegenheid om hen te ontmoeten. Zij laten dan iets zien van hun werk in Malawi. Voor drinken en een broodje wordt gezorgd. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hans en Gerrie kijken er naar uit om u/jou te ontmoeten!

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte: Stichting de Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulporganisatie. De hulpverlening is gericht op de behandeling van problemen in de relationele of psychische sfeer en op verwerkingsproblematiek als zowel rouw en incest. Onze gemeente financiert samen met een aantal andere kerken in het dorp hier een locatie. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen in nood, daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor predikanten, ouderlingen en diakenen.
Opbrengst collecten oktober:
7 Okt. Shaare Zedek ziekenhuis €466,95; 11 Okt. Contactmiddag senioren €25,60; 14 Okt. Ramp Sulawesi €1126,25; 21 Okt. Diaconie
€ 398,01 ; 28 Okt. GZB Najaars zendings collecte € 518,35.
Giften: De Diaconie ontving via de bank, van de Congregatie zusters van liefde uit Schijndel het mooie bedrag van €250,- voor de Zambia groep. Tevens een gift via de bank voor de najaarszendingscollecte van €25,-. In de Dorcas collecte was een na gift van €25,-aangetroffen voor de Diaconie voor Dankstond. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Opbrengst Dorcas Voedselactie: Afgelopen week vond voor de negende keer de Dorcas Voedselactie plaats in onze gemeente. Met dankbaarheid kan de diaconie meedelen dat dit alles het prachtige resultaat heeft opgeleverd van maar liefst 92 dozen boodschappen.
De diaconie dankt iedereen hartelijk, die op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan deze actie. Maar bovenal dank namens de allerarmsten uit Oost-Europa en Afrika.
Ter inzageligging begroting diaconie 2019: De begroting ligt ter inzage van maandag 19 t/m 24 november bij diaken Wim Faro, Rembrandtlaan 10. Graag telefonisch een afspraak maken, tel. 280538.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Mevr Dank- Paans ontving via de HVD €5,- voor de kerk. Voor het orgelfonds ontving zr. N. Maijers (HVD) €10,- (correctie op bericht in de vorige Voetius). Teun Vos ontving €51,- voor het geven van een rondleiding t.b.v. het onderhoud van de kerk. Hartelijk dank.
Nieuw rekeningnummer NL79 RABO 0373729448:
Ons rekeningnummer is ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor is ons rekeningnummer per 1 november 2018 gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken: Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen. Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar u kunt deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. Het nieuwe rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters is: NL79 RABO 0373729448 . Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester tel. (0416) 278273.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Op woensdag 21 november komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Psalm 119 met de vragen die staan in het septembernummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom.
Vrouwenvereniging Tabitha:
Erwtensoepmaaltijd:
Op 28 november organiseert de vrouwenvereniging weer een erwtensoepmaaltijd voor leden van de vrouwenvereniging, mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum aanvang 17.30 uur en de kosten bedragen €4,- per persoon. U kunt zich hiervoor opgeven bij Nel Maijers tel.: 277929 of Jenny Bogers tel.: 276266 tot uiterlijk maandag 26 november. Aansluitend na de maaltijd is er een ontspanningsavond met o.a. een verloting, waar ook iedereen welkom is. Als er dames zijn die hier voor artikelen willen schenken dan kunt u die afgeven bij Corrie Spuijbroek of Nel Maijers. De opbrengst van de verloting is voor de helft voor de jongeren die naar Zambia gaan en de andere helft voor de kas van de vrouwenvereniging. Als u gehaald wilt worden wilt u dat dan gelijk doorgeven. Allen weer van harte welkom!!!!

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 20 november is de derde Bijbelkringavond van dit seizoen. We hopen stil te staan bij Mattheus 5:17-32. Iedereen is weer van harte welkom! De avond vindt plaats in het Jeugdcentrum, om 20:00u.

Sprang bouwt aan verandering:
Stamppotten:
Heeft u ook zo genoten van de stamppotten die rondgebracht zijn? U kunt nog voor vrijdagavond 23 november overheerlijke stamppotten bestellen. Op 28 november worden de maaltijden door de jongeren bezorgd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Er is keuze uit boerenkool, hutspot en zuurkool, allemaal inclusief rookworst. De kosten zijn €5,- voor een maaltijd van 500 gram en € 8,- voor een maaltijd van 1000 gram. Opgeven kan (tot uiterlijk vrijdagavond 23 november) op de volgende manieren: Het opgavenformulier dat u hebt ontvangen/achterin de kerk ligt, inleveren in de doos in de kerk of in de brievenbus van Jeroen Boschstraat 12. Via het Google formulier dat te vinden is op: www.hervormdsprang.nl of een telefoontje na 16.00 uur naar: 0416-344194.
Kerststuk maken:
Op D.V. donderdag 13 december willen we o.l.v. Erica Broeks en Truus Verduijn een kerststuk maken. Aanvang 19.30 uur in het Jeugdcentrum. De kosten bedragen €15,-. De opbrengst is voor ons Zambia project. Graag een waterdichte bloempot meebrengen van aardewerk, zink of metaal, géén plastic, ongeveer 13 cm doorsnee en 15 cm hoog.
Mocht u een allesknipper, draadtang, snoeischaar of mesje hebben dan graag meenemen.
Aanmelden kan tot 29 november bij Teanne Roubos: troubos@home.nl telefoonnummer 0416-344194 of bij Elly van Selst: elly.vanselst@gmail.com telefoonnummer 06-23006271.Tot dan!
Zangavond liederen Joh. de Heer, Sprang zingt voor verandering:
Zaterdag 24 november is het zover! De Joh. de Heer zangavond in onze kerk. Op deze avond worden de door u opgegeven liederen uit de bundel van Joh. de Heer gezongen. Dat is ook het bijzondere van de avond. De invulling van de avond is mede door u bepaald. De avond begint om 20.00 uur en de kosten bedragen € 5,- per persoon incl. 1 consumptie. De opbrengst is bestemd voor het bekostigen van de bouwmaterialen die nodig zijn om klaslokalen in Zambia te bouwen. Muzikale begeleiding zal zijn met orgel, piano, fluit en viool en cornet. Voor vervoer binnen Sprang-Capelle en Landgoed Driessen kunt u contact opnemen met Herwald Spuijbroek 0416-280649. Iedereen jong, oud, groot of klein is welkom op deze zangavond! Kom er op uit om deze prachtige liederen mee te zingen!
Spullen voor Kerstmarkt:
Op DV zaterdag 8 december hopen we samen met de Vrouwenvereniging Lydia in en van Besoyen een kerstmarkt te houden. Onderdeel hiervan zal een kerstrommelmarkt zijn. Daarvoor roepen we u op om oude, niet meer gebruikte, kerstspullen te verzamelen en in te komen leveren. Dat kan op zaterdag 24 november en 1 december van 10:00 tot 12:00 uur in gemeentecentrum de Rank, naast de kerk van Besoyen. Alvast bedankt voor uw medewerking

Rommelmarktcommissie:
Bij de Plus en Jumbo kunt u sparen voor boodschappenpakket zegels. Gebruikt u deze zegels niet, dan mag u ze inleveren in de brievenbus aan de Molenstraat 1a.
Wij zullen zorgen dat ze nuttig besteed worden. Namens de rommelmarkt commissie, Margriet Haverhals.

Sing-In:
Zondag 25 november zullen ongeveer 60 studenten van de studentenvereniging C.S.F.R te Rotterdam onze eredienst bezoeken. Na deze avonddienst willen de jongeren tezamen met ons als gemeente een sing-in houden. Zingt u mee?

Kopij Voetius:
Voor de editie van 22 november 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl
Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk