Diensten zondag 27 oktober:

09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 89:3 , n.m. Psalm 89:7
– Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Femke Schilders, Jelle de Jong, Linde Spuijbroek
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Henk Spuijbroek (tel. 277375)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst , 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten:
Zondagmorgen hopen we stil te staan bij het begin van Exodus. Daar gaat het over de bevrijding van het volk uit de dienst aan de farao, naar het dienen van God (Exodus 3:12). In de avond mag een bekende voorgaan! We bidden om Gods zegen voor beide diensten.
Van de kindernevendienst:
Zondag staat de tekst uit Matteüs 22:34-40 centraal. In deze bijbeltekst wordt aan Jezus gevraagd wat de belangrijkste regel uit de wet is. De kern van zijn antwoord is: liefde voor God en liefde voor de mensen om je heen. Met de groep 1-4 richten we ons op de tweede regel: ‘Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.’ Met de kinderen van groep 5 en 6 richten we ons op de eerste regel: ‘De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.’
Missionaire dienst:
D.V. zondagochtend 3 november wordt er een missionaire dienst gehouden. De voorganger is ds. J.P. Ouwehand uit Houten. Na de dienst is er koffiedrinken in het Jeugdcentrum en zal er verder op de preek worden ingegaan.

Berichtgeving en dankzegging:
Officieel is het beleid van onze gemeente dat we geen melding doen van jubilea, geboorten, overlijden, etc, en daarbij ook geen namen vermelden, tenzij daar om verzocht is door de betrokkenen. In de praktijk wordt daar vanuit het pastorale team (ook door predikant en kerkelijk werker) voor de zekerheid navraag naar gedaan. Dan blijkt men dikwijls alsnog vermelding in Voetius en in de voorbede wenselijk te vinden. Dit is niet werkbaar en kan ontevredenheid opleveren. Daarom het nadrukkelijke verzoek om tijdig aan te geven of vermelding in Voetius (de week voorafgaand in geval van een jubileum), of voorbede/dankzegging wenselijk wordt geacht. Als we in het pastoraat een kaart ontvangen weten we nog niet of daarmee ook voorbede, vermelding in Voetius, een pastoraal bezoek (of zelfs aanwezigheid op een jubileum) gewenst is. Daarom het verzoek om dat ook daarbij te vermelden. Eveneens vragen we om begrip in het geval er vanuit het pastorale team geen navraag gedaan is.

Vanuit de diaconie:
Dorcas Voedselactie:
Woensdag 6 november is het dankdag voor Gewas en Arbeid. Later die week wordt in onze gemeente de Dorcas Voedselactie gehouden. Op deze wijze willen we meeleven met en zorgen voor onze medemensen in Oost-Europa. Afgelopen jaren gingen er vanuit onze gemeente ook veel voedselpakketten naar Oost-Europa. De diaconie roept u op deze actie te steunen. Dit kan door een voedselpakket samen te stellen en/of een gift voor de transportkosten te geven. Laten we degenen die het minimaal noodzakelijke vaak ontbreekt, niet vergeten. Het is niet verplicht alle producten van het voedsellijstje te kopen. Alle bijdragen, klein of groot, zijn van harte welkom. Jumbo Sprang-Capelle doet mee aan de actie. Het voedselpakket (€ 20,-) kunt u bij de kassa afrekenen. De doos wordt door Jumbo bij de diaconie afgeleverd. U hoeft dan niet zelf het pakket naar het Jeugdcentrum te brengen. U kunt natuurlijk ook de producten van het voedsellijstje los kopen. Zaterdag 9 november tussen 10.00 en 13.00 uur kunt u het voedselpakket afgeven in het Jeugdcentrum.
Tijdens de kinderdienst op dankdag kunnen de kinderen producten inleveren in de kerk.
Doet u ook mee?

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Dhr. G. Maijers ontving een gift van € 10 voor het CVK. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
We houden onze Bijbelstudieavond op woensdag 30 oktober om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. We gaan verder met het Johannesevangelie en behandelen Johannes 4 vers 4-30 en 39-42 het thema is “De Wereldredder”. De bijbehorende vragen staan in het juli/augustusnummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom!
Centrale Bijbelkring: Op 29 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen het tweede hoofdstuk uit het boekje ‘Aan tafel’, we staan dus stil bij Lukas 14:12-24. Iedereen is van harte welkom om 20:00u in het Jeugdcentrum. Arend van Mourik

Kopij Voetius:
Voor de editie van 31 oktober 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .
LET OP: ”
Donderdag 7 november verschijnt er geen Voetius. De komende Voetius is dus voor 2 weken.

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk.