Diensten zondag 19 november
09:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: Ds. A.J. Sonneveld, Lopik
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 26: 11, nm. Psalm 26: 12.
Kinderoppas:  Annika Haverhals, Minke Treffers, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Stichting Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Bij de diensten:
Heer, ik wil horen, Uw zachte stem, laat and’re stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen Heer,
opdat ik het licht, van Uw aangezicht zal zien. Gezegende diensten toegewenst.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen.  Op deze zondag staat Filemon 1:1-25 centraal: Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen. Groetjes leiding KND
Van de kerkenraad:
A.
Vacatures. In de vacature van diaken heeft de kerkenraad broeder Simon Bogers aan de Jan de Rooijstraat 14 benoemd. Als deze Voetius verschijnt zal Simon net zijn beslissing kenbaar hebben gemaakt. Met de vacatures van jeugdouderling en ouderling voor begrafenissen zijn wij nog bezig. Wij bidden om Gods zegen over deze bezigheden.
B.
Op DV zondag 26 november hoopt in de avonddienst ds. Marcel Zijlstra voor te gaan. Voorafgaand aan de dienst ben u vanaf 17 uur hartelijk welkom in het jeugdcentrum om onder het genot van een broodje elkaar en ds. Zijlstra te ontmoeten. Tot en met vrijdag 24 november kunt u zich als volgt opgeven: 1) Een mailtje naar j.a.verwoerd@hervormd-sprang.nl of: 2)Een telefoontje of appje naar 06-1864 0298. We zijn als kerkenraad dankbaar dat in deze vacaturetijd de broeders Bouter, Noorland en Zijlstra zich wekelijks inspannen om onze gemeente, Gods gemeente, te dienen.
Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor stichting Schuilplaats. Zoekt u hulp bij problemen in uw relatie, kampt u met een burn-out of loopt u vast in levensvragen? De medewerkers van Stichting Schuilplaats helpen u graag! Samen met u gaan ze op zoek naar nieuw perspectief! Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!  Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 15,- voor de kerk. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,- voor de verwarming. Jenny Bogers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de GZB. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 40,- voor de kerk en € 10,- voor het orgelfonds.
Vrouwenkring “Tabitha”
Om alvast in uw agenda te noteren. In samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn organiseert de vrouwenkring “Tabitha” een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is ten bate van de vrouwenkring. Tijdens deze workshop maakt u een prachtig kerstbloemstuk. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) en als u dit hebt, een snoeischaar mee te nemen. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen op D.V. donderdag 14 december a.s. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum (inloop 19.45 uur).  De kosten voor deze avond zijn €20,-. Voor koffie/thee/fris en iets lekkers wordt gezorgd. Bent u enthousiast geworden? Meld u dan snel aan! Introducés zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 11 december bij Truus Verduijn via de mail, familie.verduyn@home.nl   Vermeld tenminste u naam, adres en telnr. . Of bij Jenny Bogers telnr. 276266. Bij afmelding na 11 december, dient het bedrag van €20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk wordt dan voor u gemaakt en thuisbezorgd. Ook kunt op deze avond kerstkaarten en kaarten kopen.
Mannenvereniging “Troffel en Zwaard”
Op woensdag 22 november komt de mannenvereniging bij elkaar om 19.30 uur in het Jeugdcentrum We gaan verder met de Bijbelstudie over Abram dit keer met als onderwerp: Abram in verbond met de HEERE  Genesis 15. De vragen staan in het oktobernummer van ‘MANKracht’. Allen hartelijk welkom!!
Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 21 november om 18.45 uur weer in het Jeugdcentrum.
Nieuwsbron november:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 24 november. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 20 november via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. De laatste Nieuwsbron van dit jaar zal op 22 december uitkomen.
Voetius:
Voor de editie van 23 november 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 november 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
Ten slotte:
We groeten jullie van harte in het bijzonder zij die een hopeloze weg gaan. Geen licht aan het einde van de tunnel zien en toch doorgaan. We bidden dat God Zijn nabijheid zal laten merken. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.