Diensten zondag 21 november
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 119: 65, nm. Psalm 119: 83.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Marieke van Raamsdonk, Jelle de Jong
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Stichting Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondagmorgen zullen de namen afgelezen worden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Hoewel we begrijpen dat het voor betrokkenen een dienst zal zijn met verdriet en emotionele herinnering, willen we het gemis graag met elkaar delen en voor het aangezicht van God brengen. Paulus wijst ons op de troost die er, door het geloof, mag zijn in Jezus Christus: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Cor. 1: 3-5)

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Deze zondag is de laatste van een blok met drie teksten uit de Openbaring van Johannes. Op deze zondag staat Openbaring 21:1-7 centraal: Johannes ziet in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: God maakt alles nieuw. Leiding KND

Vanuit de Diaconie
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van stichting Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Giften:
Pastoraalwerker Arjan Noorland ontving € 20 voor het CVK, € 20 voor de Diaconie en € 25 voor de GZB. Hartelijk dank hiervoor.

ZAAC:
Hoi allemaal, het is jullie vast niet ontgaan, maar de Corona maatregelen zijn weer aangescherpt. In november hadden wij nog 2 avonden gepland staan, op 20 en 27 november. Als leiding hebben we nog niet overlegd hoe we deze avonden gaan invullen… Houd dus de groepsapp ik de gaten voor verdere info! We laten snel iets van ons horen! Groetjes, de leiding.

Annulering Kerstevent:
Helaas hebben we als stuurgroep moeten besluiten om het Kerstevent niet door te laten gaan vanwege de huidige coronasituatie. Dat is erg jammer, gezien de mooie wandeling langs het Kerstverhaal en de onderlinge verbondenheid die het zou geven. Inmiddels hadden al veel vrijwilligers zich opgegeven, waarvoor hartelijk dank! We hopen dat het Kerstevent D.V. volgend jaar wel door kan gaan en dat we weer op jullie kunnen rekenen. Het bezorgen van de kerstkaarten gaat wel door, maar wordt verschoven naar de week van 13-18 december.

Uit de studeerkamer:
Afgelopen weken was er veel om dankbaar voor te zijn. Een nieuw winterseizoen waarin veel weer is opgestart. In de studeerkamer maak je jezelf weleens zorgen over het gemeenteleven en het geestelijke leven van personen. Dan ben je dankbaar als je hoort dat er weer kringen zijn, dat er weer jongeren naar de SOOS komen en dat de ZAAC-avonden goed zijn. Dan ben je dankbaar dat er vrijwilligers zijn die zich daarvoor inzetten. Die inzet en bezieling straalt iets uit naar anderen. Er werd veel enthousiasme geproefd in alle voorbereidingen voor Kerst. En bovendien: zondagmorgen zag de kerk er mooi gevuld uit met 170 bezoekers (ruim 150 gemeenteleden), wat zo ongeveer de grens bleek te zijn met 1,5 meter afstand. Daar kijken we dankbaar op terug. Om dan aan de horizon weer de contouren te zien van wellicht zwaardere noodzakelijke maatregelen…. Het is juist zo belangrijk dat alles weer doorgaat! Het beeld wat het bij mij oproept is van de lente: eindelijk, je ziet weer van alles uit de grond komen. Het leeft weer! Maar dan opeens: er wordt nachtvorst opgegeven. Zal het nieuwe leven kapot vriezen? Met een beetje geluk valt er een pak sneeuw, als beschermlaag, om het nieuwe leven te beschermen. Zo’n beschermlaag hebben we nodig! We bidden of de HEERE de nieuwe groei wil beschermen en doorgang wil geven. Daar is ook creativiteit en durf voor nodig. Soms lopen we helaas tegen grenzen aan. Zo ook in de voorbereidingen voor Kerst. Dan moet je verstandig zijn. We hopen dat de HEERE ons wegen wijst om zoveel als mogelijk de zorg voor de groeiplaats van het koninkrijk voort te laten gaan. Allen die angstig zijn onder deze pandemie, en die zich zorgen maken (ook in de studeerkamer) houden we daarbij voor ogen dat Jezus de Heere is. Hij regeert en heeft alles in handen (Openbaringen 5). Wie Openbaringen leest mag nooit hoofdstuk 5 vergeten. Anders word je angstig en vergeet je dat Hij regeert over alle tijden en over alles; ook nu!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 25 november 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en allen die een moeilijke weg te gaan hebben. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.