Diensten zondag 24 november:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. A.L. Molenaar, Bruinisse
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 91:1, n.m. Psalm 91:5
– Kinderoppas: Haske van Zelst, Arinda Haverhals, Anthe Treffers, Edith Haverhals
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: C. Muijen (tel. 333601)
– Collectes: 1e collecte: Stichting “De Schuilplaats”, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op de doopdienst. Gerda Lentink schreef er een gedicht over met als titel “Voor één verdwaald schaap”, waarin een soort samenvatting staat: “De Herder vindt het terug en draagt het verblijdt op zijn rug”. Vooral de laatste zin wil ik u niet onthouden: “Vast blijven vertrouwen op de Goede Herder, zó kunnen wij in ’t leven verder”. Dat geldt voor dwalende schapen jong en oud, en voor ouders van dwalende schapen. Komende zondagmorgen herdenken wij hen die in onze kerkelijke gemeente in het achterliggende kerkelijke jaar overleden zijn, waarvan we als gemeente op de hoogte zijn gesteld. Een moment om tegelijk ook stil te staan bij hen die ons elders ontvallen zijn, afgelopen jaar of al eerder. We hopen dat in die dienst ervaren mag worden: “God is ’t verbroken hart, ’t verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd’ nabij en goed, in tegenheid en smart” (Psalm 34:9 ber.).
Van de kindernevendienst:
Wees blij! Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven. Voor de groep 1-4 richten we ons erop dat je blij mag zijn, omdat je bij God hoort. Voor de groep 5-6 richten we ons op de dingen die goed zijn en de vrede die God ons wil geven.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Op D.V. zondag 24 november wordt er in onze gemeente gecollecteerd voor Stichting Schuilplaats. Wilt u het toekomstperspectief voor uw leven of het leven van anderen verbeteren? Psychische problemen, spanningen en zorgen van allerlei aard kunnen u boven het hoofd groeien. Soms schuilt achter een glimlach veel pijn. Verstoorde relaties, onverwerkt verdriet, minachting voor uzelf kunnen een oorzaak zijn van veel psychisch leed.
Het is goed om erover te praten. Stichting Schuilplaats wil u graag een luisterend oor met professionele hulp bieden, vanuit het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW). Zij verlenen hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats professionele hulp aan mensen in nood. Heeft u een vraag, wilt u advies of wilt u zich aanmelden? DMW De Langstraat is gevestigd aan de Kerkstraat 75. U kunt ook contact opnemen via 0318 – 547 870. Of kijk eerst eens rond op de website :www.stichtingschuilplaats.nl Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
ds. Van Wijk ontving op bezoek € 20 voor het CVK ,bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 20 voor het CVK en bezoek zuster Teanne Roubos ontving € 10 voor het orgelfonds. Voor al deze gaven hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Onze Bijbelstudieavond zal zijn op woensdag 27 november om 19.30 uur in het jeugdcentrum. We behandelen de vragen die staan in het oktobernummer van de Hervormde Vaan, n.a.v. Johannes 13: 1-17. Het thema is ‘Dienstkleding’. Allen hartelijk welkom.
Vrouwenvereniging Tabitha:
Erwtensoepmaaltijd: Op 4 december organiseert de vrouwenvereniging weer een erwtensoepmaaltijd voor leden van de vrouwenvereniging, mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum aanvang 17.30 uur en de kosten bedragen €4,- per persoon. U kunt zich hiervoor opgeven bij Nel Maijers tel.: 277929 of Jenny Bogers tel.: 276266 tot uiterlijk maandag 2 december Aansluitend na de maaltijd zullen een aantal jongeren uit de gemeente ons laten zien en horen over hun werkvakantie in Zambia. Als u opgehaald wilt worden wilt u dat dan ook doorgeven?. Allen weer van harte welkom!!!!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 28 november 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk