Diensten zondag 1 december | 1e adventszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 92:1, n.m. Psalm 92:2,3
– Kinderoppas: Gerdine van Mourik, Stefan Mewis, Nienke Spuijbroek, Sifra Spuijbroek
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
– Collectes: 1e collecte: I.Z.B., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud kerktelefoon.

Bij de diensten:
Zondagmorgen hoorden we niet alleen namen, maar ook levens genoemd worden. Levens die zo verweven waren met die van anderen. Als je iets wat verweven is lostrekt, moet je het bijeenrapen. Dat is dan ook wat veel nabestaanden als ‘werk’ hebben, gedwongen: jezelf en het leven bijeenrapen. We wensen hen toe dat ze daarbij houvast vinden in het evangelie, dat wie gelooft niet zal sterven in eeuwigheid. Dat ze houvast vinden in het evangelie dat Jezus met ons mee huilt bij het graf. Deze bewogenheid van Hem heeft hij niet alleen onderstreept met druppels tranen, maar ook met druppels bloed. Sinds zondag zijn we in Advent. We gedenken dat God Zijn betrokkenheid op ons, ook echt gestalte heeft gegeven. We leven toe naar de viering van de maaltijd van de Heere en hebben zondag voorbereiding. Rondom het avondmaal staan we D.V. stil bij Psalm 130. Een adventspsalm!
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Vandaag staat Genesis 49:8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op het beeld van de leeuw, de koning van de dieren, waarmee Jakob Juda vergelijkt.

Vanuit de kerkenraad:
Afscheid van Arend en Gerdine van Mourik:
Dinsdagavond 17 december hebben we als gemeente de gelegenheid om afscheid te nemen van Arend en Gerdine van Mourik. De receptie is vanaf 20.00 uur. Het afscheid nemen is in de sfeer van ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij zeker ook het woord genomen zal worden door enkelen die de gemeente vertegenwoordigen. D.V. zondagmorgen 22 december, zal Arend van Mourik voor het laatst als “onze pastoraal werker” voorgaan in de eredienst. Na de verkondiging zal de dienst worden overgedragen aan Ds. Van Wijk, waarna het afscheid ook vorm zal krijgen in de liturgie. Na de dienst is er dan nog gelegenheid om Arend en Gerdine de hand te drukken. Na hun verhuizing zal hun adres zijn: Hogeweg 51, 8278 BC Kamperveen.
Bevestiging en intrede:
De kerkenraad ontving het bericht dat D.V. zondag 5 januari 2020 in de Hervormd Gemeente te Kamperveen in de morgendienst de bevestiging plaatsvindt van Arend van Mourik in het ambt van predikant. De intrede van Ds. A.H. van Mourik vindt D.V. die middag plaats.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
De collecte van DV zondag a.s. is bestemd voor het missionaire werk van de IZB in de noordelijke provincies, met name voor de toerusting van kleine gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Sinds begin van dit jaar is Jaap van den Born aangesteld om ambtsdragers en gemeenteleden te inspireren en samen te ontdekken hoe de boodschap van het evangelie in hun context kan worden gedeeld. Op veel plaatsen in de 3 noordelijke provincies heeft de kerk te maken met krimp. De gemeenten zijn klein; predikantsvacatures blijven soms onvervuld en kerkenraden onderbezet. Het werk moet over steeds minder schouders worden verdeeld. We zijn noodgedwongen gewend geraakt aan kleine aantallen. 10 Jaar geleden telde de gemeente gemiddeld 40 kerkgangers, eind vorig jaar was de kring geslonken naar 20 a 25, zegt een vrouw uit een kleine Friese plattelandsgemeente. Maar elke gemeente, hoe klein ook, is een plaats van hoop. Want waar Gods Woord klinkt wordt het geloof gevoed, de verwachting gewekt en het verlangen aangewakkerd. Van harte de collecte aanbevolen. Denkt u ook aan de zendingsbussen die voor hetzelfde doel bestemd zijn dit kwartaal. Als u as zondag niet in de kerk bent en u wilt toch een bedrag geven dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 o.v.v IZB collecte 1-12-19. De Zendingscommissie
Begroting diaconie:
De begroting van de diaconie van 2020 is weer gereed en ligt ter inzage vanaf Maandag 2 Dec. t/m Woensdag 4 Dec. Als U die wil in zien kunt hiervoor contact opnemen met diaken Wim Faro om een afspraak te maken, tel.nr. 0416-280538.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 2 december is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Bezoek zusters Haske Van Zelst en Miriam Treffers ontvingen op bezoek € 50 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Erwtensoepmaaltijd; Op woensdag 4 december organiseert de vrouwenvereniging weer een erwtensoepmaaltijd voor leden van de vrouwenvereniging, mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum aanvang 17.30 uur en de kosten bedragen €4,- per persoon. U kunt u hiervoor opgeven bij Nel Maijers tel.: 277929 of Jenny Bogers tel.: 276266 tot uiterlijk maandag 2 december Aansluitend na de maaltijd zullen een aantal jongeren uit de gemeente ons laten zien en horen over hun werkvakantie in Zambia. Als u opgehaald wilt worden wilt u dat dan ook doorgeven?. Allen weer van harte welkom!!!!

Bloemschikken voor Hans en Gerrie Kasbergen:
In samenwerking met Erica Broeks en Truus Verduijn, organiseert de Zendingscommissie weer een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is voor ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Kasbergen. Tijdens deze workshop maakt u een prachtig bloemstuk. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een snoeitang en een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) mee te nemen. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen op D.V. woensdag 11 december. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten voor deze avond zijn € 17,50. Voor koffie, thee, fris en iets lekkers wordt gezorgd. Bent u enthousiast geworden? Meld u dan aan bij Letty Molegraaf (280457 lettymolegraaf@solcon.nl). Aanmelden kan tot en met donderdag 5 december. Vermeld tenminste uw naam, adres en telefoonnummer. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Letty Molegraaf, graag voor zaterdag 7 december.Bij afmelding na 7 december dient het bedrag van € 17,50 toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk wordt dan thuisbezorgd. Bij minder dan 20 deelnemers kan deze avond niet doorgaan. We hopen op een gezellige avond.
Verjaardag:
Op DV 17 december as hoopt Gerrie Kasbergen jarig te zijn. Hans en Gerrie maken een onzekere tijd door, juist in zo’n tijd is het fijn als mensen om je heen staan, je bemoedigen, voor je bidden en je feliciteren. Stuurt u een kaartje of een mailtje ten teken van u verbondenheid? Gerrie Kasbergen P.O. Box 112 Mzuzu Malawi, Of gerrie.kasbergen@gmail.com. Namens Gerrie bedankt. De Zendingscommissie

Nieuwsbron:
De laatste Nieuwsbron van dit jaar zal verschijnen in week 51, ± 20 december. Kopij kan worden aangeleverd t/m woensdag 11 december 2019. Aanleveren bij
nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl .

Digitaal abonnement Voetius:
Hierbij willen wij u wijzen op de mogelijkheid een digitaal abonnement op de Voetius te nemen. Informatie hierover vind u elders in het blad.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 5 december 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 2 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk