Diensten zondag 3 februari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. C. Mijderwijk, Meerkerk
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 118:1, n.m. Psalm 34:4,9
– Kinderoppas: Tessa Schilders, Sifra Spuijbroek, Anthe Treffers, Bas Rozenbrand
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Henk Spuijbroek (tel. 277375)
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Nepal, medische zorg voor Lepra patiënten, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op de KSG-dienst. Wat mogen we dankbaar zijn voor het feit dat er zoveel kinderen en jongeren zijn! Zondagmorgen hopen we stil te staan bij “een zondares” en “een Farizeeër”, en bij het ontvangen van Gods vergeving (Lukas 7:36-50). Het is een gedeelte om onszelf naast te leggen, om te kijken waar wij staan.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Project 10 27 Nepal (WD) | Medische zorg voor leprapatiënten
Lepra komt in Nepal nog steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook in sociaal opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat geldt niet alleen voor leprapatiënten, maar voor iedereen met een lichamelijke beperking. Wij helpen met onderzoek en medicatie, met protheses en eventueel geld om een handeltje te beginnen waardoor patiënten weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Giften:
Via de bank werd een gift ontvangen van € 400,- voor de Zambia Groep. Hartelijk dank!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 4 februari is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur. Vergeet u niet om ze tijdig te bestellen door overmaking van het geld naar bankrekening NL79 RABO 0373729448, t.n.v. CvK, Sprang, onder vermelding van het aantal en de gewenste kleur collectemunten?
Giften:
Ouderling W. Timmermans ontving € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op woensdag 6 februari organiseert de vrouwenvereniging weer een winterstamppot maaltijd (boerenkool, hutspot, zuurkool) voor leden van de vrouwen- en mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum en begint om 17.30 uur. De kosten bedragen deze keer €7,- per persoon. Wilt u zich voor deze maaltijd opgeven bij Nel Maijers tel: 277929 of Jenny Bogers tel: 276266 t/m maandag 3 februari . Als u vervoer nodig heeft wilt u dat dan gelijk doorgeven. Aansluitend om 19.00 uur wordt er een mooi avondprogramma verzorgt door de “Zambia groep”. Een gedeelte van de opbrengt van de maaltijd is dan ook bestemd voor deze groep jongeren. Daarom is de gevraagde bijdrage in de kosten hoger dan andere jaren. Van harte welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 5 februari zijn jullie van harte welkom bij weer een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Sprang bouwt aan verandering:
Wij vragen je om vrijdag 15 t/m zaterdag 16 februari je sportschoenen aan te trekken! Wij organiseren dan namelijk een volleybalmarathon. De avond begint om 22:00 en eindigt de volgende dag rond 16:00. Je kan jezelf opgeven met teams van min. 5 personen. Om mee te mogen doen vragen wij 10 euro per persoon. Daarbij krijg je een gratis consumptie! Neem gerust wat supporters mee, zodat we een gezellig publiek hebben! Aanmelden kan via deze link op de site www.hervormdsprang.nl of via onze Facebookpagina Sprang bouwt aan verandering. Tot dan!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 7 februari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: Voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk