Diensten zondag 5 december | 2e adventszondag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, Viering Heilig Avondmaal
15:30 uur: Ds. E. van Wijk, voortzetting en dankzegging H.A. (zie berichtgeving)
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 119: 86, nm. Psalm 119: 88.
Kinderoppas: Corina Lam, Edith Haverhals, Bas Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor St. Voedselbank Waalwijk
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Komende zondag zal het Heilig Avondmaal bediend worden. In vraag 76 van de Heidelbergse Catechismus wordt gevraagd: Wat betekenen dat: het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken? Het betekent allereerst dat we met een gelovig hart het lijden en sterven van Christus aannemen. Daardoor krijgen wij vergeving van onze zonden en het eeuwige leven. Daarnaast worden wij door de Heilige Geest, die in Christus én in ons woont, steeds meer één met Christus. Zo worden wij vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente. Ook al is Christus in de hemel en zijn wij nog op de aarde. Door die ene Geest leven wij voor eeuwig. De Heilige Geest regeert in ons, zoals alle ledematen van het lichaam door één ziel geregeerd worden. We hopen op een gezegende avondmaalszondag. Hierboven staat een middagdienst vermeld. Het is nog niet zeker of dit zo zal gaan. Graag wijzen we u op de toelichting onder het kopje “uit de studeerkamer”.

Oppasdienst:
Hulp gevraagd!: Bij de kinderoppas hebben we voor de allerkleinste kindjes mooie boxen staan. Voor deze boxen zijn wij op zoek naar iemand die het leuk vindt om voor ons 2 passende hoezen te maken. Ben of ken jij diegene? Neem dan even contact met ons op via oppas@hervormd-sprang.nl

Van de kerkenraad:
Gemeenteavond:
Op 7 oktober jl. is er een gemeenteavond geweest. Daarvan is een verslag gemaakt met als bijlagen de inleiding van J. Uijl (voorzitter kerkenraad) en de beantwoording van ingediende vragen. U kunt het verslag en bijlagen opvragen door een mailtje te sturen naar scriba@hervormd-sprang.nl of te bellen naar tel. 0416-282328 (voor een papieren exemplaar).
Bezoekwerk:
Zondag werd afgekondigd dat we stoppen met pastoraat behoudens het crisis-pastoraat. Wat betekent dit? Dit betekent dat we als pastoraal team voorlopig geen bezoeken brengen, tenzij een situatie daarom vraagt, of erom gevraagd wordt door gemeenteleden zelf, dan wel door hen die op hen betrokken zijn. Het pastoraat zal de komende periode meer op de gezondheidszorg lijken. We leggen als gemeenteleden zelf contact. We willen als pastoraal team er voor iedereen zijn. Schroom dus niet om te bellen. Voor het pastoraal team is het onmogelijk om iedereen langs te bellen om te kijken of er een pastorale behoefte is. Dat was overigens ook voor corona al onmogelijk. Daarom vragen we van u allen om het pastorale team de komende tijd daarin te helpen. Alleen samen kunnen we een pastorale gemeente zijn. We horen graag van u! Dat laatste geldt zoals al eerder gezegd is ook voor bijvoorbeeld jubilea of geboorten. Als u ergens aandacht voor wilt hebben in de vorm van een gesprek, een voetiusbericht, voorbede, of toch een bezoek, dan kunt u dat aangeven via pastoraat@hervormdsprang.nl of telefonisch bij de pastoraal werker Arjan Noorland (06-20584814), bij de dominee (van maandag tot en met donderdag op 0416-272380, bij acute gevallen kunt het ook op andere dagen op dat nummer proberen) of bij de wijkouderlingen Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord op 06-10205948) en Mark Boogaarts (voor wijk Zuid op 0416-344407). Bij vragen via mail kan het enkele dagen duren voordat er reactie komt.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de tweede van een blok met vijf teksten over ‘kleine’ mensen die voor God juist heel belangrijk zijn. Op deze zondag staat Lucas 1:26-56 centraal: Maria dankt God dat Hij haar heeft uitgekozen, terwijl ze een heel gewoon meisje is. Tot zondag, Leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de derde collecte (Avondmaalscollecte) bestemd voor Stichting Voedselbank Waalwijk. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’. Stichting voedselbank Waalwijk de Rijglaars heeft tot doel mensen in de gemeente Waalwijk met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen ze de sociale contacten van cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording Collecten en giften maand oktober:
Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 50 voor de kerktelefoon (CvK).
Diaconie:
De volgende giften werden in oktober ontvangen via bank en digitaal voor de Diaconie; Via de bank € 1047,50 en digitaal € 1205,80. Giften via bank en digitaal voor Shaare Zedek ziekenhuis in Israël € 80; GZB project 10-27 Peru € 120; IZB Ds. Ron v.d. Spoel Maastricht € 50; Dankstond collecte CvK € 475; Hospice Francinus de Wind € 25. Dit is als volgt verdeeld over de collecten van oktober: 3 okt. Shaare Zedek ziekenhuis € 375 en giften € 80 totaal € 455; 17 okt. Project 10-27 Peru € 375 en giften € 120 totaal € 495; 24 okt. IZB Ds. Ron v.d. Spoel Maastricht € 375 en gift € 50 Totaal € 425; 10 en 31 okt. Diaconie € 728,30. GZB Zendingsechtpaar v.d. Knijff in Libanon € 400. Voor de Dorcas actie was in Okt. al € 690 binnen gekomen, het totaalbedrag zal de volgende maand bekend gemaakt worden, er komen nog steeds giften binnen. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Begroting Diaconie:
In de week van 6 t/m 10 december ligt de begroting van de Diaconie over 2022 ter inzage bij diaken Arjan Bogers, gelieve van tevoren even een afspraak te maken, bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur, op het volgende telefoonnr. 0416-282342

Vanuit het CvK:
Maandag 6 december is er geen uitgifte van collectemunten.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 7 december hoopten we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. Gezien de omstandigheden zien we hier vanaf.
Uit de studeerkamer: Zondagmorgen hoorden we dat de avonddienst een online-dienst zou worden. Ontzettend teleurstellend. Net nu we onze vorige pastoraal werker, Arend van Mourik, weer ons in ons midden hadden. Velen zullen gedacht hebben “daar gaan we weer”. Deze week hoopt de kerkenraad een besluit te nemen over de komende zondagen. Ik kan er niet op vooruitlopen, maar houdt er rekening mee dat voor komende zondag de avonddienst verzet zal worden naar de middag (wellicht om 15.30 uur). Als dat gebeurt, dan is dat vanwege het feit dat we iedereen de gelegenheid willen geven om de tekenen van brood en wijn in de bank te ontvangen (dit keer zonder dat er ondertussen gezongen wordt). Ik benadruk nogmaals dat ik dit niet zeker weet en dat u er dan ook goed aan doet om dat aan het einde van de week nog na te gaan op de website dan wel via een mail via het nieuwsbron kanaal. In de morgendienst zal het naar voren komen in de afkondigingen. Voor de weken daaropvolgend (als het argument van het avondmaal niet meespeelt) moet de kerkenraad eveneens een besluit nemen. Een advies van de PKN kan daarbij ruimte bieden, maar kan evengoed de ruimte aanzienlijk beperken. Hopelijk bidt u voor de kerkenraad. Nu we als kerk op doordeweekse avonden onze ontmoetingen moeten missen komt ons gemeente-zijn nog meer onder druk te staan. Dit is erg teleurstellend en kan ons bezorgd maken. We hebben moed, volharding en creativiteit nodig! Daar bidden we om! We doen er goed aan om allen naar alternatieven te zoeken. Bovendien is trouw erg belangrijk. Het komt nog meer aan op de ontmoeting op zondag. We bidden de HEERE om Zijn hulp en om de leiding van de Heilige Geest voor ons allen persoonlijk, voor onze gezinnen en geliefden, en voor onze gemeente.

Nieuwsbron:
De vierde Nieuwsbron van dit jaar zal rond 21 december verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 13 december via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 9 december 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken, rouwdragenden en allen die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.