Diensten zondag 17 december | 3e adventszondag
09:30 uur: Ds. J. Domburg, Aalst
18:30 uur: Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 27: 5, nm. Psalm 27: 6.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, kerstattenties, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten:
Aanstaande zondag is iedereen weer van harte welkom in het huis van gebed. Een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten. Waar we eenparig een lied mogen aanheffen ter ere van onze hemelse Vader. Komt, laten wij aanbidden die Koning. Gezegende diensten toegewenst met beide voorgangers.

Gebedsteam:
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen eenieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren via de website op de pagina van het gebedsteam. Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!

Zingen in de kerstnacht:
Kerstavond, zondag 24 december, organiseert C.G.Z. Excelsior weer de jaarlijkse kerstzangdienst. In de Hervormde Kerk van Sprang aan de Kerkstraat, zingen we weer samen kerstliederen, wordt het kerstevangelie gelezen, wordt gemusiceerd en gedeclameerd. Gast deze avond is muziekgroep “Concrete”, ook uit Sprang-Capelle. Het koor staat onder leiding van dirigent Henny Blom en wordt op de piano begeleid door Joop de Zwart, op het orgel speelt Peter Nieuwkoop. Solist is Joep Maijers. Aanvangstijd: 21.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Allen van harte welkom.

Kinderkerstfeest:
De voorbereidingen voor het kinderkerstfeest zijn in volle gang. Versjes worden geoefend en het koor is druk met liedjes zingen Wil je ook nog mee zingen? Dat kan! Zondag na de kerkdienst oefenen we een half uurtje in het jeugdcentrum. Je bent van harte welkom om mee te doen! Tweede kerstdag is jong en oud welkom in de kerkdienst om 10.00 uur.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Op deze zondag staat Lucas 1:39-56 centraal: wanneer Maria bij Elisabet op bezoek komt, trappelt Johannes van vreugde in de buik van Elisabet en herkent Elisabet in Maria de moeder van de Heer. Dan zingt Maria een lied om God te danken. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Dankbaar zien we terug op de avondmaalsviering van afgelopen zondag. De ene keer valt je het aspect op van de gemeenschappelijkheid, dat we het als gemeente vieren. De andere keer sta je meer stil bij wat het Jezus gekost heeft om voor ons verzoening mogelijk te maken. En zo is het elke keer wat anders. Anders is ook dat we in de komende periode als gemeenteleden nogal eens op stap gaan. Om kerstgroeten te bezorgen bij veel inwoners van ons dorp, om een attentie bij de 75-plussers te brengen. Daarnaast lopen de gesprekken van ds. Zijlstra met diverse gemeenteleden en geledingen. En denk ook maar aan de voorbereidingen (verkoop oliebollen!) en bijeenkomsten i.v.m. de komende kerstdagen. Maandag 18 december hopen we als kerkenraad onze laatste vergadering van dit jaar te hebben. We hopen en bidden dat we als gemeente door alle drukte heen oog en oor blijven hebben voor onze naaste. En wat advent betreft dichtte iemand zo mooi het volgende: ‘Hij die de eng’len dienen, die eeuwen is verwacht, is als een kind gekomen, en heeft der wereld schuld, nu zelf op zich genomen.’ Hartelijke groeten van de kerkenraad.

Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de kerstattenties. In de week van 9 t/m 16 december worden er weer kerstattenties bezorgd bij zo’n 200 gemeenteleden. Een bijzondere activiteit, waarbij een klein gebaar van grote waarde kan zijn. Wij zien uit naar fijne contacten en ontmoetingen. Uw gift maakt het mogelijk om deze goede gewoonte in stand te houden. Hartelijk dank!

Van het CvK:
Gift:
Van Braat Auto’s B.V. is een gift ontvangen van € 900,- voor de restauratie van het stucwerk van de kerkmuur. Hartelijk dank hiervoor!

Kerstviering Senioren:
Op woensdagmiddag 20 december om 15.00 uur, is er een kerstviering voor de senioren, mannenvereniging en vrouwenkring, in het Jeugdcentrum. Arjan Noorland zal voor ons de kerstmeditatie houden. Verder zullen we samen mooie kerstliederen zingen, luisteren naar gedichten en wat het programma ons verder brengt. Het beloofd een mooie middag te worden.Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd, om zo nog gezellig met elkaar samen te zijn. Wilt u zich hiervoor wel even opgeven, zowel voor de maaltijd, maar ook als u alleen voor de viering komt, dit i.v.m. de boodschappen. Dit kan t/m maandag 18 december op het welbekende telefoon nummer van Petra van Baardwijk 0416-276493. We hopen u daar allemaal te ontmoeten, tot dan. De voorbereidings- commissie.

De ZAAC:
Hey! Aanstaande zaterdag is het weer ZAAC. We gaan gezellig Sinterkerst vieren! Daarom mag je voor ongeveer € 4,- een cadeautje kopen en meenemen. Het Honk is weer om 19.45 uur open. Meer informatie volgt nog via de groepsapp. Zien we jullie dan? Groetjes, de leiding.

Nieuwsbron december:
De volgende Nieuwsbron komt op 22 december uit. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 18 december via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Voetius:
Voor de editie van 21 december 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 december 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: deze Voetius is voor 3 weken!

Ten slotte:
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jes. 9:1) Wij willen graag licht op ons hele pad en het liefst voor enkele jaren. God geeft ons echter voldoende licht voor elke volgende stap die we zetten. We groeten jullie van harte in het bijzonder voor hen waar er veel kostbare herinneringen boven komen. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.