Diensten zondag 30 december:
09:30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, Amersfoort
18:30 uur: ds. F. van Roest, Zeist
– Zingen voor de dienst: v.m. Ps. 30:1,3 , n.m. Ps. 30:2,8.
– Kinderoppas: Marjon Kerstens, Stefan Mewis, Bas Rozenbrand, Mariska Lambooij
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: H. Haverhals (tel. 06-15216979)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie
Dienst maandag 31 december | Oudjaarsdag:
19:00 uur: prop. A.H. van Mourik
– Zingen voor de dienst: Psalm 136:1,26
– Kerkauto: Mevr. T. Roubos (tel. 344194)
– Collectes: 1e collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: oudejaarscollecte voor Kerk en Eredienst
Dienst dinsdag 1 januari | Nieuwjaarsdag:
10.00 uur: ds. E. van Wijk, koffiedrinken na de dienst
– Zingen voor de dienst: Ps. 150:1
– Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Diensten zondag 6 januari:
09:30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: ds. A.L. Molenaar, Bruinisse
– Zingen voor de dienst: v.m. Ps. 31:1,5 , n.m. Ps. 31:12,17
– Kinderoppas: Corina Lam, Carlijn van den Berg, Jelle de Jong, Erna Zwijgers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: C. Maijers (tel. 276500)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie.

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op de doopdienst. Wat heerlijk dat we een HEERE hebben die van geen ophouden wil weten (Genesis 28:15). Dit is een “Voetius” voor meerdere weken, waarin D.V. veel kerkdiensten en bijeenkomsten zijn. Uiteraard springt Kerst er voor ons uit. Wat een heerlijk wonder om bij stil te staan. De HEERE, Schepper van hemel en aarde, Die Zijn schepping verlost, verzoent en het leven brengt, door er in te delen, en er aan te sterven… te groot en heerlijk om te bevatten. Komt laten wij aanbidden! De kerkdiensten zijn daar mooie gelegenheden voor.
Samenkomst tweede kerstdag:
Tweede kerstdag is er een kerstviering georganiseerd door de kinderen en jongeren van onze gemeente met als thema Glory to God. Kinderen van de kindernevendienst tot aan onze jongeren van de Watch zullen een bijdrage leveren aan deze samenkomst. Een korte meditatie zal door onze pastoraal werker Arend van Mourik worden verzorgt. De aanvang is 9.30 uur. We hopen alle kinderen en jongeren, maar ook zeker de ouderen te ontmoeten bij deze kerstsamenkomst.

Neerleggen ambt:
Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering van 11 december jongstleden heeft broeder Johan Maijers te kennen gegeven zijn ambt om principiële redenen neer te leggen. De kerkenraad betreurt dit besluit ten zeerste maar wil het wel respecteren. Broeder Maijers wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de kerkenraad en in het pastoraat. Wij hopen dat hij zich door God gesterkt mag voelen in het genomen besluit en wensen hem en zijn gezin veel heil en zegen toe en vragen u als gemeente hen in uw voorbeden te gedenken.

Bezinningscommissie eredienst:
De kerkenraad heeft zich in het afgelopen najaar, overeenkomstig het beleidsplan, bezonnen op de liturgie. Een breed onderwerp waarbij we ons eerst hebben laten informeren over het verleden en de ontstane huidige praktijk. Vervolgens hebben we vanuit die brede bezinning geïnventariseerd welke vragen dit bij ons opriep. Deze bezinning willen we graag met u voortzetten als gemeente. Uiteraard is dit onderwerp veel te breed en daarom heeft de kerkenraad besloten vier essentiële elementen van de liturgie te kiezen, waar we ons, met u, verder op willen bezinnen. Deze elementen zijn 1; ontmoeting en medeleven, 2; kinderen en de eredienst, 3; ambtelijke presentie en 4; samenzang. Wij roepen hiervoor een bezinningscommissie in het leven met als opdracht: de gemeente en de kerkenraad in eerste instantie mee te nemen in een proces van bezinning en inventarisatie. Verandering is hierbij niet een doelstelling, maar we zien in dat dit wel een voortvloeisel kan zijn. Wij zoeken vier enthousiaste gemeenteleden die graag willen meewerken door zitting te nemen in deze bezinningscommissie. Gedacht wordt aan een traject van ca. twee jaar. Graag uw opgave, tot uiterlijk D.V. 18 januari voorzien van een motivatie, schriftelijk of per mail indienen bij scriba Geert Lagerwerf, scriba@hervormd-sprang.nl. Ook als u meer informatie hierover wilt. De kerkenraad zorgt voor een evenwichtige samenstelling van zowel kerkenraads- als gemeenteleden. Alvast dank!

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag: Werkgroep Zambia
“Wij gaan bouwen aan verandering, omdat wij als actiegroep het heel belangrijk vinden om mensen te steunen die het minder goed hebben dan wij. Het is heel belangrijk voor jongeren van onze leeftijd om te ervaren hoe het is om mensen in ontwikkelingslanden te dienen. Ook willen we een stukje van Gods koninkrijk daar neerzetten samen met de bevolking in Zambia. Natuurlijk is het ook een mooie ervaring om met jongeren van drie kerken uit Waalwijk op pad te gaan en dit zal ons zeker bijblijven!”
Klaslokalen in Chimoza, Zambia:
Partnerorganisatie CCAP bouwt samen met World Servants aan verandering door het stimuleren van beter onderwijs. Samen werken we aan de verbetering van de school in Chimoza, door de bouw van twee klaslokalen en een kantoor. Hiermee krijgen de kinderen straks les in een mooi lokaal en kunnen de docenten met veel plezier hier lesgeven.
Maandag 31 december – Oudjaarsavond:
Stichting De Ondergrondse kerk
Christenvervolging is een Bijbels gegeven, aldus Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) te Gorinchem. De SDOK werkt vanuit de doelstelling dat „vervolgde christenen niet alleen steun nodig hebben, maar zelf ook tot een zegen voor anderen kunnen zijn.”
Kerstattenties:
Ook dit jaar hoopt de diaconie weer gemeenteleden blij te maken met een kerstattentie. De volgende mensen kunnen een attentie verwachten; gemeenteleden van 75 jaar en ouder en gemeenteleden die in 2017 of 2018 weduwnaar/weduwe geworden zijn. Op 20, 21 of 22 december hopen wij bij u langs te komen.
Giften:
Via de bank heeft de Diaconie een gift van €25,- ontvangen voor de Avondmaalscollecte voor het project 10-27 Albanië. Via de vrouwenvereniging is voor de Zambia groep €180,- ontvangen, dit was de opbrengst van de verloting. Via ds. van Wijk werd € 20 ontvangen voor de kerstattenties. Hartelijk dank!
Wens:
Het College van Diakenen dankt u dit jaar voor uw gulheid, betrokkenheid en gebed. Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar toegewenst!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 7 januari is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur. Gewijzigd rekeningnummer NL79 RABO 037 37 29 448: Graag wijzen wij u nogmaals op het nieuwe rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters. Dit nummer kunt u gebruiken voor al uw betalingen zoals uw vrijwillige bijdrage, de solidariteitskas en het bestellen van collectebonnen. Wilt u dit nummer opnemen in uw administratie? Alvast bedankt.
Giften:
Onze pastoraalwerker Arend van Mourik ontving de volgende giften: 2 x €10,- en 1 x €20,- voor de kerk, 1 x €10,- voor het orgelfonds en 1 x €150,- voor de dankdagcollecte.
Hartelijk dank.
Oliebollenactie Oudjaarsdag:
Op oudejaarsdag zal er weer een oliebollenactie plaatsvinden.
U kunt uw bestelling plaatsen via het bestelformulier en het formulier wat te vinden is op

Oliebollenactie

Voor speciale wensen of vragen kunt u contact opnemen via oliebollensprang@hervormd-sprang.nl. Of via 0636157898.
Medewerkers gezocht oliebollenactie:
Op oudjaarsdag zal de jaarlijkse oliebollenactie weer plaats vinden. We zoeken medewerkers voor het inpakken, verkopen aan de diverse kramen en chauffeurs. U kunt zich opgeven per mail naar oliebollensprang@hervormd-sprang.nl of bellen naar 0636157898. Heeft u voorkeur voor een taak, dan horen we het graag. Er wordt rekening mee gehouden in de planning. Namens de oliebollencommissie alvast hartelijke dank.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 9 januari komt de vrouwenvereniging voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 6, “De rechtvaardige Telg en de valse profeten” uit het november nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we bij de Bijbelstudie bespreken zijn 1, 2 en 5. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen weer van harte welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Duif:
Hoi duifers; Aanstaande zaterdag willen we met jullie kerst vieren dit willen wij doen door samen met jullie gezellig te gaan eten. Wij vragen dan aan jullie of jullie allemaal een gerecht willen klaarmaken. Willen jullie je opgeven bij de leiding voor deze avond samen met het gerecht dat je klaarmaakt. De deuren gaan open om kwart voor 8 en we willen om 8 uur met jullie beginnen. Op 5 januari is de eerste duifavond van het nieuwe jaar. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf kwart voor 8 en we starten om 8 uur. Zit je nog niet in de duif app maar zou je dat wel willen geef dan even een appje naar 06-11060985. Dit geld ook voor de ouders van deze jongeren voor hun is er een speciale ouder app. We zien jullie graag komen deze avonden. Groetjes Arjan, Roswitha en Henriëtte
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 8 januari zijn jullie alweer van harte welkom bij de eerste Spoorzoekers en Fellows-avond van het nieuwe jaar. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes / vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Sprang bouwt aan verandering:
van de penningmeester:
Nog 200 dagen en dan vertrekken onze jongeren naar Zambia. De afgelopen periode zijn zij druk bezig geweest om geld in te zamelen met diverse acties. Het kan u niet ontgaan zijn. Daarnaast zijn er al veel giften ontvangen en zijn er toezeggingen gedaan. Dit alles heeft geleid tot een tussenstand van EUR 26.231. Dit is al ongeveer de helft van het geld dat ze met de acties op willen halen (EUR 56.265). Zij zijn u hiervoor erg dankbaar. Ook de komende periode staan er weer veel activiteiten gepland. Helpt u ze weer mee?
Restaurant:
Op 9 februari wordt de aula van het Willem van Oranje College in Waalwijk omgebouwd tot restaurant. De avond zal bestaan uit een driegangendiner met tussendoor entertainment en zal geheel verzorgd worden door de groep ‘Sprang bouwt aan verandering’. De opbrengst van deze avond zal ook in zijn geheel ten goede komen aan deze groep. Opgave is mogelijk vanaf 27 december via deze site. Hierover volgt later meer.Ook komen er formulieren achterin de kerk of geeft u zich telefonisch op na 18:00 uur via het nummer 06-50267546. Allen hartelijk welkom.
Decembermaand:
December begon met de pietenbingo in Eikendonk, pepernotenverkoop en de pietenactie. Dit heeft bij elkaar €468,- opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt! We zitten inmiddels al een tijdje in de kerstsferen. Zo hebben wij een aantal kerstmarkten achter de rug. Welkom in de tuinkamer heeft op het Anton Pieck festijn gestaan voor ons project! Op 8 december was er de gezellige kerstmarkt ik Besoijen. Er zijn veel leuke dingen verkocht zoals kerststukjes, kerstkaarten van Nel Maijers en artikelen van Welkom in de tuinkamer. De laatste kerstmarkt was afgelopen week in Eikendonk, hier hebben wij samen met de bewoners, medewerkers en vrijwilligers een hele gezellig middag gehad met een loterij, bloemstukjes, poffertjes en verkoop van spullen van Welkom in de tuinkamer en kerstkaarten van Nel Maijers. In totaal hebben de kerstmarkten het mooie bedrag van €1191,- opgeleverd. Wij willen iedereen enorm bedanken voor het enthousiasme en de betrokkenheid!
Naast de kerstmarkten zijn er ook nog hele mooie kerststukjes gemaakt onder leiding van Erica Broeks en Truus Verduijn. Wij willen hen en iedereen aanwezig ook heel erg bedanken voor een hele gezellige creatieve avond! Dit heeft het mooie bedrag van €305,- opgeleverd!
Wij zijn heel erg dankbaar dat u ons het afgelopen jaar gesteund heeft en wij hopen dat u ons de komende tijd met net zoveel enthousiasme blijft steunen!

Bijbelleesrooster:
Als gemeente zijn we dankbaar, dat er kringen en verenigingen zijn. De kringen en verenigingen vergroten de betrokkenheid op elkaar, vergroten de kennis van Gods Woord, maar ook de mate waarin Gods Woord je leven stempelt. Maar… niet iedereen, om welke reden ook, bezoekt kringen en verenigingen. Bovendien zijn er naast die avonden nog genoeg dagen over. Wat kan je doen om ook op al die dagen toch die zelfde mate van betrokkenheid te houden bij God en bij Zijn Woord? Ds. van Wijk heeft hiervoor wat handreikingen op papier gezet. De handreiking heeft te maken met persoonlijk Bijbellezen. Vanaf zondag 23 december zal het bijbelleesrooster 2019 met de handreiking achterin de kerk liggen. Ook in de Nieuwsbron van 21 december zijn deze opgenomen en vanaf dan zijn ze te vinden op onze website

Bijbelleesrooster

. Men kan ze ook ophalen bij Bram en Marianne Brouwer, Oosteind 20a Sprang-Capelle, tel. 274653 en e-mail: a.brouwer@hervormd-sprang.nl

Kerstconcert Excelsior:
Op DV maandag 24 december is de jaarlijkse kerstzangdienst van C.G.Z. Excelsior, “Zingen in de kerstnacht” in de Herv. Kerk van Sprang. O.l.v. dirigent Henny Blom, zal het koor diverse kerstliederen uitvoeren. Ook is er ruimte voor declamatie en veel samenzang. Solist deze avond is Joep Maijers. Het orgel wordt bespeeld door Peter Nieuwkoop. Verder wordt muzikale medewerking wordt verleend door: Renske Nieuwkoop; Viool, Willeke Smit; Dwarsfluit, Karel Blok; Trombone. Aanvang van de dienst is 21.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 10 januari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Groet vanuit de pastorie:
We kijken dankbaar terug op het achterliggende jaar. We hebben als gezin de roepstem gehoord en zijn hier gekomen. We zijn dankbaar dat we mogen geloven dat we aan elkaar gegeven zijn. Dit hebben we het eerste half jaar ook zeker ervaren. God daarvoor de dank! Goede Kerstdagen toegewenst en de (aller) beste wensen voor het nieuwe jaar, ook namens Erika, Anna en Sil. Ds. E. van Wijk

Ten slotte:
Kerst en de jaarwisseling komen er aan. Weer een jaar voorbij. Een jaar om de geschonken vrede te ontvangen. Een jaar om de vergeving te aanvaarden. Was dat ook zo? God wil ons overtuigen en inwinnen, en geeft daar alles voor! Zijn Zoon. We wensen jullie allemaal de verwondering en de overgave toe, die past bij het zien van Gods kerstgeschenk! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk