Diensten zondag 27 november | 1e adventszondag: digitaal de dienst volgen 
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, voorbereiding H.A.
18:30 uur: Dr. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht (i.p.v. Ds. Noordam)
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 150: 3, nm. Psalm 1: 1
Kinderoppas: Sanne Bogers, Anthe Treffers, Minke Treffers
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Project 10 27 Filipijnen: 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Komende zondag bereiden we ons voor op een speciale ontmoeting met God. Jezus zei: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten…” (Lukas 22:15) Hier kijken we in het hart van Jezus en zien we wat Zijn verlangen is. Advent is aangebroken. We leven toe naar die grote maaltijd!
Van de kindernevendienst
Beste kinderen, op deze zondag staat Jakobus 5:7-8 centraal: de mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft. Groetjes, Leiding KND

Van de kerkenraad:
Afgelopen zondag werd het volgende bekend gemaakt. Broeder Marcel Hoevenaar aan de Hanze 4 in Kaatsheuvel heeft zijn verkiezing voor diaken aanvaard. Wij zijn daar erg blij mee en wensen Marcel en Haggith Gods zegen toe over deze beslissing en voor de tijd die gaat komen. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging kunnen stemgerechtigde gemeenteleden uiterlijk 25 november a.s. schriftelijk en ondertekend bij de scriba, Lijster 22, indienen. Waarschijnlijk zal in een dienst op zondagmorgen eind januari de bevestiging van Marcel in het ambt van diaken plaatsvinden.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 Filipijnen: beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar. Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen worden oogsten aangetast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is hun levensonderhoud kwetsbaar. Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan cursussen om kleding te maken of trainingen over verantwoorde landbouw. Na de training is er de mogelijkheid om startmaterialen te krijgen en waar nodig een aanvullende cursus in bijvoorbeeld administratie. Het belangrijkste doel van het project is om de levens van de allerarmsten in dit gebied te helpen verbeteren. Om mensen aan inkomen te helpen om drie keer per dag te kunnen eten, om hun kinderen naar school te kunnen sturen en om een vaste bron van inkomsten te hebben. Bovendien bieden de trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delen en relaties te leggen. Help u mee?
Verantwoording collecten en giften oktober 2022:
De opbrengst van de collecten per bank is € 1.382,50. De opbrengst van de giften per bank is € 1.075,12. De opbrengst van de collectezakken is € 608,07. De totale opbrengst van € 3.065,69 is als volgt verdeeld: 2 oktober: Shaare Zedek ziekenhuis Jeruzalem; € 473,- (incl. € 75,- giften). 9 oktober: Diaconie; € 398,57.
16 oktober:
IZB perron Oosterheem Zoetermeer; € 463,- (incl. € 65,- giften). 23 oktober: Diaconie; € 398,-.
30 oktober:
St Schuilplaats; € 418,- (incl. € 20,- giften). CvK orgelfonds; € 33,- (giften). Hospice Francinus de Wind; € 140,- (giften). Noodhulp Pakistan; € 20,- (giften).
-Project 10 27 Albanië: Albanese kerken dragen een steentje bij; € 100,- (giften). Sprang bouwt aan verandering; € 622,12 (opbrengst bingo avond incl. € 10,- giften). Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Dorcas Voedselactie:
De voorlopige opbrengst (bijgewerkt t/m 9 november) van de Dorcas Voedselactie is € 2.451,92. Namens Dorcas hartelijk dank voor dit prachtige bedrag!
Ontvangen tijdens bezoekwerk:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 20,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 15,- voor de kerk en € 20,- voor het orgelfonds. Ook voor deze giften hartelijk dank!

Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 29 november verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum.

ZAAC:
Hey! Wat waren jullie fanatiek met het bowlen zeg! Hier en daar waren er wat afwijkingen op de baan, maar dat maakte het zeer uitdagend! Komende zaterdag is het weer ZAAC! Jullie zijn vanaf 19:45 van harte welkom in ’t Honk en om 20:00 start de avond! Neem net zoals afgelopen zaterdag vrienden en vriendinnen mee, dat vinden we alleen maar gezellig! Tot zaterdag, groetjes de leiding.

Mannenvereniging:
We willen weer bij elkaar komen op woensdag 30 november om 19.30 uur in het jeugdcentrum. Het vierde nachtgezicht uit Zacharia 3-1-10 vraagt onze aandacht. De vragen die we behandelen staan in het oktobernummer van de Hervormde Vaan. Iedereen is van harte welkom.!!

Uit de Werkkamer:
Vrijdagmorgen werd ik gebeld over het overlijden van een meisje van 1 jaar in een andere plaats. De gemeente daar is vacant en aan mij de vraag om de kerkelijke rol bij de begrafenis te verzorgen. Het was goed om vervolgens op zondagmorgen in Sprang, met de nabestaanden van hen die herdacht werden, stil te staan bij Openbaringen: alle tranen zullen worden afgewist, en de dood zal er niet meer zijn. Die troost neemt het verdriet niet weg. Maar wat kostbaar dat die troost er wel is! Maandag hebben we bij de 12 t/m 15 catechese alvast gekeken naar het gedeelte voor D.V. zondagmorgen; 2 Korinthe 5:11-6:1. Dat gedeelte staat D.V. ook centraal in de dienst waarin we het Avonmaal vieren. Ook hoopt Ds. Hiensch die avond bij de laatste verzen stil te staan. Een tiener merkte op dat het in deze verzen veel gaat over dat Christus voor ons gestorven is. Het wordt zelfs een paar keer herhaald. Volgens een tiener kan het dan ook wat korter Paulus! De tieners vonden het logisch om bij een voorbereidingsdienst en bij het Avondmaal stil te staan bij dit gedeelte. We gedenken immers dat Jezus voor ons gestorven is. We horen bij de tafel immers over “een volkomen verzoening van al onze zonden”. We vieren immers dat we mogen horen bij het nieuwe leven, omdat we samen horen bij Jezus. Dat komt allemaal voor in dit gedeelte. Ze hadden ook een idee over wat je kunt zingen bij dit gedeelte. Het lied 10-duizend redenen werd genoemd (Loof de Heer, o mijn ziel). Om voor te danken: Je bent altijd welkom bij het gezin van God. Er wordt ook een moeilijke vraag gesteld: Kunnen mensen die niet geloven ook mee naar het nieuwe leven? Wat de HEERE betreft wel (vers 18 en 19), maar hoe zit dat dan met hen die niet geloven? Ook deelden de tieners de ervaring dat er veel mensen zijn die belangrijk willen zijn en daarom anderen pesten. Waarom is dat toch zo? Dit werd genoemd omdat Jezus is gekomen voor onze zonden. Ook de zonde van pesten en bombarderen. Dan hoop je dat Gods liefde harten raakt en verandert. Helaas maken de tieners mee dat ze gepest worden. De preek? Volgens één groepje: “God vergeeft”; 1. Mensen doen veel verkeerd, 2. God vergeeft ze, 3. zodat ze bij Hem komen. De gasten stonden versteld van de inbreng van de tieners. We zijn er dankbaar om! Dankbaarheid is er ook als je een groepje enthousiast in de weer ziet met voorbereidingen op het Kerstevent. We wensen iedereen die daarmee bezig is Gods zegen en wijsheid toe!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 1 december 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Met Advent denken we aan de komst van onze Heere Jezus Christus in deze wereld. Petrus verteld ons dat het Licht van de wereld afdaalde in de duisternis om ons naar Gods wonderbaarlijke licht te roepen. (1 Petrus 2:9) In de donkere dagen voor Kerst kijken we verlangend uit naar het licht van Zijn onverdiende genade. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder de zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.