Diensten zondag 8 december | 2e adventszondag
09:30 uur: ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. E. van Wijk, dankzegging Heilig Avondmaal

– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 93:1, n.m. Psalm 93:4
– Kinderoppas: Tessa Schilders, Joran Nieuwkoop, André Faro, Anthe Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: H.Haverhals (tel. 06-15216979)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollectet.b.v. kerstattenties Diaconie

Bij de diensten:
Twee woorden sprongen er uit zondagmorgen. Twee woorden uit Psalm 130 vers 4a: “maar” en “is”. Als er “dus” had gestaan en vervolgens “is er geen”, dan was dat volstrekt logisch geweest. “maar bij U is vergeving” staat er: een wonder waar we nooit over uitgedacht mogen raken. Om die reden hebben we de viering van de Maaltijd van de Heere; om dat wonder te gedenken, en tot ons te nemen. Het mag een viering zijn, waarin de dankbaarheid de boventoon voert. Zondag zullen we D.V. opnieuw in Psalm 130 verblijven.
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Boaz heeft laten weten dat hij met Ruth wil gaan trouwen. Hij krijgt van de oudsten in de stadspoort een zegen mee. Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt ook hij van de buurvrouwen een zegen mee. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op de uitroep van de vrouwen van de stad dat Naömi een kleinzoon heeft gekregen die voor haar kan zorgen, en die de mensen zich ook later nog zullen herinneren. Voor de kinderen van groep 5-6 richten we ons op de naam Obed (‘dienaar’), en op het feit dat hij in de lijst van voorouders van koning David staat.
Gebedsuurtje:
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de torenkamer van de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen een ieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren in de witte bus onder de toren. Of geef deze punten door via ons e-mailadres gebedsuur@hervormd-sprang.nl Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!
Jeugddienst:
Op zondag 15 december zal er om 17.00 weer een jeugddienst gehouden worden, waarin ds. Van Wijk zal voorgaan. Het thema zal zijn: verwachting. De band “Think Twice” zal de muzikale begeleiding verzorgen en een aantal liederen laten horen. We hopen u en jou allemaal weer te mogen ontmoeten tijdens de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een broodmaaltijd te nuttigen. Na de maaltijd zal er met de jongeren vanaf 15 jaar een preekbespreking zijn.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte-opbrengsten en giften november:
Diaconie collecten 6 en 17 Nov.; € 747,66.
GZB Najaarszendingscollecte 3 Nov. t.b.v. Hans en Gerrie Kasbergen; € 394,85 en tevens € 30 via de bank. De Schuilplaats 24 nov.; € 463,71 en tevens € 15,00 via de bank.
Seniorenmiddag 14 Nov.; € 46,10 . Dorcas Collecte 10 Nov.; € 564,75.Tevens aan giften en via de bank € 617,50. In totaal zijn er ook nog 147 voedselpakketten ingeleverd. Voor al deze gaven hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Mevr. N. Maijers ontving via de HVD € 10 voor het CVK,bestemd voor bijstand in het pastoraat.
Verjaardagfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden september en oktober 2019 het mooie bedrag van Euro 909,50 opgebracht. Namens het CvK hartelijk dank.
Inzameling voor Koningsdag 2020:
Zaterdag 14 december is de eerste mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die we op Koningsdag houden. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle. Vorig jaar is er gelukkig al veel rekening gehouden met de kwaliteit van spullen die ingeleverd worden, ook dit jaar gaan we hier op toezien. Denk hierin met ons mee bij de keuze wat naar ons kan, maar ook wat naar de milieustraat kan. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Op deze manier kunnen we onze kramen gaan vullen met veel mooie spullen! Noteert u ook alvast de volgende inleverdata: 11 januari, 8 februari, 14 maart en 18 april. De Koningsdag-commissie.

Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 10 december verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het Jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Centrale Bijbelkring:
Op 10 december hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen het vierde hoofdstuk uit het boekje ‘Aan tafel’, we staan dus stil bij Lukas 19:1-10. Iedereen is van harte welkom om 20:00u in het Jeugdcentrum. Arend van Mourik

Kerstviering:
De kerstviering van de vrouwen- en mannenvereniging en contactmiddag voor senioren zal zijn op woensdag 18 december om 15.00 uur in het Jeugdcentrum. Daarna is er om 17.30 een broodmaaltijd. Nadere informatie volgt nog.

Nieuwsbron:
De laatste Nieuwsbron van dit jaar zal verschijnen in week 51, ± 20 december. Kopij kan worden aangeleverd t/m woensdag 11 december 2019. Aanleveren bij
nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl .

Digitaal abonnement Voetius:
Hierbij willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheid een digitaal abonnement op de Voetius te nemen. Informatie hierover vind u in de Voetius van vorige week en op de website van onze gemeente https://www.hervormdsprang.nl/2019/11/26/digitaal-abonnement-voetius/.

Agenda op HervormdSprang.nl
Gewoon even een tip tussendoor, op onze website https://www.hervormdsprang.nl/agenda vind je onze agenda met o.a. de erediensten, collectedoelen, kindernevendienstrooster maar ook catechese- en jeugdwerkavonden en bijv. inleverdatums voor de rommelmarkt. Heb je zelf een activiteit die je toe wilt laten voegen dan kun je een mailtje sturen naar website@hervormdsprang.nl

Kopij Voetius:
Voor de editie van 12 december 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 9 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Het is Advent; we leven toe naar kerst. Allen een goede en zegenrijke tijd toegewenst! Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk