Diensten zondag 15 december | 3e adventszondag:
09:30 uur: ds. P. van de Voorde, Giessendam
17:00 uur: ds. E. van Wijk, Jeugddienst
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 95:1, n.m. “Samen in de Naam van Jezus”(er is een boekje)
– Kinderoppas: Petra koenen, Melanie Visser, Mirthe Bogers, Nienke Spuijbroek
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Mevr. T. Roubos (tel. 344194)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op het wonder van het evangelie: “maar bij U is vergeving” (Psalm 130:4), of zoals Paulus schrijft “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven” (Titus 2:14), en op het feit dat dit voor ons hard werd gemaakt, zowel in de geboorte van Jezus, als ook in de tekenen van brood en wijn. Komende zondagmiddag speelt “verwachting” evenals in de dienst van dankzegging, een grote rol, als we stil staan bij de verwachting van Gods toekomst.
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat 2 Samuel 7:8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Gods dat er altijd iemand uit de familie van David koning zal zijn.
Jeugddienst:
Komende zondag 15 december zal er om 17.00 weer een jeugddienst gehouden worden, waarin ds. Van Wijk zal voorgaan. Het thema zal zijn: verwachting. De band “Think Twice” zal de muzikale begeleiding verzorgen en een aantal liederen laten horen. We hopen u en jou allemaal weer te mogen ontmoeten tijdens de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een broodmaaltijd te nuttigen. Na de maaltijd zal er met de jongeren vanaf 15 jaar een preekbespreking zijn.

Vanuit de kerkenraad:
Afscheid van Arend en Gerdine van Mourik: Het is goed om de berichtgeving van twee weken geleden nog een keer te herhalen: Dinsdagavond 17 december hebben we als gemeente de gelegenheid om afscheid te nemen van Arend en Gerdine van Mourik. De receptie is vanaf 20.00 uur. Het afscheid nemen is in de sfeer van ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij zeker ook het woord genomen zal worden door enkelen die de gemeente vertegenwoordigen. D.V. zondagmorgen 22 december, zal Arend van Mourik voor het laatst als “onze pastoraal werker” voorgaan in de eredienst. Na de verkondiging zal de dienst worden overgedragen aan Ds. Van Wijk, waarna het afscheid ook vorm zal krijgen in de liturgie. Na de dienst is er dan nog gelegenheid om Arend en Gerdine de hand te drukken. Na hun verhuizing zal hun adres zijn: Hogeweg 51, 8278 BC Kamperveen.
Bevestiging en intrede:
D.V. zondag 5 januari 2020 vindt in de Hervormd Gemeente te Kamperveen in de morgendienst de bevestiging plaats van Arend van Mourik in het ambt van predikant. De intrede van Ds. A.H. van Mourik vindt D.V. die middag plaats.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
ds. Van Wijk ontving op bezoek € 50 voor het CvK. Pastoraal werker Arend van Mourik ontving de volgende giften; 5 x €10, 4 x €20, 1 x€ 25, 1 x €50 en 1 x €100 voor het CvK . 1 x €10 voor het Jeugdcentrum en 2 x €10 voor de dankdagcollecte. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Nascholing Ds. Van Wijk:
Komend jaar staat voor mij in het teken van nascholing. Daardoor zal ik meerdere weken verspreid over het jaar afwezig zijn. Voor meer informatie hier over, verwijs ik naar de Nieuwsbron die komende week uitkomt. De bedoeling is om u steeds tijdig te informeren indien mijn afwezigheid gevolgen heeft, om dan ook aan te geven wat dit concreet betekent.
Kerstecho:
Zondag 15 december zullen er achter in de kerk exemplaren van de Kerstecho liggen. Een magazine om te geven aan mensen die vragen hebben over het geloof en het Evangelie. Kerst geeft u de mogelijkheid om met anderen in gesprek te gaan over de betekenis van het Kerstfeest voor ons. Laten we bidden dat we de mogelijkheid krijgen om mensen in onze omgeving te vertellen over de komst van Jezus Christus.

Kerstviering:
Zoals eerder gemeld is de kerstviering van de vrouwen- en mannenvereniging samen met de contactmiddag voor senioren op woensdag 18 december in het jeugdcentrum om 15.00 uur
(inloop v.a. 14.30 uur). Om 17.30 uur is er een broodmaaltijd waarvoor u zich kunt opgeven, ook als u vervoer wilt. Dit kan bij Petra van Baardwijk tel. 0416-276493 graag tot uiterlijk zaterdag 14 december a.s. U bent van harte welkom.
Kerstgroet:
We leven toe naar kerst, het feest van de geboorte van Gods Zoon, onze Heere Jezus. We wensen elkaar gezegende dagen toe en een voorspoedig nieuwjaar. Wilt u bij het overbrengen van uw groet ook ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Kasbergen in Malawi niet vergeten. Een groet uit Sprang wordt op prijs gesteld. U kunt u kaartje sturen naar Hans en Gerrie Kasbergen, P.O. Box 112, Mzuzu Malawi of per mail hanskasbergen@gmail.com . De zendingscommissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 19 december 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Let op:
De Voetius van donderdag 19 december is voor 3 weken!. De eerste Voetius van 2020 verschijnt op donderdag 9 januari. Willen alle scribenten hier rekening mee houden!

Ten slotte:
We wensen allen toe dat er bewust wordt toegeleefd naar Kerst, om het als wonder van Gods genade te vieren. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk