Diensten woensdag 25 december | 1e Kerstdag
09:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Psalm 9:1,2 en “Een koning is geboren” (Er is een boekje)
– Kinderoppas: Marijke Papenveld, Willeke Smit, Bas Rozenbrand, Mirthe Bogers
– Kindernevendienst: geen KND
– Kerkauto: Dhr. Heijkoop (tel. 281372)
– Collectes: 1e collecte: Projekt 10 27: Centraal-Azië; Hospice voor daklozen, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: zgn. 5€ collecte voor de verwarming

Diensten donderdag 26 december | 2e Kerstdag
09:30 uur: Kerstviering met de kinderen en jongeren van onze gemeente
– Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
– Collectes: 1e collecte: Project Mozambique, 2e collecte: Kerk en Eredienst,
Diensten zondag 29 december
09:30 uur: ds. G.A. Termaat, Werkhoven
18:30 uur: ds. M.A. Kuijt, Wijk
– Zingen voor de dienst: v.m. Ps. 97:1, n.m. Ps. 97:7
– Kinderoppas: Diana Vos, Lotte Raamstijn, Loïs Ros, Judith Schalkwijk
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Dienst dinsdag 31 december | Oudjaarsdag
19:00 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: Psalm 98:1
– Kerkauto: M. Verwoerd (tel. 06-21994482)
– Collectes: 1e collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: oudejaarscollecte voor Kerk en Eredienst

Dienst woensdag 1 januari | Nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. E. van Wijk, koffiedrinken na de dienst
– Kinderoppas: Marijke Papenveld, Willy Verduijn
– Zingen voor de dienst: Ps. 150:1
– Kerkauto: Henk Spuijbroek (tel. 277375)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Diensten zondag 5 januari
09:30 uur: ds. J.P. Lensen, Poederoijen
18:30 uur: ds. C. Mijderwijk, Meerkerk
– Zingen voor de dienst: v.m. Ps. 98:3 , n.m. Ps. 99:1,8
– Kinderoppas: Anita Bogers, Haske van Zelst, Melanie Visser, Diede Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Advent loopt uit op de komst van God; in Jezus, geboren in de kerstnacht, in Jezus op de wolken. Iets om te verwonderd te vieren, kerst! Iets om naar uit te zien, geen tranen meer, alles rechtgezet! Maar… dan moet je er wel gerust op kunnen zijn. Eerste Kerstdag hopen we stil te staan bij Mattheüs 1:23, en over die bemoedigende woorden: “God met ons”. Deze ‘Voetius’ is voor vele weken. We hopen op een volle kerk, in de vele diensten, om samen God groot te maken.
Afscheid van Arend en Gerdine van Mourik:
Aanstaande zondagmorgen, 22 december, gaat Arend van Mourik voor het laatst voor als pastoraal werker van Sprang. Aan het einde van de dienst zal stil worden gestaan bij het afscheid van hem, en van hen als gezin. We zijn erg dankbaar voor de wijze waarop Arend en Gerdine met hun gezin hebben meegeleefd in Sprang. Naast het werk wat Arend in ons midden mocht doen (meer dan hier genoemd wordt), waren ze betrokken gemeenteleden. Dat was goed en bijzonder. Bovendien nemen we hiermee afscheid van een betrokken pastoraal werker, met veel inzet. Arend heeft erg veel bezoeken mogen brengen. Bovendien heeft hij veel diensten en weeksluitingen mogen verzorgen in de meerdere woon-zorglocaties. We zijn dankbaar voor zijn betrokkenheid rondom levensgebeurtenissen, en voor de diensten die hij heeft geleid bij overlijden van gemeenteleden. Het is erg waardevol geweest. Daarom willen we God danken voor alles wat Hij gedaan heeft, door Arend heen. Ook willen we Arend en Gerdine bedanken voor hun beschikbaarheid en inzet. Hiermee eindigt ook een goede samenwerking, tussen Arend en het pastorale team, en het catechese-team. Eveneens eindigt een broederlijke samenwerking, met voorheen Ds. Plug, en, het laatste anderhalf jaar, Ds. van Wijk. Ook daarvoor danken we onze God. Hij is trouw geweest, en Hij zal dat zijn, zowel in Sprang als in Kamperveen. Zondagmorgen, na de dienst is er nog gelegenheid om Arend en Gerdine de hand te drukken. Nogmaals hun toekomstige adres: Hogeweg 51, 8278 BC Kamperveen.
Dienst 2e Kerstdag:
Op Tweede Kerstdag vindt ’s morgens de kerstviering van het jeugdwerk plaats. Alle kinderen en jongeren van de gemeente zijn vanzelfsprekend uitgenodigd, maar ook ouders, opa’s/oma’s, vriendjes/vriendinnetjes en overige belangstellenden zijn van harte welkom. We beginnen om 9.30 uur en het thema is ‘Volg de Ster’. Ben jij er ook bij?
Van de kindernevendienst:
Zondag 22 december: – 4e advent. Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat 2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25 centraal. In de tijd van koning Josia wordt tijdens herstelwerkzaamheden in de tempel een boekrol met de wetten van Mozes gevonden. Josia belooft, samen met het hele volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden aan die wetten. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Josia die leeft zoals God het wil. Voor de kinderen van groep 5-6 richten we ons op Josia die belooft dat hij God met hart en ziel zal dienen.
Zondag 29 december:
Op deze zondag staat Psalm 8 centraal: een loflied over de macht van God. God heeft de hemel en de aarde gemaakt, en de mensen een belangrijke plek gegeven. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op de maan en de sterren die God heeft gemaakt, en waarvan de dichter erg onder de indruk is.
Zondag 5 januari 2020: Op deze zondag staat Matteüs 2:1-12 centraal: Wijze mannen uit een ver land zijn op zoek naar een pasgeboren koningskind. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op de wijze mannen die blij worden als ze de ster die hun de weg wijst, weer zien. Voor de kinderen van groep 5 – 6 richten we ons op de wijze mannen die zelfs in een ver land iets hebben gemerkt van de geboorte van Jezus.

Van de zendingscommissie:
Koffiedrinken 1 januari:
Op woensdagmorgen 1 januari is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar en Gods zegen toe te wensen. Dit, in het koor van de kerk, onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris.
Zendingsbussen:
In het 1e kwartaal van 2020 is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het missionaire werk van de IZB in Amsterdam. Het project ‘Huis voor de ziel’ is opgebouwd uit verschillende netwerken: een buurtnetwerk ( met alle bestaande contacten in het Centrum/de Jordaan), een inspiratienetwerk ( voor nieuwkomers/zoekers) en 2 wijknetwerken (bestaande bijbelkringen, die zich richten op missionaire presentie in hun wijk). In het ‘Huis voor de ziel’ vinden mensen geborgenheid, zegt ds Paul Visser, sinds september als missionair pionier verbonden aan de Amsterdamse Noorderkerk. In het huis kunnen ze hun hart luchten, ik laat ze kennismaken met God, die de Gastheer is. Hij laat zich diep in zijn hart kijken. Ik zie er naar uit dat ‘ontheemden’ Hem ontmoeten. Van harte aanbevolen.
Bloemschikken:
De opbrengst van de workshop bloemschikken t.b.v. het werk van Hans en Gerrie Kasbergen bedraagt € 525,00. Een mooi resultaat van een gezellige avond. Bedankt iedereen.

Vanuit de kerkenraad:
Beleidsplan 2017-2020:
Volgens de kerkorde dient de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op te stellen. Het huidige beleidsplan is echter vastgesteld voor een periode van zes jaar (2015-2020). De kerkenraad heeft besloten dit gebrek te herstellen door een nieuw beleidsplan voor 2017-2020 op te stellen, dat wat beleid en visie betreft gelijk is aan het vorige beleidsplan (2015-2020). Op deze wijze kan de kerkenraad 2020 gebruiken voor het opstellen van een geheel nieuw beleidsplan dat voor de periode 2021-2024 zal gelden. De tekst van het nieuwe beleidsplan is vooral een toelichting op deze werkwijze. Het beleidsplan 2015-2020 is als bijlage opgenomen, aangezien het daarin gestelde beleid wordt voortgezet. Het nieuwe beleidsplan 2017-2020 ligt ter inzage bij de scriba. Gemeenteleden kunnen schriftelijk zienswijzen indienen tot en met 4 januari 2020. Dit kan bij de scriba van de kerkenraad, Irenestraat 34, 5161 XA Sprang-Capelle of scriba@hervormd-sprang.nl.
Moment met kinderen, en collecten:
In de vergadering van de kerkenraad, op 10 december j.l., is het moment van terugkomst van de kinderen in de eredienst geëvalueerd. Daarbij is eveneens gekeken naar het moment waarop de 3 collecten plaatsvinden. In de Nieuwsbron kunt u meer lezen over het besluit wat genomen is. Vanaf komende zondag 22 december (de 4e zondag van Advent) zal het als volgt gaan: de kinderen komen na de 3 collecten en voor de slotzang terug. De berichtgeving in Voetius over de inhoud van de kindernevendienst wordt voortgezet. Na de slotzang heten de voorgangers vanaf de kansel de kinderen welkom en vertellen ze (bij gastvoorgangers kan het achterwege blijven) aan de kinderen waar het in de kerkdienst over ging, waarna de zegen wordt uitgesproken. De kerkenraad is zich er van bewust dat aan bestaande en nieuwe praktijken voor en nadelen kleven, en dat niet iedereen het eens is met het bestaande en met het nieuwe. Ook deze werkwijze zal, zoals alles, geëvalueerd worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar Nieuwsbron.
Kerkelijk werker en vervanging januari:
De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat we als gemeente in de morgendienst van D.V. 2 februari een nieuwe pastorale medewerker mogen verwelkomen. Het gaat om dhr. Arjan Noorland uit Langerak. In januari (en dus ook tijdens de nascholing van Ds. Van Wijk) kunnen we daarnaast als gemeente een beroep doen op dhr. Rook Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam. Hij is D.V. beschikbaar voor urgente pastorale omstandigheden, waaronder overlijden. Ook na 2 februari wil Rook beschikbaar zijn als extra oproepkracht vanwege de nascholing van Ds. Van Wijk. Meer informatie over beiden zal later volgen via de website en Voetius, evenals informatie over kennismaking met Arjan Noorland. De aanstelling van Arjan Noorland is voor 9 maanden. Hij blijft in Langerak wonen. Nog voor de zomer wil de kerkenraad de wederzijdse ervaringen met dhr. Noorland bespreken, om dan te bepalen of er een voortzetting van het dienstverband volgt voor onbepaalde tijd. In de eerste weken van januari (tot en met zondag 12 januari) kunt u voor urgente pastorale situaties terecht bij Ds. Van Wijk. Vanaf zaterdag 1 februari is dat opnieuw het geval. Bij geen gehoor of kortdurende afwezigheid kunt u proberen contact op te nemen met de ouderlingen pastoraat. In de drie tussenliggende weken kunt u eveneens bij laatstgenoemden terecht: Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl) en bij Peter Nieuwkoop (voor beide wijken): 06 10205948 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl).

Vanuit de diaconie:
Toelichting collectes: Woensdag 25 december, Project 10 27: Centraal-Azië; Hospice voor daklozen. Een christelijke organisatie zorgt al ruim 10 jaar voor daklozen in een land in Centraal-Azië. Naast dagopvang krijgen zo’n 70-100 daklozen drie dagen per week een warme maaltijd, medische zorg en eventueel een knipbeurt. Om ook iets te doen voor de vele daklozen die op straat sterven is er onlangs een hospice gebouwd. In dit hospice is plaats voor vijf of zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen deze kwetsbare mensen goede zorg voor een waardig levenseinde. Donderdag 26 december, Project Mozambique; Veel mensen in Mozambique hebben te maken met ziekte, armoede of natuurgeweld. Vanuit de organisatie Chiyembekezo zoeken vrijwilligers deze mensen in de afgelegen dorpen op. Zij lezen uit de Bijbel, bidden en geven hen praktische hulp. Chiyembekezo betekent hoop. Voor dit project wordt ook tijdens clubavonden gecollecteerd. Dinsdag 31 december, Stichting de Ondergrondse Kerk; Vervolging heeft impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters. Ook moedigen ze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Alle collectes van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters
Collectemunten:
Maandag 6 januari is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
ds.Van Wijk ontving € 20 voor het CVK en bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving eveneens € 20 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.
Oliebollenactie Oudjaarsdag:
Het einde van 2019 komt in zicht en dat betekend ook weer oliebollen en appelbeignets!!. Ze zijn weer te bestellen via www.hervormdsprang.nl of via het formulier wat u inlevert in de bus in de kerk of de brievenbus van het Jeugdcentrum. De opbrengst zal voor het Jeugdcentrum bestemd zijn. We willen u vragen zoveel mogelijk uw oliebollen van te voren te bestellen dit is goedkoper en u bent er zeker van dat u oliebollen of appelbeignets heeft want op oudjaarsdag is het OP = OP. Meer info zie website of de flyer.
Ook hebben we medewerkers nodig voor het inpakken, verkopen aan de diverse kramen en chauffeurs. Wilt u helpen dan kunt u zich opgeven via de site of mailen naar oliebollensprang@hervormd-sprang.nl . We hopen op uw steun. Namens de oliebollencommissie alvast hartelijke dank.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 15 januari komt de vrouwenvereniging voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 6, “Tevreden de loopbaan lopen” uit het november nr. van de Hervormde Vrouw. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen weer van harte welkom.
Avond met Esther Noordermeer:
Op dinsdag 28 januari komt Esther Noordermeer een avond verzorgen over eten in de Bijbel. Het beloofd een interessante avond te worden met een lezing over : “het scheppingsmenu”. De avond begint om 20.00 in het jeugdcentrum en we sluiten de avond af met een hapje en een drankje. De avond wordt georganiseerd door de kringcommissie maar heel de gemeente is van harte welkom!! Voor meer informatie over de spreekster zie haar website: https://www.enoordermeer.nl/ De kringcommissie
Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 7 januari hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen het vijfde hoofdstuk uit het boekje ‘Aan tafel’, we staan dus stil bij Lukas 7:36-50. Iedereen is van harte welkom om 20:00 u in het Jeugdcentrum. Dit keer zal ik de avond begeleiden. Op die avond is meer bekend over hoe het D.V. verder zal gaan. Ds. E. van Wijk
Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 9 januari is er weer een contactmiddag voor senioren. Deze middag wordt verzorgd door Elly Raamstijn. Het beloofd weer een mooie creatieve en gezellige middag te worden. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond (7 januari) 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!
Zingen in de Kerstnacht:
Op woensdag 24 december 2019, aanvang 21.30 u., organiseert de Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior uit Sprang-Capelle haar jaarlijkse kerstzangdienst, waarvoor zij iedereen van harte uitnodigt. Om 21.00 u gaan de deuren van de met kaarsen verlichte kerk in Sprang open. Voor dit jaar is weer een bijzonder programma samengesteld met veel samenzang van bekende kerstliederen, koorzang, schriftlezing en declamatie. De Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior, opgericht in 1885 en daarmee de oudste vereniging van Sprang, zal een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Het koor staat onder de enthousiaste leiding van Henny Blom en wordt op de piano begeleid door één van de vaste organisten van de Hervormde Gemeente Sprang, Joop de Zwart. Solist is Joep Maijers. Medewerking wordt verleend door Karel Blok, trombone. Hij verzorgt samen met Henny Blom een muzikaal intermezzo. Peter Nieuwkoop begeleidt op het orgel de samenzang. Een vast, maar steeds weer indrukwekkend, onderdeel in het programma is het slot van de kerst- zangdienst, wanneer bij kaarslicht en het luiden van de kerkklokken in wisselzang het bekende Stille nacht, heilige nacht wordt gezongen. De toegang is gratis. Er is één collecte ter bestrijding van de onkosten.
Kerst bij Watch:
Zaterdag 21 December willen we met elkaar kerst vieren. Van harte welkom om 20 uur in het Honk. Wij hopen tot dan! Voor iedereen hele fijne feestdagen en een gezegend 2020, namens de Watch leiding!
VBK+ wintereditie:
De kerstvakantie gaat bijna beginnen dus wordt het ook bijna tijd voor een VBK+ wintereditie. Na het succes van vorig jaar willen we dit seizoen ook weer een VBK+ wintereditie organiseren! Zit jij op de middelbare school of ben jij in de leeftijd van 12-18 jaar blokkeer dan alvast even 25 januari in je agenda en geef het ook even door aan je vrienden. Want die zijn natuurlijk ook welkom! We starten om 20u maar vanaf half 8 ben je al welkom. Het duurt tot ongeveer 22:30. Zien we je dan? Groetjes, de VBK+ stuurgroep

Kopij Voetius:
Voor de editie van 9 januari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Vanuit de pastorie de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Wat zijn dat? Volgens Paulus gaat het om 3 zaken die het belangrijkste zijn: geloof, hoop en liefde. Hoop is liefde en geloof die zich uitstrekken naar morgen, vanwege God beloften en liefde. Geloof is liefde en hoop die houvast vinden in Gods liefde. Liefde is geloof en hoop die Gods liefde voor waar houden, zodat je vandaag en morgen bezield bent, vol passie en liefde, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Deze 3-eenheid wensen we jullie toe voor D.V. het nieuwe jaar. Bovendien zegenrijke kerstdagen toegewenst, om te vieren dat Gods liefdevolle Vaderhart, heel concreet is geworden, in Jezus, de Redder van de wereld, Zijn Zoon. Hartelijke groet vanuit de pastorie. Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk