Diensten zondag 24 januari
9:30 uur: ds. Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
18:30 uur: Prop. A.C. Borsje, Ede
De diensten zijn ook te volgen via deze link .
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 9: 1 en 2, n.m.: Psalm 24: 4 en 5.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds.

Bij de diensten:
Bid, Bid en Bid! Waarvoor? Voor ‘het goede’! Wat is het goede? Dat is in ieder geval de Heilige Geest. Want we hebben de Geest nodig om te leven als kinderen van Onze Vader. We hebben ook elkaar nodig. Daarom noemen we de Heere ook Onze Vader, met de nadruk op zowel Onze, als Vader. Hebben we om zo te leven dan niet nog meer nodig dan alleen de Geest? Ja.. maar wat precies? We vullen dat graag voor Onze Vader in, maar… Hij weet wat wij nodig hebben! En… Hij heeft het nog beter met ons voor dan wijzelf. Dat is niet altijd eenvoudig om te geloven. Toch wilde Hij ons daar steeds weer van overtuigen door de verkondiging van Zijn liefde, in Christus Jezus (Romeinen 8:38-39). Komende zondag staan er twee gastvoorgangers op het rooster. Toch zijn het niet minder de dienst van onze gemeente, waar we samen naar luisteren en kijken, om ook samen dezelfde voeding te ontvangen, en van elkaar te weten wat de Heere ons te zeggen had. Laten we voor onze gemeente en de voorgangers van komende zondag bidden. D.V. 31 januari stond de Kerk School Gezinsdienst op het rooster. We hoopten dit te kunnen combineren met een doopdienst. Helaas kan dit allebei niet doorgaan. De doopdienst hopen we op een later moment alsnog te kunnen houden. In de morgendienst van 31 januari hopen we nu stil te staan bij 1 Timotheüs 2:1-4 met aansluitend opnieuw een preekbespreking (zie hier onder). We zijn dankbaar voor de betrokkenheid op de diensten. Na kerst zijn er veel mensen blijven meekijken en luisteren. Waarom zou het vreemd zijn om te hopen dat het zal toenemen? Laten we daarop hopen en er mee rekenen: We hebben immers een heerlijke en wonderlijke God!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is. Op deze zondag staat Johannes 3:1-13 centraal: Jezus spreekt met Nikodemus. Groetjes, Leiding KND

Preekbespreking zondag 31 januari 2021:
Zondagmorgen 17 januari j.l. was er een preekbespreking via internet. Wat was het goed om weer wat gezichten te zien. We ontdekten dat je wat onderling gedeeld werd ontzettend hard nodig hebt. Dit vraagt absoluut om een vervolg. Daarom is er weer een nieuw moment geplant. Zondagmorgen 31 januari kunnen we elkaar weer online ontmoeten en is er na de ochtenddienst o.l.v. ds. E. van Wijk de volgende preekbespreking. Om aan deze preekbespreking deel te nemen is aanmelding nodig. Via de website van Hervormd Sprang of Facebook kan een opgaveformulier ingevuld worden. Opgave kan t/m zaterdag 30 januari 15.00 uur. Zaterdagavond ontvangt u/jij een mail met de link om te kunnen deelnemen aan de preekbespreking via Teams. Graag tot dan! Commissie Eredienst

Vanuit de kerkenraad:
Gemeentezang:
Wat een teleurstelling is het dat nu ook de zanggroep niet kan zingen. Gelet op de nieuwe Covid-variant en wat momenten van schrik in onze eigen gemeente, lijkt dit onvermijdelijk. We zijn dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers. We hopen de gevolgen van alle maatregelen zo klein mogelijk te houden. Zo willen we graag de diensten zo vertrouwd als mogelijk houden en zetten we daar alles voor in het werk. We hopen op uw begrip en waardering.
Vanuit de diaconie:
Giften: Ds. Van Wijk ontving €50 voor het CVK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving
€150 verdeeld €75 voor dankdag en €75 voor het CVK, ook ontving hij nog €10 voor het CVK. Hartelijk dank voor deze gaven.
Vanuit het CvK:
Verjaardagfonds: Het verjaardagfonds heeft over de maanden oktober, november en december van 2020 het mooie bedrag van €1.353,25 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hiervoor hartelijke dank.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 28 januari 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Het jaar 2021 is nog maar net begonnen maar wat is er al weer veel gebeurd. Hoe reageren we op nieuwe omstandigheden? Jezus zegt tegen ons: “U bent het zout van de aarde” en iets verder “U bent het licht van de wereld” (Matth. 5). Hoe kunnen we daar, in deze tijd van lockdown, gestalte aan geven? Met de catechisanten spraken we daar deze week over: “Door te letten op je woorden, en vooral vriendelijke woorden te spreken.” Door naar God toe woorden van eerbied en ontzag te spreken. Tenslotte “Je daden kunnen schitteren als licht, als je doet wat Jezus zegt”. Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk