Diensten zondag 25 december | 1e Kerstdag
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18.30 uur: Ds. R.A. Grisnigt, ‘s-Gravenpolder
Zingen voor de dienst: nm. Psalm 3: 2.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Anka van Alphen, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: Geen KND
Collectes: 1e collecte: GZB kerstcollecte, 2e collecte Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming, zgn. €5 collecte

Dienst maandag 26 december | 2e Kerstdag
10:00 uur: Kinderkerstfeest
Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Dienst zaterdag 31 december | Oudejaarsdag
19:00 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: Psalm 3: 3.
Collectes: 1e collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: oudejaarscollecte voor Kerk en Eredienst

Diensten zondag 1 januari 2023
10:00 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 3: 4, nm. Psalm 4: 4.
Kinderoppas: Irma Bogaarts, Meinke van Zelst, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Diensten zondag 8 januari
09:30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Gouderak
18:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 5: 1, nm. Psalm 5: 2.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Stichting Schuilplaats , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
1e Kerstdag:
In de morgendienst lezen we Lukas 2. In vers 7 lezen we dat er geen plaats was in de herberg. Toen we hierover nadachten met de catechisanten van 12 t/m 15 waren er tieners die de vraag stelden: “is er wel plaats bij ons?”. Als je de Bijbel ‘goed’ leest, dan heb je door dat de tekst je als het ware vragen stelt. Ook kan je door Gods Woord dingen gaan zien waar je anders blind voor bent (zoals we zondagmorgen hoorden). We hopen zo dat de viering van Kerst opnieuw ons leven open mag breken, zodat er opnieuw licht, geloof, hoop en liefde geboren wordt.
Dienst 2e Kerstdag:
Maandag Tweede Kerstdag is er om 10.00 uur een kerstviering waar verschillende kinderen en jongeren hun medewerking aan verlenen. We willen samen luisteren naar de kerstgeschiedenis en samen zingen. U bent/ jullie zijn van harte welkom in de kerk.
Koffiedrinken: Op zondagmorgen 1 januari is er na de kerkdienst gelegenheid om in het koor van de kerk elkaar een goed nieuwjaar en Gods zegen toe te wensen. Dit onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris.

Kerstzangdienst:
De Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior nodigt u allen van harte uit voor de Kerstzangdienst op zaterdagavond 24 december hier in de kerk, aanvang 21.30 uur. Het programma met als titel “Stil in die nacht werd zonder pracht Jezus in Bethlehem geboren” bestaat naast koorzang, muzikale intermezzo’s , declamaties, schriftlezingen uit veel samenzang van bekende kerstliederen. Het koor besteedt met een lied en pianospel aandacht aan de oorlog in Oekraïne. De bijeenkomst wordt traditiegetrouw afgesloten met het alom bekende Stille Nacht Heilige Nacht, in wisselzang met zangvereniging Excelsior. Hartelijk welkom.

Van de kindernevendienst:
Zondag 1 januari:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. Jezus groeit op en begint aan zijn werk in Galilea.
Zondag 8 januari:
Beste kinderen. Dit is de tweede zondag van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. Jezus groeit op en begint aan zijn werk in Galilea. Lucas 4:1-13 staat centraal: de duivel probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt daar niet in.
Groetjes, Leiding KND

Doopdienst D.V. 15 januari:
Bij deze alvast de oproep vanwege de geplande doopdienst op D.V. 15 januari. Allen die hun kind ten doop willen houden worden verzocht dit uiterlijk maandag 2 januari aan de kerkenraad kenbaar te maken. Dat kan via de scriba (scriba@hervormd-sprang.nl) of via ds. Van Wijk (e.vanwijk@hervormd-sprang.nl).

Vanuit de kerkenraad:
Zoals u en wij weten moet ds. Van Wijk uiterlijk op oudejaarsdag zijn beslissing hebben genomen over het beroep dat de Hervormde kerk van Heukelum op hem heeft uitgebracht. Op 14 december jl. heeft ds. van Wijk met de gemeente aldaar gesproken. Zodoende kan de roeping daar naartoe en het dienen van onze gemeente in gelijke mate bij hem binnenkomen. Over allerlei onderwerpen kunnen we met ds. van Wijk van gedachten wisselen en elkaar binnen de kerkenraad adviseren. Maar bij dit onderwerp niet. Daarom wensen en bidden wij ds. Van Wijk van harte Gods wijsheid en zegen toe om de juiste beslissing te nemen. Tenslotte wensen wij de familie Van Wijk, en laten we dan hier ook maar de familie Noorland noemen, fijne feestdagen toe.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Zondag 25 december wordt de GZB kerstcollecte gehouden, die bestemd is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Zij wonen samen met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon sinds 2021 in Libanon. Kees is als theologisch docent verbonden aan het Arab Baptist Theological Seminary; een predikantenopleiding waar voorgangers voor de hele regio worden opgeleid. Esther zet haar ervaring als jeugdarts in om laagdrempelige medische zorg te bieden aan kinderen en gezinnen. Van harte aanbevolen!
Zaterdag 31 december is de diaconiecollecte bestemd voor SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). Vervolging heeft impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen zij deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters. Steunt u het werk van SDOK met een gift?
Zondag 8 januari wordt er gecollecteerd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van stichting Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief voor mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 1x € 50,-, 1x € 10,- en 1x € 100,- voor de kerk. Ook deze week ontvingen diverse bezorgers van de kerstattenties giften: € 120,- voor de diaconie en € 15,- voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften november 2022: De opbrengst van de collecten per bank is € 1.309,50. De opbrengst van de giften per bank is € 2.785,-. De opbrengst van de collectezakken is € 672,82. De totale opbrengst van € 4.767,32 is als volgt verdeeld: 2 november – Dorcas: voedselactie € 2.883,- (incl. € 2.490,- giften). 6 november – Diaconie: missionair werk; kerstevent € 393,-. 13 november – GZB najaarscollecte: zendingsechtpaar € 468,- (incl. € 75,- giften). 20 november – Diaconie € 410,32. 27 november – Project 10 27: Filipijnen € 428,- (incl. € 35,- giften). CvK € 60,- (giften). Sprang bouwt aan verandering € 100,- (giften). Voedselbank Waalwijk de Rijglaars € 25,- (giften). Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Herinnering – vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking:
De interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat hoopt volgend jaar weer een vakantieweek te organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. De stichting geeft met nadruk aan dat ook jongere mensen met een lichamelijke beperking van harte welkom zijn. De vakantieweek zal D.V. worden gehouden van 25 maart t/m 1 april 2023 in het ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn. De eigen bijdrage voor de vakantieweek is € 500,- per persoon. Dit is inclusief een reünie die gepland staat voor oktober 2023. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Molegraaf via 0416-280457. Aanmelden kan via genoemd telefoonnummer of via j.d.molegraaf@hervormd-sprang.nl, tot en met zaterdag 7 januari 2023.

Oliebollenactie 2022:
Ieder jaar organiseert Hervormd Sprang een succesvolle oliebollenactie op Oudjaarsdag. Ook dit jaar willen we ons weer inzetten, om een mooie opbrengst te behalen voor onze gemeente. Plaats nu uw bestelling via de webshop van Hervormd Sprang: www.Sprang.store
U vindt hier ook meer informatie over het assortiment, bestelproces en ophalen of laten bezorgen van uw bestelling. Wilt u ons helpen om ook dit jaar deze actie weer tot een groot succes te maken? Dit kan door uw bestelling zo snel mogelijk te plaatsen via de webshop, zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden. Wilt u daarnaast ook familie of andere gemeenteleden helpen, die wellicht moeite hebben met het online bestellen? Wellicht kent u nog meer geïnteresseerden, verwijs ze dan vooral naar onze webshop. Plaats uw bestelling zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 29 december a.s. Er zal dit jaar ook weer vrije verkoop plaatsvinden, maar met een beperkte voorraad, dus op=op. Namens de Oliebollen Commissie hartelijk dank voor uw bestelling!

Oliebollenactie 2022: hulp gevraagd! :
Voor de oliebollenactie van dit jaar zoeken we voor Oudejaarsdag weer inpakkers (vroeg in de ochtend), bezorgers (loop van de ochtend) en verkopers (ochtend en begin van de middag). Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via oliebollensprang@hervormd-sprang.nl en daarbij aangeven welke activiteit ze willen uitvoeren. Bezorgers dienen de beschikking te hebben over een auto. Vele handen maken licht werk, dus we hopen op veel aanmeldingen. Namens de Oliebollen Commissie hartelijk dank voor uw hulp!

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 10 januari hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Nehemia 10 29-40 met als thema ’Een gul hart’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

Mannenvereniging:
Woensdag 11 januari in het nieuwe jaar komen we weer samen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen Zacharia 4:1-14 en bespreken de vragen uit het novembernummer van de Hervormde Vaan. Allen weer hartelijk welkom.

ZAAC:
Hoihoi! Wat was het leuk om jullie zaterdag bij het Kerstevent te zien, in het kerstverhaal zelf of als deelnemer van de wandeling! De eerste ZAAC-avond is weer op 7 januari. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Geniet van jullie vakantie en tot 7 januari! Groetjes, de leiding

Kerstevent:
We kijken dankbaar terug op een sfeervol Kerstevent! Wat fantastisch om zoveel bezoekers te ontvangen tijdens de wandeling en op en rond het kerkplein. Op een toegankelijke manier is het Kerstevangelie gedeeld. Alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt! In de Nieuwsbron van deze week staat een uitgebreider verslag met foto’s.

Alpha-cursus Waalwijk:
Vanaf donderdag 19 januari wordt er in Waalwijk een Alpha-cursus gehouden. Wellicht is het iets voor jou of voor iemand die je kent! Deelname is vrijblijvend en gratis. Onder het regionieuws kan je meer lezen over de Alpha-Cursus. Van harte aanbevolen om het daar even na te lezen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via marijnvanzelst@hotmail.com.

Uit de Werkkamer:
Wat was het bijzonder om met zovelen samen het kerstevent vorm te geven. Ook daar ligt een boodschap in voor de mensen om ons heen. Dat daarbij ook nog werd verteld over Kerst maakt het nog mooier, aangezien velen niet meer weten wat Kerst betekent. Er is veel reden om dankbaar te zijn! Volgens de tieners ziet de preek n.a.v. Lukas 2 vers 7 er komende zondagmorgen zo uit: De titel: “geen plaats”, en de punten: 1) Geen plaats in Bethlehem, 2) geen plaats in deze wereld, 3) is er plaats bij ons?. We kunnen volgens hen bidden om het volgende: “dat er plaats mag zijn voor Jezus in ons”. We zijn dankbaar dat onze tieners met hun gasten over deze wezenlijke vragen praten. We gaan de laatste weken in van de termijn om te beslissen tussen twee beroepen. Een beroep vanuit Sprang en een beroep vanuit Heukelum. Dit is erg moeilijk. Het was een goede ontmoeting met de gemeente in Heukelum, op een drukbezochte avond. Daar mocht ik veel hartelijkheid ervaren, maar vooral ook een diep verlangen. Tegelijk is veel en zijn velen in Sprang mij dierbaar geworden. Ik ben dankbaar dat ik dit ook mag merken in alle blijken van medeleven. Hartelijk dank daarvoor! Daarom doet alleen de gedachte aan een mogelijk afscheid al pijn. Een besluit nemen betekent hoe dan ook dat ik mensen teleur zal moeten stellen. Wat echter het zwaarst moet wegen is ‘roeping’. Dat is soms moeilijk grijpbaar. We verwachten Gods leiding hierin te ontvangen. Ik ben er van overtuigd dat er veel voor dit besluit gebeden wordt.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 12 januari 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 9 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Over enkele dagen is het Kerst en kerstvakantie. Dagen om het afgelopen jaar de revue te laten passeren. Deel herinneringen met elkaar. Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk en wensen iedereen een gezegende Kerst en een voorspoedig 2023 toe. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.