Diensten zondag 9 februari:
09:30 uur: ds. A. Stijf, Ede
18:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 104:1, n.m. Psalm 103:1
– Kinderoppas: Annika Haverhals, Joran Nieuwkoop, André Faro, Anka van Alphen
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst , 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten:
Afgelopen zondag mochten we een bijzonder moment beleven met Arjan en Rianne. We zijn dankbaar dat de HEERE mensen in staat stelt om te dienen. In de avonddienst ging het over Bethesda. Een schrijnende plaats van “wie het eerst komt”. Wat troostrijk om te zien dat God komt, in Jezus, naar mensen die dat zelf niet kunnen. We mogen gerust denken aan het teken van de doop, wat ons duidelijk wil maken: God is het die eerst komt! Zondagavond hopen we in Sprang stil te staan bij Spreuken 8. In de achterliggende anderhalf jaar waren er al meer preken uit de eerste 9 hoofdstukken van Spreuken. Dit lijkt vooralsnog voorlopig de laatste te zijn. We horen over “de Wijsheid” en hopen te ontdekken waarom het belangrijk is om die te “ontmoeten”.
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Naomi, en over Ruth en Boaz. Op deze zondag staat Ruth 3:7-14 en 4:1-8 en 4:13-16 centraal: Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor haar en Naomi kan zorgen. Boaz trouwt met Ruth, en neemt daarmee de zorg voor Ruth en Naomi op zich. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Ruth en Boaz die met elkaar trouwen en een zoon krijgen.
Welkom:
We heten Arjan Noorland van harte welkom! We zijn dankbaar dat we zondag als gemeente weer een pastoraal werker en catecheet mochten ontvangen. Het was goed om te zien hoe Arjan en Rianne bij het koffie-drinken hun weg gingen, en aan de praat raakten. Arjan is maandagavond direct begonnen met de catechese te verzorgen, en zal deze week ook direct bezoeken brengen. Uiteraard staat de eerste tijd ook in het teken van “inwerken”. We geloven dat de kerk van de HEERE is, ook onze gemeente, en dat maakt dat we verwachting hebben: Hij zal ook het werk van Arjan gebruiken! Laten we als gemeente bidden voor elkaar, en ook voor Arjan en zijn gezin, om Gods zegen en de Heilige Geest.
Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 16 februari wordt de doop bediend aan Livia Elizabeth (Livia) Lam, dochter van Henko en Corina (Eikenlaan 5, 5161TN, S-C) en aan Roan Bin, zoon van Douwe en Caroline (Vondelstraat 41, 5144AV, Waalwijk). We bidden voor hen als gezinnen, en voor de grootouders, en allen om hen heen, voor een zegenrijke dienst. Bovenal zien we er met hen naar uit dat de Heere het teken wil geven van Zijn verbondenheid met hen. Dat schept verwachting en hoop voor de toekomst, en blijft ons herinneren aan de roeping om te leven als kinderen van Hem, of we nu jong of oud zijn.

Berichtgeving en dankzegging:
Officieel is het beleid van onze gemeente dat we geen melding doen van jubilea, geboorten, overlijden, etc, en daarbij ook geen namen vermelden, tenzij daar om verzocht is door de betrokkenen. In de praktijk wordt daar vanuit het pastorale team (ook door predikant en kerkelijk werker) voor de zekerheid navraag naar gedaan. Dan blijkt men dikwijls alsnog vermelding in Voetius en in de voorbede wenselijk te vinden. Dit is niet werkbaar en kan ontevredenheid opleveren. Daarom het nadrukkelijke verzoek om tijdig aan te geven of vermelding in Voetius (de week voorafgaand in geval van een jubileum), of voorbede/dankzegging wenselijk wordt geacht. Als we in het pastoraat een kaart ontvangen weten we nog niet of daarmee ook voorbede, vermelding in Voetius, een pastoraal bezoek (of zelfs aanwezigheid op een jubileum) gewenst is. Daarom het verzoek om dat ook daarbij te vermelden. Eveneens vragen we om begrip in het geval er vanuit het pastorale team geen navraag gedaan is. Dit is inderdaad een herhaalde berichtgeving. Het is de bedoeling dat we als gemeente hier steeds even aan herinnerd worden.

On-veiligheid:
Recent was er een avond waarop werd stilgestaan bij het signaleren van onveiligheid in het jeugdwerk. De bedoeling is dat iedereen die werkzaam is in het jeugdwerk probeert signalen waar te nemen, en dan vervolgens ook weet wat daarmee te doen. Helaas zijn zulke avonden nodig. Teveel volwassenen weten van onveiligheid in hun jeugd af. Het is aannemelijk dat er nu ook kinderen zijn die daarmee te maken hebben. Zondagmorgen werd dat kort aangehaald in de preek. De preek ging over een bepaalde basishouding in het leven. Het geloof in het evangelie kan ons daarin steeds weer hervormen. Dat is een proces. Maar… wat nu als je opgegroeid bent in onveiligheid? Om dan te komen tot een leven uit veiligheid, en geborgenheid, is enorm moeilijk. Niet zelden heeft zo’n jeugd zelfs effect op het vermogen om te vertrouwen op God, en op je beelden van God. Mocht je iets merken, of zelf hier ervaring mee hebben, en het nodig hebben om daarover te praten, schroom dan niet om contact op te nemen, bijvoorbeeld met Ds. Van Wijk. Op termijn zal ook op de website duidelijk zijn, bij wie je terecht kunt met specifieke vragen of zorgen.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie
Collecte-opbrengsten:
Diaconie collecten op 1, 5 en 19 januari: € 796,60 ; IZB Collecte 12 januari, missionair werk ds.Visser in Amsterdam, € 428,35 ; Diaconie collecte 26 januari, Catechese en Educatie € 437,10 ; Spaargeld Spoorzoekers en Fellows voor project Chiymbikezo in Mozambique, € 104,15 en collecte senioren middag 9 januari, € 69,30 .

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Opbrengst collecten januari:
Kerk en eredienst € 1.434; Jeugdcentrum € 356; Orgelfonds € 99; Verwarming € 409; Kerktelefoon € 314; Bijstand pastoraat € 303.
Giften:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving €10 voor het CVK . Hartelijk voor al uw gaven.
Actie Kerkbalans:
Afgelopen weken heeft de actie kerkbalans weer plaats gevonden met als thema “Geef voor je kerk”. U heeft dit ook door middel van uw toezegging laten blijken. De actie kerkbalans heeft op basis van de eerste telling het voorlopige bedrag van
€ 113.000 aan toezeggingen behaald. Ten opzichte van vorig jaar is dit ruim 2,5% meer. Het College van Kerkrentmeesters is zeer dankbaar voor dit resultaat. Een groot compliment aan alle medewerkers en lopers die weer tijd hebben vrijgemaakt en enthousiast op pad zijn gegaan. Maar ook aan u als gemeente die uw verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft getoond. Allen heel hartelijk dank daarvoor.

Inzameling voor Koningsdag 2020:
Zaterdag 8 februari is er mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die we op Koningsdag houden. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle. Vorig jaar is er gelukkig al veel rekening gehouden met de kwaliteit van spullen die ingeleverd worden, ook dit jaar zien we hier op toe. Denk hierin met ons mee bij de keuze wat naar ons kan, maar ook wat naar de milieustraat kan. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Op deze manier kunnen we onze kramen gaan vullen met veel mooie spullen! Noteert u ook de volgende inleverdata: 14 maart en 18 april. Alvast bedankt! De Koningsdag-commissie.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Soms vragen mensen wat doen jullie zoal op de vrouwenvereniging? Gaan jullie handwerken of knutselen? Nee dat doen we niet. We zijn meer een “leesclub”. We behandelen niet een roman of hedendaagse schrijver maar een eeuwen oud boek, dat nog meer nieuws bevat dan de krant van vandaag. Dit seizoen behandelen we de 2 brieven van Timotheüs. Op de komende avond bespreken we 2 Timotheüs 2: 1-26 en Bijbelsudie 8 uit het januari nummer van de “Hervormde vrouw”. Heb je zin om mee te doen kom dan op woensdag 12 februari om 19.30 uur naar het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Jeugdkamp 2020:
Hallo kinderen, jongeren en ouders, zoals beloofd zijn we al weer even druk bezig met het organiseren van het jeugdkamp. Ieder kind vanaf groep 5 en alle jeugd is welkom om van 27 tot 29 maart mee te gaan naar Kampeerboerderij De Kiek in Alphen. Net als voorgaande jaren vertrekken we op vrijdag om 19:00. Zaterdagavond gaan de basisschoolkinderen weer naar huis, zondagmiddag zijn de jongeren weer terug. Het wordt minstens zo leuk als vorig jaar, maar we doen het niet alleen. We zoeken mensen die als begeleider mee willen of ons naar De Kiek willen brengen. De kosten voor 1 nacht: jeugd: €25,- , begeleiders: € 20,- , kosten voor 2 nachten: jeugd: € 40,- en begeleiders: € 30,- .Elk volgend lid uit hetzelfde gezin krijgt 5 euro korting. Inschrijven kan via de website van de kerk. Je krijgt begin maart de benodigde informatie en de begeleiders worden betrokken bij de invulling van de activiteiten en de werkzaamheden. Dit jaar het winterwerk van onze gemeente gemist maar wil je er toch bij horen? Je bent van harte welkom, dus schrijf jezelf en je vrienden in vóór 28 februari! Voor vragen kan je mailen naar: jeugdkamp@hervormd-sprang.nl.

Zendingsdag:
D.V. zaterdag 14 maart:
GZB-dag in Barneveld. “Ik vond het geweldig! Verdiepend, verbindend, opbouwend.” “Prachtige bemoedigende dag!! Complimenten voor de organisatie!” Zomaar twee voorbeelden van de vele positieve reacties na afloop van de GZB-dag 2019. Bent u er zaterdag 14 maart ook (weer) bij? Het thema is ‘Geef het door! Het Evangelie van generatie op generatie’. Samen willen we luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s met onder andere een optreden van Marcel Zimmer én is er kinderopvang aanwezig. Het is echt een dag voor het hele gezin! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. Om de GZB-dag mogelijk te maken, zijn er veel vrijwilligers nodig. Help jij of helpt u mee? Er zijn vrijwilligers nodig voor de kinderopvang, de jeugdprogramma’s, catering en gastheren en -vrouwen. Aanmelden kan via www.gzb.nl/vrijwilligers.

Hervormde Vrouwen Dienst:
De HVD belegt een vergadering om het functioneren van de Hervormde Vrouwen Dienst met elkaar te bespreken. Wij rekenen erop dat u allen aanwezig kunt zijn. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. We hopen elkaar D.V. maandag 10 februari 2020 om 19.00 u. in het Jeugdcentrum te ontmoeten. De leiding.

Contactmiddag voor senioren:
Er is weer een contactmiddag voor senioren op donderdagmiddag 13 februari aanvang 14.30 uur in het Jeugdcentrum. De middag wordt verzorgd door de heer de Ruiter van “Woord en Daad”. Het onderwerp: De problemen in ontwikkelingslanden rond landbouw en de taak van
“Woord en Daad” hierin. Het belooft een interessante middag te worden. Voor vervoer kunt u bellen naar Ad Wagemakers tel.0416-276729. U bent van harte welkom.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 13 februari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Terugblik eerste weken KPV-training:
Predikanten moeten blijvende studenten zijn. Hier dan ook een bericht van de student. De eerste 3 weken (van de 12!) training waren intensief en erg nuttig. Nu volgt een periode van toepassen en oefenen, en… “reflecteren”. Dat laatste is waar we volop mee zijn bezig geweest in de 3 weken. We bespreken pastorale ontmoetingen op basis van verslagen. We bespreken preken op basis van video-opnames. We bespreken “voorvallen” uit de praktijk. Daarbij wordt steeds theorie bestudeerd, en toegepast op die betreffende situaties, ontmoetingen en handelingen. “Wat had ook gekund? Waarom deed je dat zo? Wat zegt dat over jou? Wat zegt de theorie daar over? Ga dat eens oefenen! Kijk eens hoe dat gaat? En… wat dat met je doet?” Het zal duidelijk zijn dat je daar niet dommer van wordt, maar dat dit wel erg intensief is. Ik kijk er dankbaar op terug!

Ten slotte:
Vanuit de pastorie een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk