Diensten zondag 16 februari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, bediening Heilige Doop.
18:30 uur: ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg
– Zingen voor de dienst: v.m. OTH 380, n.m. Psalm 103:3
– Kinderoppas: Renée de Rooij, Anouk de Rooij, Femke Schilders, Daniel Mewis
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: H. Haverhals (tel. 06-15216979)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst , 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Zondagmorgen mogen we een doopdienst hebben. We wensen Henko en Corina Lam, en Douwe en Caroline Bin, een zegenrijke dienst toe met Livia en Roan en met hun geliefden. Omdat we als één familie zijn, vanwege het Nieuwe Verbond in onze Heere Jezus, is een doopdienst een familie moment. Hij zegt ons dat Zijn Vader, onze Vader is. Onze Vader wil dat onderstrepen, steeds weer, in het teken van de doop.
Jongerendienst:
Op zondag 23 februari zal er om 17.00 uur weer een jongerendienst gehouden worden, waarin ds. A. van Mourik zal voorgaan. Het thema van de dienst is: “Feest”. We hopen u en jou allemaal weer te mogen ontmoeten tijdens de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een broodmaaltijd te nuttigen. Na de maaltijd zal er met de jongeren vanaf 15 jaar een preekbespreking zijn.
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Samuel. God roept Samuel in de tempel. En we lezen hoe Samuel later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuel 3:1-18 centraal: God roept Samuel. Als Samuel Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Samuel die antwoordt als God hem roept. Voor de kinderen van groep 5 en 6 richten we ons op Samuel die eerlijk aan Eli vertelt wat God tegen hem gezegd heeft.

Beleidsplan:
In Voetius van 19 december jl. kon u lezen, dat het nieuwe Beleidsplan 2017-2020 ter inzage lag bij de scriba van de kerkenraad en dat gemeenteleden bij de scriba schriftelijk hun zienswijzen konden indienen tot en met 4 januari 2020. Van de gelegenheid zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt. In zijn vergadering van 4 februari 2020 heeft de kerkenraad het nieuwe beleidsplan 2017-2020 dan ook definitief en ongewijzigd vastgesteld. Het nieuwe Beleidsplan is gepubliceerd op de website van onze gemeente. Dit jaar zal worden gebruikt om een nieuw Beleidsplan te ontwikkelen dat zal gaan gelden voor de jaren 2021-2024.

Giften:
Mevr. E. van Raamsdonk ontving via de HVD € 10 voor het CVK. Bezoekbroeder H.J. Schalkwijk ontving €20 voor het Jeugdcentrum. Hartelijk dank hiervoor.

Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Woensdag 19 februari komen we weer bij elkaar om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen Johannes 17 met als thema “Afscheidsgebed”. De vragen staan in het decembernummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom.

Spoorzoekers/Fellows:
dinsdag 18 februari verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 februari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Vanuit de pastorie een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk