Diensten zondag 23 februari | 1e lijdenszondag
09:30 uur: ds. E. van Wijk, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
17:00 uur: ds. A.H. van Mourik, Kamperveen, jeugddienst
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 118:7, n.m. er is een boekje
– Kinderoppas: Carolien Sleutjes, Judith Schalkwijk, Stefan Mewis, Nienke Spuijbroek
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: 1e collecte: Stichting Schuilplaats , 2e collecte: Kerk en Eredienst , 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Zondag is in protestantse kring de 1e zondag van de lijdenstijd. Iedere lijdenstijd komt die vraag weer naar voren: “Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten”. Recht doen aan wat Hij voor ons gedaan heeft! Hoe? Door er aandachtig bij stil te staan, in het Woord, en in de sacramenten. Ja, maar zeker ook door er op te antwoorden, met dankzegging, oftewel met geloof, want dat is hetzelfde. Het avondmaal is dankzegging op de wijze die Hij ons geboden heeft. Zondagmorgen bereiden we ons daarop voor, om D.V. de week daarna de maaltijd te vieren, en zo recht te doen aan Zijn lijden en sterven, en aan Zijn opstanding!
Zondagmiddag a.s. zal er om 17.00 uur weer een jongerendienst gehouden worden, waarin ds. A.H. van Mourik zal voorgaan. Het thema van de dienst is: “Feest”. We hopen u en jou allemaal weer te mogen ontmoeten tijdens de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een broodmaaltijd te nuttigen. Na de maaltijd zal er geen preekbespreking zijn.
Van de kindernevendienst
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Samuel. God roept Samuel in de tempel. En we lezen hoe Samuel later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuel 9:15-10:24 centraal: Samuel maakt Saul koning en stelt Saul voor aan het volk. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Samuel die Saul koning maakt.

Pastoralia:
We leven mee met allen die zorgen hebben over hun gezondheid of die van geliefden. Ook vergeten we niet hen die leven met verlies. Dat kan verlies zijn van een geliefde, maar er zijn ook veel andere verlieservaringen die pijn doen. We leven mee met hen die zorgen hebben over hun (klein-)kinderen, of over hun relatie met dierbaren. We denken aan kinderen en volwassenen die zich door anderen, in huis, of daarbuiten, niet veilig weten. We leven mee met hen die verborgen leed met zich meedragen, ook het leed om wat er niet is, maar waar wel op gehoopt werd. Laten we oog hebben voor elkaar, echt luisteren naar elkaar. Daar is nog weleens gebrek aan. Wilt u ergens uw verhaal doen, schroom dan niet om dat kenbaar te maken bij de pastorale wijkteams, of bij iemand die het contact voor u kan leggen.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Wilt u het toekomstperspectief voor uw leven of het leven van anderen verbeteren? Psychische problemen, spanningen en zorgen van allerlei aard kunnen u boven het hoofd groeien. Soms schuilt achter een glimlach veel pijn. Verstoorde relaties, onverwerkt verdriet, minachting voor uzelf kunnen een oorzaak zijn van veel psychisch leed. Het is goed om erover te praten. Stichting Schuilplaats wil u graag een luisterend oor met professionele hulp bieden, vanuit het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW). Zij verlenen hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats professionele hulp aan mensen in nood. Heeft u een vraag, wilt u advies of wilt u zich aanmelden? DMW De Langstraat is gevestigd aan de Kerkstraat 75. U kunt ook contact opnemen via 0318 – 547 870. Of kijk eerst eens rond op de website: www.stichtingschuilplaats.nl Komende zondag wordt er voor stichting Schuilplaats gecollecteerd. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Bezoekzusters Treffers en Ros ontvingen €15 voor het Jeugdcentrum.
Opbrengst verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden november en december 2019 het mooie bedrag van € 641,17 opgebracht. Iedereen hier voor hartelijke dank.

Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 26 februari komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan bespreken 2 Timotheüs 3: 1-4:5 en Bijbelstudie nr. 9 “Vasthouden aan het woord” uit het februari nr. van de Hervormde vrouw. Het zou fijn zijn om nieuwe gezichten te mogen ontmoeten. As u/jij twijfelt kom eens een avond vrijblijvend kennismaken. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 25 februari hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen het zevende hoofdstuk uit het boekje ‘Aan tafel’, en staan dus stil bij Johannes 21:15-19. Iedereen is van harte welkom om 20:00 u in het Jeugdcentrum. Ds. E. van Wijk

De Watch:
Beste watchers, van harte welkom op zaterdag 22 februari in het Honk voor een gezellige avond! We hopen tot dan! Ps. Als je, je nog niet hebt opgeven voor het kamp doe dit dan snel hier via deze link. Groetjes van de Watch leiding.

Zendingsdag:
Onder het regionieuws kunt u meer lezen over de GZB-dag, die gehouden wordt op D.V. 14 maart. Voor nog meer informatie en om u aan te melden kunt u kijken op www.gzb.nl/gzb-dag.

Pastoraat komende weken:
Komende week staat voor Ds. Van Wijk in het teken van de voorjaarsvakantie en van voorbereidingen op de tweede periode van 3-weken KPV-training. Dat betekent dat Ds. Van Wijk in die week weinig ruimte heeft voor pastoraat en crisis-pastoraat. D.V. met ingang van 27 februari, tot en met 22 maart is Ds. Van Wijk niet beschikbaar voor de gemeente. Voor het criris-pastoraat in die weken kunt u terecht bij de wijkouderlingen: Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl) en bij Peter Nieuwkoop (voor beide wijken): 06 10205948 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zullen, indien nodig en mogelijk, Arjan Noorland of Rook Verkaik benaderen.
Kopij Voetius Voor de editie van 27 februari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Vanuit de pastorie een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk