Diensten zondag 24 februari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk , koffiedrinken na de dienst
18:30 uur: ds. S.A. Doolaard, Krabbendijke
– Zingen voor de dienst: v.m. 37:1,2, n.m. Psalm 37:3,6
– Kinderoppas: Caroelien Swarts, Thijs Roubos, Mirthe Bogers, Judith Schalkwijk
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Dhr. Heijkoop (tel. 281372)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Zondagmorgen staan we stil bij de gelijkenis in Mattheüs 25 over de heer die zijn vermogen toevertrouwt aan zijn dienaren. Dit op verzoek van de jongeren, die, na de dienst, onze “talenten” willen inschakelen, ten behoeve van “Zambia”.
Koffie drinken na de dienst:
DV zondag 24 februari is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten na de dienst in het jeugdcentrum. Dit onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris. Iedereen van harte welkom. Noteert u vast in de agenda, 14 april is de volgende keer koffie drinken na de dienst. De zendingscommissie

Vanuit de kerkenraad:
Zoals enige tijd geleden is bekend gemaakt, heeft broeder Arriën voor de Poorte, Hogevaart 27 (5161PL, S-C), om persoonlijke redenen zijn ambt van ouderling pastoraat tijdelijk neer moeten leggen. Het voornemen van Arriën, en de wens van de kerkenraad, hierin was, dat hij zijn ambtelijk werk na verloop van tijd weer op kon pakken. Uiteindelijk heeft hij echter toch moeten besluiten zijn ambt definitief neer te leggen. De kerkenraad betreurt dit uiteraard en is zich terdege bewust van de moeite en twijfel die hiermee gepaard gaan. De kerkenraad wenst hem en zijn gezin alle sterkte en Zijn Zegen toe op het genomen besluit. Daarnaast wordt broeder voor de Poorte hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de kerkenraad en de gemeente.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Voor de werkgroep Zambia werd een gift van €10,- ontvangen door ds. Van Wijk. Hartelijk dank!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Voor de kerk werd een gift van €10,- ontvangen door ds. Van Wijk. Hartelijk dank!
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden november en december 2018, het mooie bedrag van € 832,10 opgebracht. Het CvK dankt alle jarigen heel hartelijk voor hun bijdragen.
Predikantsbord:
Het heeft langer geduurd dan gedacht, maar op ons predikantsbord is ds. Van Wijk toegevoegd als 50e predikant van de hervormde gemeente van Sprang. Dit is een uiterst nauwkeurig werk dat enige dagdelen duurt en uitgevoerd wordt door deskundige. Het is ook een echt ambacht om al die letters en cijfers zo fraai in bladgoud te laten blinken. We zijn tevreden met het resultaat en danken Autobedrijf Braat die het gehele project heeft gesponsord.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Op woensdag 27 februari komen we bij elkaar om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen Psalm 130 met als thema ‘God de Verbondsgod’. De vragen staan in het januarinummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom.
Bijzondere verhalen op de GZB-dag
Ds. Yunusu Mataka woont in Malawi en werd geboren in een moslimgezin. Zijn vader was de stichter van een groot aantal moskeeën. Hij had meerdere vrouwen. Tijdens een donkere periode in het leven van Yunusu kwam hij in contact met een jongen die hem vaak over Jezus vertelde. Dit heeft er toe geleid dat Yunusu tot geloof is gekomen. Nu is hij predikant en coördinator van het toerustingsprogramma dat is opgezet door GZB-zendingswerker Nico Bontenbal. Op de GZB-dag op D.V. zaterdag 16 maart vertelt Yunusu zijn bijzondere levensverhaal. De GZB-dag trekt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en duurt van 9.45-15.45 uur. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Er zijn diverse sprekers, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek! De leiding hiervan is in handen van Martin Zonnenberg. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. Van harte welkom! Om de GZB-dag mogelijk te maken, zijn er veel vrijwilligers nodig. Help jij of helpt u mee? Er zijn vrijwilligers nodig voor de kinderopvang, de jeugdprogramma’s, catering en gastheren en -vrouwen. Aanmelden kan via www.gzb.nl/vrijwilligers.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 28 februari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk,