Diensten zondag 27 februari | 1e lijdenszondag:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. E. van Wijk, dankzegging viering Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. 131: 1 en 2, nm. Psalm 131: 3 en 4.
Kinderoppas: Irma Bogaarts, Meinke van Zelst, Lotte Raamstijn
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor stichting “De Strohalm”.
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de diensten:
Komende zondag staat de tafel van de Heere weer aangericht. De Heere Jezus zegt in Lukas 22: 19 en 20 “… Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.” En “… Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” Het grote geheim van de ware gelovige ligt in één woord: mij. Zonder de persoonlijke toe-eigening ‘voor mij’ zal het Evangelie ons niets doen. En het mooie in dat woord ‘voor mij’ heeft zijn begin in het woord van de Heere Jezus: Voor u. Gezegende Avondmaalszondag toegewenst.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen, deze zondag is de vierde en laatste van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 1:35-38 staat centraal: Jezus bidt op een stille plek voordat hij verder trekt om het goede nieuws ook op andere plaatsen te vertellen. Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Over de coronamaatregelen: Met ingang van vrijdag 25 februari komen de meeste te vervallen. Vanaf zondag 27 februari bent u weer, zonder opgave vooraf, van harte welkom in de diensten. Handen ontsmetten, een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand bewaren mogen nog wel, maar zijn niet meer verplicht. Er zullen zitplaatsen vrijgehouden worden voor als u afstand wilt bewaren, een coördinator brengt u naar die zitplaatsen toe. De samenzang wordt weer in ere hersteld. We bedanken de zanggroep hartelijk voor hun bijdrage aan de kerkdiensten. Collecteren gebeurt voorlopig alleen nog via de collectezakken die bij het naar buiten gaan onder de toren staan. Er wordt over nagedacht hoe verstandig het is collectezakken weer te gaan doorgeven die van hand tot hand gaan. Als daar meer over bekend wordt laten wij u dat weten.
Avondmaal:
Komende zondagmorgen hopen we de Maaltijd van de Heere te vieren. Zij die op anderhalve meter zitten (zie bericht kerkenraad) zullen de tekenen van brood en wijn op hun zitplaats ontvangen terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. Daar zullen ze ook de tekenen van brood en wijn tot zich nemen tegelijk met de eerste tafel. We hopen zondag voor het eerst sinds lange tijd weer rondom de avondmaalstafel te vieren. We zullen daarbij niet het brood en de wijn zelf doorgeven, maar het aangereikt krijgen. In de avonddienst zal er niet langer een voortzetting zijn. Verder informatie volgt in de dienst.

Vanuit de diaconie
Collecte:
Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor Stichting de Strohalm Waalwijk. Stichting de Strohalm verleent hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk die een steuntje in de rug nodig hebben. Zij kunnen een beroep doen op Stichting de Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Het gaat om inwoners die niet meer verdienen/ontvangen dan 110 procent van het sociaal minimum. Mensen uit deze doelgroep komen ook in aanmerking voor de Paswijzer van de Gemeente Waalwijk. Daarmee komen bepaalde voorzieningen binnen hun bereik. Mensen die een Paswijzer hebben kunnen aankloppen bij Stichting de Strohalm. Ook mensen die bij de schuldhulpverlening of de voedselbank terecht kunnen, mogen bij Stichting de Strohalm aankloppen. Een hulpaanvraag wordt gehonoreerd zodra bij de medewerkers van Stichting de Strohalm de overtuiging bestaat dat zij het gezin direct met concrete hulp uit de nood kunnen helpen. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording collecten en giften: de voorlopige opbrengst van de collecten (€ 1.285,80) en giften (€ 266,80) in januari is € 1.552,60. Deze opbrengst is als volgt verdeeld: 1 jan. Diaconie: € 205,00; 2 jan. Diaconie: € 205,00; 9 jan. St. Kimon (Hans en Gerrie Kasbergen): € 232,90 + giften € 140,00 totaal € 372,90; 16 jan. IZB (Pioniersplek Zuiderlicht Lelystad): € 232,90 + giften € 81,80 totaal € 314,70; 23 jan. Diaconie: € 205,00; 30 jan. Diaconie: € 205,00; SDOK: gift € 25,00; Kerstattenties: gift € 20,00. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving vorige week € 50,00 voor het C.v.K, € 20,00 voor de Kerk en € 10,00 voor het Orgelfonds. Hartelijk dank voor al uw gaven!

Vanuit het C.v.K:
Gevonden voorwerpen: Regelmatig blijven er voorwerpen/spullen in de kerk achter en dat kan natuurlijk iedereen wel eens overkomen. Mocht er iets worden gevonden, dan ligt dit voortaan op de tafel in de doorloopkamer (onder de toren).

Seniorenmiddag:
De opbrengst van de collecte deze middag bedroeg € 72,50. Hartelijk dank.

ZAAC:
Hey! Afgelopen zaterdag zijn we weer van start gegaan en hebben we geproost op het verdere seizoen! Zaterdag zijn jullie weer van harte welkom in het Honk, neem ook gezellig je vrienden en vriendinnen mee! Het honk is open om 19:30 en we starten om 20:00. Tot dan! Oh ja, noteer ook 5 en 19 maart in de agenda, want dat zijn de volgende ZAAC avonden!

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 1 maart hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Nehemia 1: 1 t/m 11 Iedereen is van harte welkom om 19:30u in het Jeugdcentrum.

Voorjaarsvakantie:
In de voorjaarsvakantie (vanaf maandag) heeft Ds. Van Wijk vrij, op wat bestaande afspraken na. Voor het pastoraat is Arjan Noorland beschikbaar.

Uit de studeerkamer:
We zijn dankbaar dat we weer met allen naar de kerk kunnen. We hopen dat veel “kijkgangers” nu ook kerkgangers mogen worden. Tegelijk zijn er ook onder ons voor wie het thuisblijven onveranderd doorgaat. Voor sommigen is dat tijdens de coronapandemie ontstaan, voor anderen was het daarvoor al het geval. We kijken zondag rond, en ook de komende weken. Wie missen we? We zien om naar elkaar, of (dat moedig ik aan) we geven aan dat we dat wenselijk vinden. Tegelijk is er een wereldcrisis gaande, mogelijk met verstrekkende gevolgen. Wij belijden dat Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader is, en dat Hij regeert. We bidden iedere dag “Uw koninkrijk kome”. Ondertussen moeten we machteloos toezien. We brengen onze machteloosheid bij de Almachtige. Daarnaast vragen we ons af hoe Hij ons wil inzetten voor de komst van Zijn Koninkrijk. Laten we de verhoogde Jezus boven ons leven en boven het nieuws plaatsen als de hoogste werkelijkheid, om daarin rust en kracht te ontvangen om te doen wat Jezus zegt. Gods zegen toegewenst!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 3 maart 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 februari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP, deze is voor 2 weken. De volgende Voetius verschijnt weer op D.V. 17 maart

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en zij die een weg gaan van gemis. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.