Diensten zondag 28 februari | 3e lijdenszondag
9:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. C. Mijderwijk, Putten
De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.
– Zingen voor de dienst: v.m.: Psalm 65:1, n.m.: Psalm 67:2,3
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Afgelopen zondag zijn we getuigen geweest van het verbroken lichaam en vergoten bloed van Jezus. Nog meer als anders worden we geoefend om in gedachten te gedenken. En niet bij het uiterlijk teken te blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is. De dienst werd afgesloten met het lied ‘Heerlijk, Heilig en waardig is Uw naam’. Laten weer biddend uitzien naar de diensten van komende zondag, waar het zal gaan, net als in de kindernevendienst, over de les van de voetwassing.

Van de kindernevendienst
Beste kinderen: Deze zondag is de tweede van een blok met zeven teksten over Jezus laatste week volgens het Johannes-evangelie. Op deze zondag staat Johannes 13:1-5, 12-17 centraal: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en vraagt hen om zijn voorbeeld te volgen door elkaar te dienen. Groetjes,
Leiding KND.

Vanuit de kerkenraad
Wijziging Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum: Sinds begin februari is er weer ruimte voor jeugdactiviteiten in onze gemeente. De overheid maakt binnen de nieuwe routekaart met maatregelen nu een uitzondering voor sport- én jeugdwerkactiviteiten. Het Protocol Jeugdwerk van de PKN heeft richtlijnen opgesteld om het opstarten van jeugdwerkactiviteiten in de gemeente op een zo veilig mogelijke manier te doen. De kerkenraad heeft d.d.18 februari jl. daarom besloten dat de kinderoppas, de Kindernevendienst, de Spoorzoekers en de Fellows weer mogen beginnen. Gelet op het feit, dat de middelbare scholen nog steeds gesloten zijn vanwege het besmettingsrisico worden binnen onze gemeente geen activiteiten voor de groep 12-17 jarigen georganiseerd. Het risico op besmetting bij jongeren van 12-17 jaar bij jeugdclubs en catechesegroepen is immers even groot als die bij scholieren van het middelbaar onderwijs.
Door de leiding van eerdergenoemde activiteiten wordt met betrokkenen gecommuniceerd over wanneer precies de activiteiten weer beginnen. Het gebruiksplan is d.d. 18 februari 2021 door de kerkenraad aangepast en is te vinden op onze website onder het kopje “Gebruiksplan Hervormde gemeente Sprang”.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 4 maart 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 1 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . Let op: omdat er op 11 maart geen Voetius verschijnt is deze voor 2 weken.

Ten slotte:
We sluiten de berichtgevingen af met een gedicht van Gerda Lentink, die ons allen gezegende Paasdagen toewenst.

De lijdensdagen
Heer, waar moeten wij heen?
In Jezus armen!
U stierf voor iedereen,
in Uw eeuwige erbarmen.

Bij de woorden die U aan het kruis zei.
worden wij eerbiedig en stil.
Uw leven was voor allen en ook voor mij.
Het is volbracht, overeenkomstig Uw wil.

Het was op de heuvel Golgotha;
daar hebben drie kruizen gestaan.
Door Uw bloed bracht U ons gena.
Nooit zullen wij zonder U gaan!

Allen een hartelijke groet, ook namens uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk