Diensten zondag 1 maart | 2e lijdenszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. E. van Wijk, dankzegging Heilig Avondmaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 119:17 (schoolpsalm), n.m. Psalm 104:17
– Kinderoppas: Evelien Heurter, Renske Nieuwkoop, Sifra Spuijbroek, Minke Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte, bestemd voor diaconale voorziening WMO.

Bij de diensten:
Afgelopen zondag hebben wij ons voorbereid op het Heilig Avondmaal. We hebben stil ge-staan bij het schoonmaken van de tempel (ons hart). Komende zondag nodigt God ons uit om deel te nemen aan Zijn tafel. Hemelse liefde is het die ons nodigt aan Zijn tafel. Ik hoop dat u en jij je los kan maken van het onnodige gevoel van deze wereld, om zó, als genode gast, met de juiste honger en stille vreugde je God te ontmoeten. Hoe? Door op Hem te zien met ogen van het geloof. In de avonddienst komen we bij elkaar om onze dank aan God te brengen voor de hemelse gave die we uit genade hebben ontvangen.
Van de kindernevendienst:
In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Mattheüs. Het project heet dit jaar: Tussen hemel en aarde. We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten. In het vervolg van het evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm. Op Palmzondag, paaszondag en de zondag na Pasen horen we het paasverhaal zoals Mattheüs dat vertelt. We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld. Op deze zondag staat Mattheüs 5:1-12 centraal: door middel van negen zegenspreuken (zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn. Voor de groep 1-4 richten we ons op de eerste zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben: voor hen is Gods nieuwe wereld. Voor de groep 5-6 richten we ons op de vierde zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden.

Pastoralia:
Door bezoekwerk te doen in de gemeente kom je er achter dat er veel eenzaamheid, verdriet, pijn, rouw en onverwerkte trauma’s zijn. Sommige hebben de veerkracht om de draad weer op te pakken. Andere gaan gebukt omdat ze niet weten hoe verder te gaan. Het is goed om een luisterend oor te bieden. Te wijzen op Hem die zegt: Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Laten we als gemeente biddend om el(k)ander heen staan.

Vanuit de kerkenraad:
Er is veel onrust in de wereld. We denken dan ook aan het zich snel verspreidend coronavirus. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Vooralsnog moeten we blijvend waakzaam zijn. Als kerkenraad nemen wij geen extra voorzorgsmaatregelen betreffende het Avondmaal. Er van uitgaande dat een ieder hierin zijn/haar verantwoording neemt.
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor de diaconale voorziening WMO. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.
Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of met wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, familie, vrienden of van een vrijwilliger. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen. Mocht genoemde hulp ontoereikend zijn dan kan er ook vanuit de diaconale voorziening WMO ‘hulp op maat’ geboden worden. Van harte aanbevolen!
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving op bezoek € 10 voor de zending. Hartelijk dank.
Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 2 maart is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Bezoekzuster Ros ontving €10 voor het CVK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving op bezoek 2x € 10 voor het CVK, bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10 voor het CVK en bezoekzuster Truus Verduijn ontving via de HVD eveneens € 10 voor het CVK. Hartelijk dank voor deze gaven.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Woensdag 4 maart komen we bij elkaar om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen Johannes 19: 1-30 en bespreken de vragen uit het januari-nummer van de Hervormde Vaan. Het thema is: “De èchte Passion”. Allen hartelijk welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 3 maart verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugd-centrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Gathering 25+:
In oktober hebben we een Try-out Gathering gehad voor een nieuwe kringactiviteit. De enthousiaste deelnemers hadden aangegeven dat ze graag een vervolg wilden. Daarom nodigen we iedereen weer uit om samen te komen, te “gatheren”, op zaterdag 14 maart.
Iedereen tussen de 25 en 45 jaar is welkom; met of zonder een gezin. Er zal oppas zijn voor de kinderen tot 12 jaar. We willen weer ontmoeten, samen eten, zingen en in de Bijbel lezen. Er zal een actueel thema worden besproken. Willen jullie je vooraf opgeven in verband met de inkopen? Waar: Jeugdcentrum. Wanneer: 14 maart 2020, van 17.00 uur (inloop 16.45) tot 19.00 uur. Opgeven: kringcommissie@hervormd-sprang.nl of tel.: 0416-282356. We vragen een bijdrage voor de maaltijd van €2,50 per volwassene en €1 per kind.

Jubileumconcert C.G.Z. Excelsior Sprang-Capelle:
Dit jaar is het 135 jaar geleden dat C.G.Z. Excelsior uit Sprang-Capelle werd opgericht. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit organiseert het koor een concert op zaterdag 14 maart, in de N.H. Kerk van Sprang. Excelsior staat o.l.v. dirigent Henny Blom en wordt op de piano bege-leid door Joop de Zwart. Gastkoor is deze avond het Strijens C.G. Koor, o.l.v. dirigent Adri Poortvliet, met muzikale begeleiding van pianist Andre van Vliet. Wij nodigen u allen uit dit jubileum met ons te vieren. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte t.b.v. de onkosten.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 5 maart 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 2 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .
Let Op:Deze is dan voor 2 weken. Op donderdag 12 maart verschijnt er geen Voetius i.v.m. biddag!

Ten slotte
Allen hartelijk gegroet. In bijzonder denken we aan de zieken en zij die een moeilijke weg moeten gaan. Voor komende zondag van harte Gods zegen toegewenst.
Uw pastoraal werker Arjan Noorland