Diensten zondag 3 maart | 4e lijdenszondag: digitaal kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. J. Haeck, Zeist
18:30 uur: Ds. J. Tadema, Nijkerk
Zingen voor de dienst: vm. Lied 173 (WK), nm. Psalm 32: 1.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Sanne Bogers

Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 6
Collectes:
1e collecte: St. Kimon, Hans en Gerrie Kasbergen , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
Het volk van Israël, in de woestijn, heeft moeten leren omhoog te zien. Jezus zegt tegen Nicodemus: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.’ Zondag mogen de dienaren van God ons leren te zien op Hem. Gezegende diensten toegewenst met beide gastvoorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat Mattheüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren Groetjes leiding KND

Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor St. Kimon; Hans en Gerrie Kasbergen. Hans en Gerrie zijn voor ons geen onbekenden. Na hun werkzaamheden voor de GZB zijn ze door Stichting Kimon uitgezonden naar Malawi en Mozambique. Stichting Kimon is een missionaire stichting. Het uitzenden van veldwerkers t.b.v. kinderzending is prioriteit. Gelet op de doelgroep (het noodlijdende kind) zal dit werk vrijwel altijd een diaconale component in zich hebben. Hulpverlening en evangelieverkondiging gaan hand aan hand; het dagelijks brood èn het Levende Brood. Stichting Kimon is volledig afhankelijk van giften van bedrijven, kerken, particulieren en scholen. Om een dekkend algemeen budget te verwerven worden middelen ingezet als advertenties, magazine de ‘Discipel’, gerichte mailingen, nieuwsbrieven, presentaties en de website. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Ds. Bouter ontving € 10,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor het CvK. Tijdens een HVD-bezoek ontving Corrie Spuijbroek € 50,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften januari 2024:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 2.260,- ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Maandag 1 januari Diaconie: € 282,90; Zondag 7 januari St Woord en Daad: € 407,15; Zondag 14 januari Diaconie: € 376,10; Zondag 21 januari IZB – Missie Westerveld Dwingeloo: € 480,60; Zondag 28 januari Diaconie: € 368,35; CvK: € 35,- waarvan € 10,- verjaardagsfonds; Diaconie – kerstattenties: € 55,-; IZB – Missie Westerveld Dwingeloo zendingsbussen: € 39,90; Voedselbank de Rijglaars: € 215,-. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Sprang bouwt aan verandering:
Tijdens de kerkenraadsvergadering van maandag 26 februari jl. heeft de kerkenraad ingestemd met een nieuwe editie van ‘Sprang bouwt aan verandering’. Een werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Volgend jaar ben je dan 3 weken in juli een onderdeel van de cultuur in Afrika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een multifunctioneel gebouw. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap. Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving. Wil jij deze onvergetelijke ervaring ook eens of weer meemaken? Kom vrijdagavond 8 maart om 19:30 uur luisteren naar enthousiaste medewerkers van World Servants en hun presentatie. Neem ook al je vrienden en ouders gezellig mee naar deze presentatie in het Jeugdcentrum. En let op, als je volgend jaar 16 wordt mag je ook mee. Wil je alvast meer weten over World Servants kijk dan op hun site www.worldservants.nl.

Vrouwenkring “Tabitha”:
Woensdag 6 maart komt de vrouwenkring weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 8 behandelen, Openbaring 13 “Twee beesten” uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum en eindigen om 21.30 uur. Allen weer van harte welkom.

Bloemschikken voor Kees en Esther van der Knijff:
In samenwerking met Erica Broeks, Truus Verduijn en Willemien Verduijn organiseert de Zendingscommissie weer een workshop bloemschikken. De opbrengst van deze workshop is voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Tijdens deze workshop maakt u een prachtig bloemstuk. U hoeft zelf alleen een scherp mesje, een snoeitang en een tangetje (om ijzerdraad mee te knippen) mee te nemen. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen op D.V. donderdag 14 maart. De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. De kosten voor deze avond zijn € 20,-. Voor koffie, thee, fris en iets lekkers wordt gezorgd. Bent u enthousiast geworden? Meld u dan aan bij Letty Molegraaf (280457 lettymolegraaf@solcon.nl). Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 maart. Vermeld tenminste uw naam, adres en telefoonnummer. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Letty Molegraaf, graag voor zaterdag 9 maart. Bij afmelding na 9 maart dient het bedrag van € 20,- toch betaald te worden. Dit i.v.m. inkoop van materiaal. Het bloemstuk wordt dan thuisbezorgd. We hopen op een gezellige avond. De Zendingscommissie

Welkom op de GZB-dag!:
Nog even en dan is het zover: de jaarlijkse GZB-dag op D.V. zaterdag 9 maart in Barneveld. Van harte welkom! De GZB-dag is een inspirerende dag over zending voor álle leeftijden.
Kijk voor meer info en om je aan te melden op www.gzb.nl/gzbdag.

Voetius:
Voor de editie van 7 maart 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 4 maart 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: deze is dan voor 2 weken.

Ten slotte:
Voor iedereen een hartelijke groet, in het bijzonder voor de stille huiskamers als je opgesloten zit en geen bezoek mag ontvangen. Hij zegt: De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.(Deut. 31:8) Jullie kerkenraad en pastoraal werker.