Diensten zondag 25 april 2021
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. E.K. Foppen, Den Haag
– Zingen voor de dienst: vm. Psalm 104: 17, nm. Psalm 103: 3.
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27, zie toelichting, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondagmorgen staat het laatste hoofdstuk van Prediker centraal. ’s Avonds begroeten we een gastvoorganger. Gezegende diensten thuis en in de kerk.

Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 11:1-10 centraal, over een rechtvaardige koning die vrede zal brengen. Groetjes, Leiding KND

Pastoralia:
We leven mee met de zieken in ons midden. Met hen die teleurstellingen te verwerken hebben. en met hen bij wie het anders gaat dan gehoopt. De Heere zij u en jou een Schuilplaats om in te wonen.

Vanuit de kerkenraad:
Privacy:
In verband met corona wordt, voor zover de kerkdiensten fysiek mogen worden bezocht door kerkgangers, er gewerkt met een reserveringssysteem. Dit systeem verwerkt persoonsgegevens. Daarom is deze verwerking opgenomen in de “Privacyverklaring van de Hervormde gemeente te Sprang van de Protestantse Kerk in Nederland”. Daarnaast is deze privacyverklaring aangepast In verband met een wijziging van de grondslag voor de verwerking “het publiceren van opnames van kerkdiensten”. De gewijzigde privacyverklaring kunt u terugvinden via deze link.
Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Op zondag 25 april wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening voor vluchtelingen in Centraal-Afrika. 2020 was een zeer onrustig jaar voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het leek even wat rustiger te worden, maar opnieuw laait het geweld op. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer bijna 200 doden gevallen en honderden gewond geraakt. Meer dan 40.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van lokale milities. Mensen rouwen. Ze zijn alles kwijt. Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Voor de hulp aan één familie – met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud – is € 32 nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorpen. Ze moeten dan vaak helemaal opnieuw beginnen. Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed. Hiervoor is € 30 nodig. De GZB werkt ook in andere gebieden met vluchtelingen, zoals in Zuid-Soedan. Via partners van de GZB krijgen vluchtelingen steun bij het leven in de kampen. Er is op korte termijn € 35.000 nodig. U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10 voor het CVK. Hartelijk dank.
Verlof:
De “meivakantie” komt er aan. Dominee Van Wijk heeft 29 april zijn laatste werkdag alvorens hij tot en met 16 mei verlof heeft. Pastoraal Werker Arjan Noorland is van 7 tot en met 16 mei met verlof. D.V. 17 mei hopen beiden hun werk te hervatten. Bij hun afwezigheid kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord):  (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beiden.

Ophaalactie Koningsdag:
Net als vorig jaar kunnen we Koningsdag niet feestelijk omlijsten met een rommelmarkt, dus verzorgen we weer een Food Drive-In bij het Jeugdcentrum. Zo zijn we als gemeente toch een beetje verbonden met elkaar. Via de website van onze gemeente (of direct via https://sprang.store) kunt u een bestelling plaatsen in onze speciale webshop, zodat u uw bestelling kunt afhalen op Koningsdag. Helaas is het voor ons niet mogelijk om deze maaltijden thuis te bezorgen. Heeft u in uw omgeving iemand die ook van deze dienst gebruik zou willen maken, maar is deze persoon minder mobiel? Help dan elkaar, zodat zoveel mogelijk mensen op Koningsdag een lekkere maaltijd krijgen. Ook is er altijd de mogelijkheid om toch een fooi te betalen t.b.v. deze actie. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het CvK.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 29 april 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 26 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
In Jesaja 6 lezen we over de roeping van Jesaja. Met het zien van de Heere, zittende op de troon roept hij het uit: “Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen.” We kunnen ons ongeschikt voelen voor onze roeping om in de wereld gezonden te zijn (Mattheüs 28:19). We kunnen ons ongeschikt voelen om dat vorm te geven in de gemeente (al dan niet in het ambt) of daarbuiten. Maar… Jezus zegt er iets bij in Mattheüs 28:20, namelijk “Ik ben met U al de dagen”. Als wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. (Hebr. 12:2), kunnen we met Jesaja zeggen: “Zie, hier ben ik, zend mij”.
We groeten u allen hartelijk, onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de zieken en hun mantelzorgers. Verder ook zij die alleen hun weg moeten gaan en onze rouwdragenden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.