Diensten zondag 9 mei 2021
09:30 uur: Prop. A. van Dalen, Oud Alblas
18:30 uur: Prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
– Zingen voor de dienst: vm. Psalm 105: 2, nm. Psalm 103: 11.
– Collectes: 1e collecte: Stichting Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Hemelvaartsdag donderdag 13 mei
09:30 uur: Ds. W.M. Westerink, Veenendaal
– Zingen voor de dienst: Psalm 68: 9.
– Collecte: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst,

Diensten zondag 16 mei 2021
09:30 uur: Ds. A.H. van Mourik, Kamperveen
18:30 uur: Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
– Zingen voor de dienst: vm. Psalm 105: 3, nm. Psalm 105: 21.
– Collectes: 1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
In deze vijftig dagentijd kijken we uit naar Hemelvaart en Pinksteren. De Heere Jezus die opgevaren is de hemel is machtig om ons te zegenen met alle geestelijke zegeningen in de hemel. (Efeze 1: 3) We wensen onze gastpredikanten een goede voorbereiding toe.

Van de kindernevendienst:
Zondag 9 mei: Beste kinderen, ‘Net als soldaten’. Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, en over de liefde die van God komt. Op deze zondag staat Efeziërs 6:14-17 centraal: de gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen.
Zondag 16 mei: Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, en over de liefde die van God komt. Op deze zondag staat 1 Timoteüs 4:11-16 centraal: Timoteüs moet een voorbeeld zijn voor iedereen. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing Gebruiksplan Kerkgebouw:
Er is een gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw. Dit gebruiksplan is maandag 26 april 2021 voor het laatst door de kerkenraad vanwege een aantal versoepelingen geactualiseerd. Het aantal kerkgangers dat mag worden ontvangen is verhoogd van maximaal 30 naar maximaal 45. Bij uitvaarten geldt het aantal van maximaal 100 mensen. In beide gevallen tellen medewerkers niet mee. Samenzang is helaas niet toegestaan, wel wordt gebruikt gemaakt van 3 voorzangers. Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden op onze website onder “Gebruiksplan Hervormde gemeente Sprang”. De onderstreepte tekst is nieuw.
Vanuit de Diaconie:
Collecten:
Zondag 9 mei – Stichting Schuilplaats: Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van stichting Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Zondag 16 mei – Studiefonds Gereformeerde Bond: Een van de eerste activiteiten van de Gereformeerde Bond na de oprichting was het instellen van een Leerstoel- en Studiefonds. Enkele jaren geleden zijn deze fondsen van elkaar gescheiden. Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Voor het Studiefonds wordt elk jaar in veel gemeenten gecollecteerd.
U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 50 en € 20 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.
Vanuit het CvK:
Bezorgactie:
In de afgelopen weken is er veel gewandeld door een grote groep gemeenteleden.
Zij hebben 19.000 magazines Gewoon Langstraat bezorgd in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Deze bezorgactie heeft het mooie bedrag van € 1.850, – opgeleverd. Namens het CVK willen wij alle bezorgers hartelijk bedanken voor hun inzet.

Een vurig pinksterboeket:
Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven. Ook onze gemeente doet mee! Om het zendingswerk te steunen, kunt u prachtige pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of voor uzelf. Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95. Ongeveer € 5,00 van elk boeket komt ten goede aan het werk van ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff in Libanon. Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei via deze link of via een telefoontje naar Letty Molegraaf (06-49934807). Op 20 mei vanaf 19.00 uur kunt u de boeketten afhalen en betalen bij het Jeugdcentrum (Kerkstraat 34 Sprang). Maar er is in de weken voor Pinksteren nog veel meer te beleven: Kleurwedstrijd voor kinderen, 23 mei bidden en bijbel lezen met de wereldkerk, een challenge voor kinderen en jongeren… Maar één van de hoogtepunten is toch wel de onlinereis door de wereldkerk die de GZB zaterdagavond 15 mei 20.00 uur organiseert. Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee! Het is een online event dat voor iedereen thuis te volgen is. Meld je aan via gzb.nl/event en ontvang een uitnodigingslink. Zorg dat u erbij bent! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/pinkstercampagne.
Hartelijke groet van de zendingscommissie

Food Drive-In:
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde Food Drive-in op Koningsdag. Ruim 800 ‘gerechtjes’ verlieten de keuken van het Jeugdcentrum en ten opzichte van vorig jaar werd er ruim 2x zoveel eten verkocht. Vorig jaar was de Food Drive-in de eerste actie van Hervormd Sprang in Covid-tijd. Ruim de helft van de opbrengst kwam toen uit giften, ook ingegeven door het feit dat de reguliere giftenstroom/collecte nog geen andere route had gevonden. Inmiddels weten gemeenteleden de collectebussen (online) goed te vinden. Daarom dit jaar vooral een Food-actie. De reacties die we kregen waren weer positief. Heerlijk eten en in overvloed. Fijn om zoals gemeente met elkaar toch de Koningsdag te kunnen vieren (al kijken ook wij uit naar een vol Kerkplein volgend jaar). We willen alle vrijwilligers die hebben geholpen enorm bedanken voor hun inzet, maar vooral dank aan iedereen die besteld heeft en het daardoor mogelijk heeft gemaakt dat we met deze actie een bedrag van € 3500 konden ophalen.

VBK:
Poppenkastspelers gezocht!: De VBK-stuurgroep zoekt medewerkers die het leuk vinden om de poppenkast te verzorgen. Er zijn hiervoor drie of vier personen nodig. De verhalen hoeven niet zelf bedacht te worden, maar worden aangereikt door de HGJB. De VBK vindt dit jaar plaats op 1, 2 en 3 september. Lijkt het je leuk om mee te doen, of heb je nog vragen, stuur dan een berichtje naar Lijnie Bogers, e-mail: lijnieb@gmail.com.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 mei mei 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Deze week vierden we 5 mei en stonden we op 4 mei stil bij de dodenherdenking. We dachten aan al die mensen die het leven lieten om onze vrijheid te waarborgen. Vele jonge levens waren daarmee gemoeid. Daarbij denken we ook aan allen die op andere plaatsen gevochten hebben, korter of langer geleden. We groeten u allen hartelijk, onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de rouwdragenden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.