Diensten zondag 23 mei | 1e Pinksterdag
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 105: 22, nm. Psalm 105: 23 en 24.
– Collectes: 1e collecte: GZB-pinkstercollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte:
Orgelfonds
De diensten zijn te volgen via deze link.

Dienst maandag 24 mei | 2e Pinksterdag
10:00 uur: We luisteren naar mooie liederen rondom het pinksterfeest en Ds. A. de Wit verzorgt een meditatie. Deze uitzending is te beluisteren via de kerktelefoon van beide gemeenten of via deze link.

Bij de diensten:
We hopen zondagmorgen stil te staan bij Pinksteren. Wat valt er te leren van het gebeuren met al die talen? We hopen op zegenrijke Pinksterdagen, vol van de Geest!
Van de kindernevendienst:
“De heilige Geest bidt voor ons”. Deze zondag hoort bij Pinksteren. Op deze zondag staat
Romeinen 8:26-28 centraal: de heilige Geest steunt ons en bidt voor ons. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat de GZB Pinkstercollecte op het rooster. Deze collecte is bestemd voor ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff in Libanon. Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Kees en Esther wonen en werken in de hoofdstad Beiroet. Kees werkt als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther werkt als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is. Met woorden en daden delen ze zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde. Kijk voor meer informatie over Kees en Esther van der Knijff op www.gzb.nl/lichtvoorlibanon . U kunt ‘geven’ d.m.v. deze link. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Opbrengst collecten en giften april 2021:
Ds. Van Wijk ontving € 10 voor het CVK.
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 25 en € 10 voor het CVK. Ouderling Wil Timmermans ontving € 20 voor het CVK. Diaken Wim Faro ontving via de brievenbus een envelop met € 50, met vermelding voor kerk, orgel en diaconie. Dit is als volgt verdeeld, kerk en orgel € 17,50 en diaconie € 15. De volgende giften werden in april ontvangen via Bank en digitaal; Via de bank € 1066 en digitaal € 375. Giften digitaal en via de bank voor Project 10-27 Zuid-Soedan € 342 , voor de ZOA, slachtoffers van rampen € 135 en voor het IZB-project Noorderlicht Rotterdam Charlois € 157,50. Collecten; 2 april: Diaconie € 281; 4 april:
St Kimon, Hans en Gerrie Kasbergen € 290; 11 april: ZOA, slachtoffers van rampen € 290 en giften € 135 totaal € 425; 18 april IZB Noorderlicht Charlois € 290 en giften € 157, totaal
€ 447; 25 april: Project 10-27, GZB-noodhulp vluchtelingen Zuid-Soedan € 290 en giften € 342 totaal € 632. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften april 2021:
Via de bank is er in april een totaalbedrag van € 1.045 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is € 950 ontvangen. Hiervan is € 410 bestemd voor de diaconie. Het verjaardagfonds heeft over de maanden januari, februari en maart het mooie bedrag van € 1.034,50 opgebracht (via bank en envelop). Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw gaven.

Studie:
Nadat het meer dan een jaar nagenoeg stilgelegen heeft (op wat kleine opdrachten na) gaat de KPV-training nu alsnog verder. De bedoeling was om een intensieve studie van een jaar te volgen. Na een half jaar kwam was daar opeens een tussenjaar (van 15 maanden!) zonder studie. Ik kan me indenken dat velen niet meer weten waar ik mee bezig was. Het gaat om een training waarbij je als predikant weer eens opnieuw door je kennis en vaardigheden heen gaat. Hoe ik het in de praktijk doe wordt beoordeeld. Het wordt naast de theorie gehouden en besproken. Op die manier wordt de “gereedschapskist” weer aangevuld, en ook opgeschoond. Tegelijk wordt de persoon die met die “gereedschapskist” werkt grondig tegen het licht gehouden. Wat maakt nu eigenlijk dat ik de dingen doe zoals ik ze doe. Dit vergroot de zelfkennis en daarmee ook het zicht op zwakten en op sterke kanten. Kort gezegd: de professionaliteit van de predikant wordt verbeterd. De training is nu halverwege. Resultaten zie ik zelf, maar zijn moeilijk meetbaar. Dat is bij een meer inhoudelijke cursus anders. Dan kan je bijvoorbeeld iets nieuws vertellen over een onderwerp. Bij deze training ben ik zelf het onderwerp, en vertel ik door wat ik doe wat ik geleerd heb. De vervolgplanning is als volgt. De eerste drie weken van juni ben ik afwezig voor het werk in de gemeente. Mijn werk bestaat die weken uit het bijwonen van de training. In de aanloop daar naartoe moet ik me voorbereiden. Dat kost deze en komende week de nodige tijd. Voor de diensten en voor het pastoraat heeft mijn afwezigheid enkele gevolgen. Ik hoop 30 mei en 6 juni voor te gaan. Daarna zal ik pas op 27 juni weer voorgaan in Sprang (die maandag daarvoor hervat ik het werk weer in de gemeente). Vanwege de coronapandemie weten we allen weer wat beter wat Deo Volente betekent. Dat is ook in de studie zo gebleken. Dat geldt dus zeker ook voor het vervolg. Het volgende en laatste blok van drie weken staat gepland van 13 september tot en met 1 oktober. Als afronding zullen er D.V. later nog twee terugkomdagen zijn. Tot dusver ervaar ik de studie als zegenrijk. Het komt zeker Gods Koninkrijk ten goede. Inderdaad geldt dat dus ook voor mijn werk en aanwezigheid in onze gemeente.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 27 mei 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 mei om 10.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Afgelopen maandag was onze koningin Maxima jarig. Vanaf deze plaats feliciteren wij haar van harte met haar vijftigste verjaardag. We wensen haar en haar gezin Gods zegen toe. We groeten u allen hartelijk, onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de rouwdragenden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.